Home တၢ်ကစီၣ် (KNA)ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢသုးကီၣ်ကးကဟဲမၤလီၤဘျဲးအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်လီၢ်အဂ့ၢ်(KNA)စံး၀ဲ

(KNA)ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢသုးကီၣ်ကးကဟဲမၤလီၤဘျဲးအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်လီၢ်အဂ့ၢ်(KNA)စံး၀ဲ

245
0
Photo: The Reporters

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၈ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢ( KNA)ကဲတ့ၢ်သုးခိးကီၢ်ဆၢ( BGF)အဆၢကတီၢ်တၢ်စုက၀ဲၤလၢပယီၤသုးထုးထီၣ်န့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ဒီးဖဲအပူၤကွံာ်သ့ၣ်ဃးလီၤတီၢ်အဒုးယာ်ခိၣ်ဒီးအၦၤပာ်လီၤတၢ်စုက၀ဲၤအခါစုက၀ဲၤလၢ( KNA)ဟံးန့ၢ်ကွံာ်သ့ၣ်တဖၣ်ပယီၤသုးဃ့က့ၤကဒါက့ၤလၢ( KNA)အအိၣ်အဂ့ၢ် တၢ်ကစီၣ်ဟးထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ( Social Media)အပူၤအသိး( KNA)မ့ၢ်တက့ၤဟ့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်သၢပျၢၤဘၣ်န့ၣ် သုးကီၣ်ကးတကပၤကဟဲမၤလီၤဘျဲးကွံာ်(KNA)တၢ်လီၢ်အဂ့ၢ်တၢ်ကစီၣ်ဟးထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ကစီၣ်ဟးထီၣ်ဒ်အံၤအဖီခိၣ်န့ၣ် သုးကီၣ်ကးကဟဲမၤလီၤဘျဲးအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်လီၢ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်စ့ၢ်ကီးနၢ်ဟူ၀ဲဘၣ်ဆၣ်ႇဘၣ်အိၣ်ခိးကွၢ်ဒံးတၢ်အိၣ်သးအဂ့ၢ် (KNA)သုးဟီၣ်က၀ီၤနီၣ်ဂံၢ်(၂)အဒုးယာ်ခိၣ်သုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤတ့ၤ၀့စံးဘၣ်၀ဲ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“( KNA)တၢ်ပာ်သးန့ၣ်ကခး၀ဲနီၢ်ကီၢ်ဧါန့ၣ်ဘၣ်အိၣ်ခိးကွၢ်ဒံးႉတဲ၀ဲန့ၣ်တဲ၀ဲလၢကမၤဘီၤဘျဲးပတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲခဲလၢာ်လီၤႉဘၣ်အိၣ်ခိးကွၢ်တဘျးဒံး”အဂ့ၢ်အ၀ဲစံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ လၢပယီၤသုးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢကဟဲခးလီၤတၢ်အဂီၢ် မၢ၀ဲဒၣ်ရၤမတံ၀့ၢ်ၦၤလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢကပဒ့ၣ်သးအစဲၤခံကတၢၢ်ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၁၈သီအနံၤအဂ့ၢ်တၢ်ကစီၣ်ဟးထီၣ်အိၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤအဖီခိၣ်န့ၣ်“ခဲအံၤတၢ်အိၣ်သးဂၢၢ်ဒံးလီၤႉ တမ့ၢ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဘၣ်ႉ ရၤမတံ၀့ၢ်ပူၤကမျၢၢ်အိၣ်ဒီဒူၣ်ဒီထၢဒီးရၤမတံ၀့ၢ်အံၤမ့ၢ်၀့ၢ်ဖးဒိၣ်အဃိန့ၣ်ကမျၢၢ်မ့ၢ်ဃ့ၢ်ပဒ့ၣ်သးသနာ်က့ဃ့ၢ်ကလၢၤ၀ဲလဲၣ်ႉပထံၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ကစီၣ်အပူၤလၢ တၢ်မၢပဃ့ၢ်ပဒ့ၣ်သးသနာ်က့အခဲအံၤရၤမတံပူၤန့ၣ်တဘၣ်တၢ်နီတမံၤဒံးဘၣ်ႉတၢ်မၢၦၤဒ်သိးန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်ႉ”အဂ့ၢ်ရၤမတံလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကတီၢ်ဃီ သုးကီၣ်ကးဃ့က့ၤတၢ်စုက၀ဲၤလၢ( KNA)အအိၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်မ့ၢ်ဒ်သိးကဆီၣ်သနံး၀ဲ(KNA)လၢတၢ်ကက့ၤမၤသကိးက့ၤတၢ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်ဒီးသုးကီၣ်ကးမ့ၢ်ခးဘၣ်ဖုး( KNA)န့ၣ်တမ့ၢ်လၢ(KNA)ကအိၣ်ဆၢထၢၣ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ် ကညီသးစၢ်လၢကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စုၣ်ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးစီၤအဲလ်ဘၢၣ်ခၠိၣ် ပဲၤထံနီၤဖး၀ဲတကီၢ်ခါခဲအံၤ ပယီၤသုးကီၣ်ကးဒီး( KNA)အဘၢၣ်တၢ်ဖ့ၣ်ဆၢတၢ်အိၣ်သးဒ်အံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တၢ်အိၣ်သးတခါအံၤန့ၣ်လၢ( KNA)အဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲ သုးကီၣ်ကးဟ့ၣ်အီၤတၢ်ဆီၣ်သနံးန့ၣ်လီၤႉအခဲအံၤတၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်န့ၣ် သုးကီၣ်ကးတၢ်ပၢတၢ်ပြးဟးဂီၤအဆၢကတီၢ်ႇ (KNU)စ့ၢ်ကီး ကနုာ်လီၤမၤ၀ဲတၢ်ပၢတၢ်ပြးတန့ၢ်ဘၣ်အဆၢကတီၢ် အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်လၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤႉအဃိန့ၣ်ယဲယထံၣ်လၢ( KNA)တၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်န့ၣ်အိၣ်လၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤလီၤႉပယီၤက့ၤဃ့က့ၤအ၀ဲသ့ၣ်ကျိန့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးန့ၣ်လီၤႉသုးကီၣ်ကးတအဲၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်လၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤဘၣ်ႉသုးကီၣ်ကးအဲၣ်ဒိးလၢတၢ်ကက့ၤမၤသကိးတၢ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉအဃိန့ၣ်သုးခိၣ်ခၠံၣ်သူၣ် န့ၣ်ဘၣ်ကွၢ်က့ၤလၢအတၢ်တဲဒီးအတၢ်မၤလီၤႉ၀ဲပအိၣ်လၢတၢ်ချၢဒ်ကမျၢၢ်အသိးန့ၣ်ပတဲတဘၣ်ခဲလၢာ်ဘၣ် ဘၣ်ဆၣ်ပနၢ်ပၢၢ်ထွဲလၢ ၦၤမ့ၢ်ဟဲဒဲအမဲာ်သၣ်န့ၣ်တမ့ၢ်လၢအကအိၣ်ဆၢထၢၣ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ”အဂ့ၢ် အ၀ဲပဲၤထံနီၤဖး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤသုးကီၣ်ကးတကပၤ ဒ်သိးမၤ၀ဲဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ဒိၣ်စိလၢရၤမတံ၀့ၢ်ကန့ၢ်အဂီၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်ပတီၢ်ဒုးယၤရဲၣ်ကျဲၤတခါလၢအမ့ၢ် “အီၣ်စ့ၣ်ယၣ်”ဒုးယာ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ံၤဟဲထီၣ်ဒီး ထးသိလ့ၣ်ႇသုးသိလ့ၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒီးအခဲအံၤတုၤဖဲကီးတရံး၀့ၢ်ဟီၣ်၀ီၤဒီးတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အဖၢမုၢ်အဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဒ်(KNU)အတၢ်ပာ်ဖျါအိၣ်၀ဲအသိးန့ၣ်လီၤႉ