Home တၢ်ကစီၣ် ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤခီဖျိကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်သၢသီတပယူ၁်ဃီအဃိကမျၢၢ်ဘၣ်ဒိ(၈)ဂၤအကျါပၣ်ဃု၁် ဖိသၣ်(၃)ဂၤ

ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤခီဖျိကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်သၢသီတပယူ၁်ဃီအဃိကမျၢၢ်ဘၣ်ဒိ(၈)ဂၤအကျါပၣ်ဃု၁် ဖိသၣ်(၃)ဂၤ

229
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၄ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၃)ဟီၣ်က၀ီၤ မူကီၢ်ဆၣ်ဒီး လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် အပူၤ လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၁ သီ တုၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၃အနံၤ ခီဖျိသုးကီၣ်ကးကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ် အဃိ ၦၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဒိ(၈)ဂၤအကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲဖိသၣ်(၃)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၁ သီအနံၤ လၢမူကီၢ်ဆၣ် ငနွါစ့ၣ်သ၀ီအပူၤ ခံခီခံကပၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်တအိၣ်ဘၣ် ဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိပယီၤသုးကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်အဃိဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲဒၣ်ၦၤဖိသၣ်အနံၣ်(၁၀)ဆူဖီလာ်(၂)ဂၤႇ ပိာ်မုၣ်တဂၤဒီးပိာ်ခွါတဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲမဟါလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၃ သီအနံၤ ခီဖျိကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်အဃိ လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် တီၤကၠီၤပီၣ်သ၀ီပူၤ ၦၤဖိသၣ်အနံၣ်(၁၀)တဂၤဒီးပိာ်မုၣ်(၃)ဂၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်ဖဲအံၤအိၣ်သၢသီဆဲးတဲးလံႉ ဖဲန့ၣ်တီကၠီၤပီၣ်သ၀ီပူၤၦၤဖိသၣ်ဘၣ်ဒိ(၁)ဂၤဒီး ၦၤပိာ်မုၣ်ဘၣ်ဒိ၀ဲဒၣ်(၃)ဂၤမီၤနီၤႉ မ့မ့ၢ်လၢၦၤဖိသၣ်တဂၤန့ၣ်ဒုဘၣ်ဒိဖးနးညါႉတၢ်ဒုးတကဲထီၣ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်ႉ အဲၣ်ဒိးခးလီၤ၀ဲတီတီဒ်အံၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ််အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၂ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ခီဖျိကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်လၢမူကီၢ်ဆၣ် ယ့ၤလဲသ၀ီ တၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးဒီးကျဲမုၢ်ခိၣ်ဒီတကျိၤညါအဃိ တၢ်ဘါယွၤသရိာ်ဃုာ်ဒီးကတီၤဆိကၠိအံၤဟးဂီၤ၀ဲအသိး ဟံၣ်အိၣ်ဘူးဖဲတၢ်ကပၤဖဲန့ၣ်တဖျၢၣ်စ့ၢ်ကီးမ့ၣ်အူအီၣ်ဟးဂီၤ၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဒီးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၆ သီ ဒီး ၂၀ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ခီဖျိသုးကီၣ်ကးကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်လၢ လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် သဲကိဒီးသမ့ၤအ့ကိသ၀ီပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဟံၣ်ဟးဂီၤဒံး၀ဲဒၣ်(၁)ဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တလါအံၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၆ သီတုၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၃ သီအနံၤ သုးကီၣ်ကးကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်လၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤအိၣ်တစှၤန့ၢ်အဘျီ(၂၀)ဘၣ်ညါဒီး ကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်ဘျီ၀ဲအံၤအပူၤ သူ၀ဲဒၣ်ကျိစဲးဃုာ်ဒီး(၅၀၀)ပီၣ်အတယၢၢ်ဃၢမ့ၣ်ပိၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲမဟါလါနိၣ်၀ဘ့ၢၣ် ၂၃ သီ အနံၤန့ၣ်လီၤႉ