Home တၢ်ကစီၣ် ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ် တဃူတဖိးဘၣ်အဃိ တၢ်ပၢၢ်ဆၢဘၣ်ယံာ်၀ဲအဂ့ၢ် (KNLA) သုးရိၣ်မဲခိၣ် ကျၢၢ်စံး၀ဲ

ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ် တဃူတဖိးဘၣ်အဃိ တၢ်ပၢၢ်ဆၢဘၣ်ယံာ်၀ဲအဂ့ၢ် (KNLA) သုးရိၣ်မဲခိၣ် ကျၢၢ်စံး၀ဲ

853
0

ယနူၤအါရံၤ ၃၁သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်

ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကဒဲကဒဲအဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဃူတၢ်ဖိးတအိၣ်အဃိ တၢ်ပၢၢ်ဆၢအံၤ ဘၣ်ယံာ်၀ဲအဂ့ၢ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤကၠီၣ်နံၣ် စံးလီၤ၀ဲ ဖဲတနံၤအံၤယနူၤအါရံၤ(၃၁)သီ၊ ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢအမုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ်၀ဲ (၇၀)နံၣ်အမူး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ

သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤကၠီၣ်နံၣ် စံး၀ဲလၢ“တၢ်ပၢၢ်ဆၢအတီၢ်ဘၣ်ယံာ်၀ဲတုၤခဲအံၤန့ၣ်ပ၀ဲကလုာ်တဖၣ်၊ ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်၊ ကရူၢ်ဖီစုက၀ဲၤ တဖၣ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိး စှၤစ့ၢ်ႉ ဖီလိာ်စုမၤသကိးတၢ် ဂံၢ်စၢ်အဃိ အခဲအံၤအိၣ်ၦဲၤဒူၣ်လဲၣ်န့ၣ် ပမ့ၢ်တဲသု၊ သုသ့ၣ်ညါလီၤႉ ကဲထီၣ်ခံကရူၢ် သၢကရူၢ်တုၤကတီၢ်အံၤ ပတၢ်ဃူတၢ်ဖိးတအိၣ် ဘၣ်အဃိန့ၣ်ပတၢ်ပၢၢ်ဆၢအံၤၦဲၤထီၣ်၀ဲနံၣ်(၇၀)လံ”အဂ့ၢ် ကတိၤလီၤ၀ဲဖဲ တၢ်ပၢၢ်ဆၢအမုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ် (၇၀)နံၣ်မူး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢဘၣ်တၢ်မၤအီၤ ဖဲသုးက့(၇) သုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်၊ ကျိၣ်ယီၤလ့အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်အံၤ ခံခီခံကပၤတူၢ်လိာ်ဆဲးလီၤဃာ်စုပနီၣ် ကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ် တၢ်ခးအလံာ်ဃံး ဃာ် (NCA) အတၢ်သိၣ် တၢ်သီအဖီခိၣ် တကပၤဒီး တကပၤလူၤပိာ်မၤထွဲအီၤအဂံၢ်စၢ်အဂ့ၢ်၊ တၢ်ကီ တၢ်ခဲလၢအအိၣ်ပၢၢ်ထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ကြၢးဃုတၢ်အစၢလၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အပူၤအဂ့ၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤကၠီၣ်နံၣ်တဲအါထီၣ်၀ဲလီၤႉ

ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤ၀ဲန့ၣ်အပူၤ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ကရၢခိၣ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိစီၤမူးတူစ့ဖိ၊ သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိစီၤကၠီၣ်နံၣ်ဒီး (KNU)ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတဖၣ်၊ ကညီကီၢ်စဲၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်နါခ့ၤထွ့မၠ့ၣ်၊ ကီၢ်စၢဖှိၣ်ကိတိာ်လီၢ်လံၤအူအီၣ်မ့၊ ကလုာ်ဒူၣ်ခိၣ်နၢ်လၢဘၣ်တၢ်ကွဲမုာ်အီၤသ့ၣ်တဖၣ်၊ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ် တံၣ်ခိၣ်နာ်တဖၣ်၊ ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤသ့ၣ်တဖၣ်၊ ကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢဒီးကီၢ်ဆၢကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်တကလးဘျဲၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ (KNU)ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ် စိစီၤမူးတူစ့ဖိ၊ သုးခိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုး ခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤကၠီၣ်နံၣ်၊ ကီၢ်စဲၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် နါခ့ၤထွ့မၠ့ၣ်ကတိၤလီၤတၢ်၊ တၢ်ဖးဖျါထီၣ် တၢ်ကရၢကရိသ့ၣ်တဖၣ်အလံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ်ဒီး တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲတၢ်ပၢၢ်ဆၢခိၣ်နၢ်(၂၀၀)ဂၤ လၢအမၤတ့ၢ် တၢ်မၤ ၦဲၤထီၣ်နံၣ်(၇၀)နံၣ်ဒီး (၅၀)နံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲ ၁၉၄၉ (ဖဆပလ) ပဒိၣ်ပၢတၢ်အစိၤ၊ ဖဲယနူၤအါရံၤ(၃၁)သီအနံၤန့ၣ် ကညီဂၢၤသးကရၢ (KNDO)အံၤ ပဒိၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလၢတဖိးသဲစးဘၣ်ကရူၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ထံကီၢ်ပဒိၣ်သုး ဒီး (KNDO) သ့ၣ်တဖၣ်တၢ်ဒုးစးထီၣ်ကဲထီၣ်အသးမုၢ်နံၤ၀ဲန့ၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်က့ၤအီၤ လၢကညီတၢ် ပၢၢ်ဆၢအမုၢ်နံၤန့ၣ်လီၤႉ