Home တၢ်ကစီၣ် ဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤၦၤကမျၢၢ်လၢအဃ့ၢ်ထီၣ်တဖၣ်ပယီၤသုးနု၁်လီၤဟံအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢဟံၣ်ပူၤ

ဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤၦၤကမျၢၢ်လၢအဃ့ၢ်ထီၣ်တဖၣ်ပယီၤသုးနု၁်လီၤဟံအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢဟံၣ်ပူၤ

199
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၅ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဖၣ်ပူၣ်ဟီၣ်အပူၤ ခီဖျိကျဲတၢ်ကီတၢ်ခဲဒီးတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးမူတၢ်ကီတၢ်ခဲအဃိ ၦၤကမျၢၢ်လၢအဃ့ၢ်ထီၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤပယီၤသုးနုာ်လီၤဟံန့ၢ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်ဟံၣ်ပူၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖၣ်ပူၣ်ကမျၢၢ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဟီၣ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်အပူၤခီဖျိကူၣ်သ့ႇဆူၣ်ချ့ႇတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးႇတၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်ကီတၢ်ဂ့ၢ်ကီဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူအဃိၦၤကမျၢၢ်လၢအသုးလီၢ်သုးကျဲလဲၤထိၣ်အိၣ်လၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤလဲၤအိၣ်လၢတၢ်လီၢ်လၢအဂၤသ့ၣ် တဖၣ်အံၤပယီၤသုးနုာ်လီၤမၤဟးဂီၤကွံာ်အ၀ဲသ့ၣ်အဟံၣ်သီးဟံ၀ဲဒၣ်ၦၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီးနုာ်လီၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ၦၤဟံၣ်ပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖၣ်ပူၣ်ကမျၢၢ်တဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ဟံၣ်လၢအကစၢ်တအိၣ်အကစၢ်လဲၤထီၣ်မၤတၢ်လၢဘီးကီးတဖၣ်န့ၣ်ပယီၤသုးနုာ်လီၤဃုတၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဟံၣ်ပူၤႉ ဟံၣ်န့ၣ်ၦၤခးတံၢ်ဃာ်အီၤဒီးသီးန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်သ့ၣ်ညါလၢၦၤကစၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်ႉဘၣ်ဆၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တီၢ်ဟးဂီၤကွံာ် ၦၤဟံၣ်သီးနုာ်လီၤဃုတၢ်ဟံၣ်ပူၤဟံၦၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤခဲလၢာ်လီၤႉမ့ၣ်အူႇၦၤလီၢ်ဒါႇတၢ်အီတၢ်အီကယဲၢ်မ့ၢ်အထံၣ်၀ဲန့ၣ်က့ၤစိာ်၀ဲခဲလၢာ်လီၤႉၦၤကစၢ်တအိၣ်ဘၣ်နါက့မၤဟးဂီၤၦၤဟံၣ်သီးနုာ်လီၤဟံၦၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤဒ်အံၤဒုတဂ့ၤဘၣ်မီၤနီၤႉဟံၣ်တနီၤန့ၣ်နုာ်လီၤအိၣ်၀ဲတုၤလၢၦၤဟံၣ်ပူၤညါ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဟီၣ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်အပူၤခံခီခံကပၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဖီခိၣ်ကျဲတၢ်လ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤကီခဲဒီးဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ် လၢအမ့ၢ်ဟုသးႇသိအီၣ်ႇအံသၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤတူာ်၀ဲဒၣ်ဒီးလၢတၢ်န့ၣ်အဃိလီၢ်က၀ီၤၦၤကမျၢၢ်တဖၣ်လဲၤထီၣ်ဃုဖံးဃုမၤလဲၤအိၣ်က့ၤလၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤအိၣ်၀ဲဒီးဒ်န့ၣ်အသိးၦၤကမျၢၢ်တနီၤသုးလီၢ်သုးကျဲလဲၤအိၣ်က့ၤလၢဖၣ်အၣ်ႇမီၣ်လမၠဲၣ်၀့ၢ်ပူၤအိၣ်၀ဲဒၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါပယီၤသုးလၢအအိၣ်ဆီလီၤသးဘူးဖဲဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ခိၣ်၀့ၢ်ဃၢၤဒူသ၀ီအပူၤတဖၣ်န့ၣ်စ့ၢ်ကီး အ၀ဲသ့ၣ်ဟံအီၣ်ခီလီ၀ဲၦၤကမျၢၢ်အဟုသးႇအတၢ်ဖိတၢ်လံၤအကျိၣ်အစ့ဒီးဖီၣ်အီၣ်ခီလီ၀ဲဒၣ်ၦၤထိးၦၤဆီအိၣ်၀ဲ အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ကစီၣ် ထုးထီၣ်ဖျါဒံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးနုာ်လီၤဟံၦၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢဟံၣ်ပူၤဒ်အံၤခီဖျိတၢ်ပံးဃာ်သုးကီၣ်ကးအတၢ်အီၣ်တၢ်အီအကျိၤအဃိ အ၀ဲသ့ၣ်အံၤအတၢ်အီၣ်တၢ်အီတအိၣ်လၢၤဘၣ်တနံၤဂီၢ်ကအီၣ်ကအီအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤဃုထီၣ်ကျဲဒ်အံၤလီၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဘူးဒီးသုးကီၣ်ကး၀ဲၤကျိၤရူလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ကျဲဒၢးပံးႇ၀ဲဒၣ်နါက့လၢပကအီၣ်အဂီၢ်ဒၢးတအိၣ်ႇအ၀ဲသ့ၣ်နါက့တၢ်အီၣ်တၢ်အီတအိၣ်လၢၤဘၣ်ႉ အပူၤကွံာ်မဟါတလါန့ၣ်ပယီၤသုးတဖၣ်အံၤဟးမၤ၀ဲဒ်အံၤတအိၣ်ဒံးဘၣ်ႉလၢပယီၤသုးကလၢၤပူၤန့ၣ်ခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိအီၣ်အီတအိၣ်လၢၤဘၣ်အဃိဒ်အန့ၢ်အသိးန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ်၀ဲဒ်အံၤလီမမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ် လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးလၢဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤခီဖျိကျဲတၢ်ကီတၢ်ခဲဒီးဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အီၣ်တၢ်အီလီၤတူာ်အဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ် တနီၤလဲၤထီၣ် ဃုဖံးဃုမၤက့ၤလၢထံချၢကီၢ်ချၢဒီးဒ်န့ၣ်အသိးၦၤကမျၢၢ်လၢအအိၣ်တ့ၢ်လၢသ၀ီပူၤတဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီးခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိအ၀ဲသ့ၣ်လဲၤလၢကျီးပူၤတဘူၣ်လၢၤဘၣ်ဘၣ်အိၣ်လၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၀့ၢ်ပူၤကမျၢၢ် တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ