Home တၢ်ကစီၣ် ၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤလီမ့ၣ်အူတဟဲထီဘိဘၣ်ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤလၢကထၢအါထီၣ်မ့ၣ်အူလဲ

၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤလီမ့ၣ်အူတဟဲထီဘိဘၣ်ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤလၢကထၢအါထီၣ်မ့ၣ်အူလဲ

129
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၀ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢတလၢၤကီၢ်စဲၣ်ကလံၤထံး ၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ လီမ့ၣ်အူတဟဲထီဘိဘၣ် ဘၣ်ဆၣ်လါလၢကဟဲန့ၣ် တၢ်ကထၢအါထီၣ်လီမ့ၣ်အူအလဲတယူနံးန့ၣ်(၂၀၀၀)ကၠးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢ၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်ကလံၤစိးဒီးကလံၤစိးတကပၤစးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ်န့ၣ်တၢ်တဟ့ၣ်၀ဲလီမ့ၣ်အူ (၂၄)နၣ်ရံၣ်ၦဲၤၦဲၤလၢၤဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲလၢဟါခီမ့တမ့ၢ်လၢဂီၤခီလီၤဒီးဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်မ့ၣ်အူလဲခီန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဘိးဘၣ်ရၤ လီၤ၀ဲလၢစးထီၣ်လါလၢကဟဲလါယနူၤအါရံၤန့ၣ်ကထၢ၀ဲတယူနံးန့ၣ်(၁၈၀၀)ကၠးတုၤလၢ(၂၀၀၀)ကၠးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

၀ီၢ်ရ့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤစံး၀ဲလၢ“အ၀ဲသ့ၣ်စးထီၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါလီၤ၀ဲန့ၣ်ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်ထီၣ်ခံနွံတနွံအခါန့ၣ်မီၤနီၤႉလါလၢကဟဲန့ၣ်တယူနံးန့ၣ်ကစးထီၣ်ထၢ၀ဲဒၣ်(၂၀၀၀)ႉတဲ၀ဲလၢခီဖျိခီပနံၣ်မၤထီၣ်စဲးဖီကဟၣ်သိၦ့ၤအဃိ ပထၢဒိၣ်ထီၣ်၀ဲ အၦ့ၤဒ်န့ၣ်လီၤႉမ့မ့ၢ်လၢမ့ၣ်အူလဲခီန့ၣ်ထၢအါထီၣ်၀ဲအလဲမ့ၣ်အူခီတဟဲမၢ်မၢ်ဘၣ်ႉမ့ၣ်အူတဟဲဒီနံၤဘၣ်ဟဲတကုာ်တကျီလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢ၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤၦၤနီၢ်တဂၤခီပနံၣ်လၢအဟ့ၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်လီမ့ၣ်အူန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်(၃)ခါဒီးခီဖျိစဲးဖီကဟၣ်သိ အၦ့ၤထီၣ်အဃိတကီၢ်ခါခဲအံၤအ၀ဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်လီၤက့ၤမ့ၣ်အူလၢအဆၢကတီၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤၦၤကမျၢၢ်လၢအိၣ်၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤအံၤတဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲဟီၣ်က၀ီၤတၢ်အိၣ်သးတမုာ်တပၢၤဘၣ်ဒီး တကးဒံးဘၣ်ခီဖျိတလါဘၣ်တလါမ့ၣ်အူလဲထီၣ်ရုၢ်ရုၢ်အဃိလီၢ်က၀ီၤၦၤကမျၢၢ်တဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူတကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ပိာ်ခွါတဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တၢ်အိၣ်သးဒုနဟးထီၣ်က့ၤလီၤတညီဒ်သိးလၢညါခါလၢၤဘၣ်ႉလၢအံၤတကပၤန့ၣ်လီမ့ၣ်အူအလဲ ဒိၣ်အဃိၦၤသူ၀ဲဒၣ်မ့ၣ်အူစဲးလီၤႉတၢ်အိၣ်သးခဲအံၤနါက့နဟးၦ့ၤသိတန့ၢ်ဘၣ်ႉမ့၀ံၤနကမၤတၢ်မၤစ့ၢ်ကီးတၢ်မၤလီၤစှၤတၢ်ကီဒိၣ်မး”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါလၢ၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤတချုးသုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤဒံးဘၣ်အခါလီမ့ၣ်အူတယူနံးန့ၣ်အိၣ်ထဲ (၆၀၀)ကၠးလီၤဒီးဘၣ်ဆၣ်စးထီၣ်သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤလီၢ်ခံန့ၣ်လီမ့ၣ်အူအလဲထီၣ်၀ဲ(၃)ဆးဃၣ်ဃၣ်ညါ အသိးမ့ၣ်အူစ့ၢ်ကီးတဟဲမၢ်မၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ