Home တၢ်ကစီၣ် သုးကီၣ်ကးအတၢ်လဲၤခး(မိၤလဲၤခဲၣ်)ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံလီၢ်အံၤအဖီခိၣ် (KHRW)ထီဒါ၀ဲတဲ၁်တဲ၁်ဖျုဖျု

သုးကီၣ်ကးအတၢ်လဲၤခး(မိၤလဲၤခဲၣ်)ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံလီၢ်အံၤအဖီခိၣ် (KHRW)ထီဒါ၀ဲတဲ၁်တဲ၁်ဖျုဖျု

198
0
Photo: Crd.

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၁ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၉ သီအနံၤ သုးကီၣ်ကးအကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်လၢကခၠ့ၣ်တၢ်သဘျ့ကရၢ(KIO/KIA) လဲၤစၤလီၢ်ခၢၣ်သး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ကပၤ မိၤလဲၤခဲၣ် ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံလီၢ်အဃိ ၦၤကမျၢၢ်ဃုာ်ဒီးၦၤဖိဒံဖိသၣ် သံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲအဂၤ(၉၀)ဘျဲၣ်ဒီးလၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ်ထီဒါ၀ဲတဲာ်တဲာ်ဖျုဖျုအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ခိးကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စူၣ် ကခၠ့ၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကရူၢ်(KHRW)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲမဟါလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၀ သီ အနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၉ သီ မုၢ်နၤခီအဆၢကတီၢ် ခီဖျိသုးကီၣ်ကးအကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်လၢကခၠ့ၣ်ကီၢ်စဲၣ် (KIO/KIA)လီၢ်ခၢၣ်သး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် လဲၤစၤ၀့ၢ်ဃၢၤ မိၤလဲၤခဲၣ် ကခၠ့ၣ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံတၢ်လီၢ်တတီၤအဃိ ၦၤနီၢ်ဒိၣ်ဃုာ်ဒီးၦၤဖိဒံဖိသၣ်သံတစှၤန့ၢ်အဂၤ(၃၀)ဒီးဘၣ်ဒိ၀ဲဘၣ်ခဲလၢာ်အဂၤ(၆၀)ဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်အိၣ်ခိးကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စူၣ်ကခၠ့ၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကရူၢ်အံၤ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးကီၣ်ကးအတၢ်ပညိၣ်ထီၣ်ဒုးကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဒ်အံၤအဖီခိၣ်ထီဒါ၀ဲတဲာ်တဲာ်ဒီးတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ကရၢကရိဒီးၦၤနီၢ်တဂၤလၢအဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤသုးကီၣ်ကးတဖၣ်အံၤတၢ်ကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်အရ့တုၤလီၤတီၤလီၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ခိးကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စူၣ်ကခၠ့ၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကရူၢ်(KHRW)ဃ့ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

(KHRW)မူဒါခိၣ် ကိၤကၠဲၣ်ကီၣ် စံး၀ဲလၢ“အ၀ဲသ့ၣ်ဟဲခးလီၤတၢ်ဒ်အံၤၦၤကမျၢၢ်ဘၣ်သံအါအါဂီၢ်ဂီၢ်ႉ သုးကီၣ်ကးအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအံၤ(KHRW)ထီဒါ၀ဲန့ၣ်ပထုးထီၣ်လံာ်လံမီၤနီၤႉလၢခံတခါန့ၣ်တၢ်မၤဒ်အံၤအဖီခိၣ် ပဃ့ထီၣ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤလၢကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်အရ့တုၤလီၤတီၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ် န့ၣ်လီၤႉ

Photo: Crd.

သုးကီၣ်ကးအတၢ်ဟဲခးလီၤတၢ်ဘျီ၀ဲအံၤအပူၤန့ၣ်ၦၤသံၦၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအကျါ ၦၤဖိဒံဖိသၣ်(၁၄)ဂၤဒီး ၦၤပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤဃုာ်ဒီးၦၤနီၢ်ဒိၣ်သူၣ်က့သးၦၢ်သံ၀ဲခဲလၢာ်အဂၤ(၂၀)ဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KHRW စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၂၂)လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၃ သီအခါစ့ၢ်ကီး လၢ(ဖါကၣ်)ကီၢ်ဆၣ် အနၣ်ပၤသ၀ီအပူၤ ဖဲတၢ်မၤတၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢလၢကခၠ့ၣ်တၢ်သဘျ့(KIO) နံၣ်ဆဲးဆၢ ၆၂ နံၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤအခါ ခီဖျိသုးကီၣ်ကး ကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်အဃိ ၦၤကမျၢၢ်ဃုာ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်သံ၀ဲဒၣ်အဂၤ(၆၀)ဘျဲၣ် ကဲထီၣ်တ့ၢ်အသးဒံးန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးလၢကညီကီၢ်စဲၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤစ့ၢ်ကီးသုးကီၣ်ကးကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်အိၣ်၀ဲတလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဒ်ကညီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်မုာ််တၢ်ခုၣ်ၦာ်ဘျးစဲ(KPSN)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိးန့ၣ် ခီဖျိသုးကီၣ်ကး ကဘီယူၤ ဟဲခးလီၤတၢ်အဃိလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ႇတီအူႇတနီသရံၣ်ႇ မုၢ်တြီၢ်ဒီး ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ ကၠိ(၁၉)ဖျၢၣ်ႇတၢ်ဘါယွၤသရိာ်(၁၅)ဖျၢၣ်ႇသီခါဖၠၣ်(၁၀)ဖျၢၣ်ႇတၢ်ဆါဟံၣ်(၆)ဖျၢၣ် ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ၀ဲဒီးတကးဒံးဘၣ်အမဲာ် ၦၤကမျၢၢ်သံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲအါမးအဂ့ၢ်န့ၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါတ့ၢ်၀ဲဖဲအပူၤကွံာ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၆ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ