Home လုၢ်ဖိထါဖိ ကညီဒီကလု၁်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) သိၣ်ဒူဖိ

ကညီဒီကလု၁်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) သိၣ်ဒူဖိ

717
0

လါယူၤလံတဆံဃုသီႇ ဂၢၤသးကရၢ အိၣ်ဖျဲၣ်သီ
စးထီၣ်လၢတၢခွံလွံၢ်နွံႇ KNDO အိၣ်ထီၣ်လံ (၁၉၄၇)
ဂၢၤသးခိၣ်ကျၢၢ်လၢအဆိႇ မါဘၣ်ဇၣ် မ့ၢ်တၤသၣ်ဆိ
ဂၢၤသးကရၢတၢ်တိ၁်ပ၁်ႇ သုတကဲကုၢ်တြီဆၢဃ၁်

ဂၢၤသးကရၢဖိးသဲစးႇ တမ့ၢ်တၢ်မၤအၢမၤနး
ဖီၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်မု၁်တၢ်ခုၣ်ႇ KNU စုတီၤစုဒုၣ်
တလၢၤႇ ပယီၤမီစိၤခါႇ ကညီဖိတူၢ်ဘၣ်တၢ်အါ
B.I.A. ဗဖုၣ်ခီၣ်ပၢသါႇ ဆှုၣ်မဲ၁်ကဲၤမဲ၁်သံၦၢ်အါ

ကီၢ်ပယီၤန့ၢ်တၢ်သ ဘ့ျႇ နီၣ်တယၢ်ဝါတမံခ့
နီၣ်တယၢ်ဂီၤခီၣ်မၠူးနံၣ်ႇ ဖ.ဆ.က. လအိၣ်ၦဲၤဟံၣ်
ထံကီၢ်တၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤတအိၣ်ႇ ဖ.ဆ.ပ. လသုးပဒိၣ်
ဂၢၤသးကရၢဟံးမူဒါႇ ဘံၣ်ဘၢဂီၢ်ကဲထီၣ်ဒုၣ်ဒါ

ဒီကလု၁်ဂၢၤသးကရၢႇ ဒီသဒၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ
သုးရ့ၣ်သုးဒ့အိၣ်နီၤဖးႇ ဂၢၤသးမၤၦဲၤလီၢ်ခၢၣ်သး
တၢခွံလွံၢ်ဃိး ဒံၣ်စဲဘၢၣ်(၁၉၄၈ Dec)ႇ ဂၢၤသးကရၢဘၣ်သဂၢၢ်
ဖ.ဆ.ပ. လလူၤထၢဖှိၣ်ႇ စုကဝဲၤလၢဂၢၤသးအိၣ်

အ့ၣ်စ့ၣ်တၢ်ဒုးတၢ်ပၢၢ်ဆၢႇ သမဲကဝီၤဂၢၤသးပၢ
ဒုၣ်ဒါကဒုးထဲသၢသီႇ K.N.D.O ဒုးတဘီ
ခီၣ်ဆၢဒုးဖျိးကွံ၁်ဒုၣ်ဒါႇ အ့ၣ်စ့ၣ်ဃိ၁်ႇ လဲၤကျိႇ တုၤဖၠါ (ထီၣ်ဒုးန့ၢ်အ့ၣ်စ့ၣ်ဃိ၁်ႇ လဲၤထံကျတုၤလၢဖၠါပူၤတဖၣ်)
ဒုးန့ၢ်ဃု၁်လ့ၣ်မ့ၣ်အူလီၢ်ႇ တၢသၢဖျၢၣ်အိၣ်စဲပနီၣ် (အ့ၣ်စ့ၣ်တၢ်ဒုးယံ၁်ဝဲ ၁၁၁သီ)

တၢခွံလွံၢ်ခွံနံၣ်အခါႇ ဖ.ဆ.ပ. လဒွဲၣ်ကၠိအါ (၁၉၄၉)
ထံထၣ်စွ့ကဝီၤဘၣ်ကီႇ တူၢ်ဘၣ်တၢ်မ့ၢ်စှီၤကညီ
ဒုၣ်ဒါသးလီစုကဝဲၤႇ ဘးအူကၠံဟဲက့ၤစံးဃဲၤ
မါဘၣ်ဇၣ်လဲၤစံးထီဒါႇ ကျိချံပှ၁်သၣ်ပိၢ်ထီၣ်အါ

တၢခွံယဲၢ်သၢခီဖရဲးႇ မုၢ်ထီၣ်ကဝီၤဖၣ်ပူၣ်ကျဲၤ (၁၉၅၃)
ဆီလီၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢသၢခီ(KPLA,KPGF,KNDO)ႇ ခိၣ်နၢ်အါဂၤယိးကွံ၁်ဘီ (အ့ၣ်စိမၠ့ၣ်ႇ ထူည့)
အိၣ်ဒီးတၢ်ဖုၣ်ထံၣ်ဖုၣ်ထီႇ လီၤမုၢ်လီၤဖးအိၣ်အါခီ
အီၣ်ဆါႇ န့ၢ်ဝ့ သုးပဒိၣ်ႇ သါစွ့ၤႇ ခ့ၣ်ညိၣ်သးခုဒိၣ်
န.ဝ. တဒီး န.အ.ဖႇ ဖ.ဆ.ပ. လသးတဖး
ဂ၁်လွံၢ်တဲ၁်စိၤအခ့ခါႇ ဂၢၤသးကရၢသံၦၢ်အါ
စံၣ်စိၤနု၁်လၢစီၤကၠီၤအ့ႇ လဲၤတမျ၁်ကဘီယူၤသ့
လၢထံကီၢ်ဒီးကလု၁်ဂီၢ်ႇ ခီၣ်ဆၢဒုၣ်ဒါဒုးနီၢ်နီၢ်

ဂၢၤသးကရၢအဲၣ်ကညီႇ ဘၣ်ပ၁်တ့ၢ်ကွံ၁်အဟံၣ်ဃီ
လၢတၢ်ထဲသိးတုၤသိးဂီၢ်ႇ ဟ့ၣ်လီၤသးလၢကလု၁်ဂီၢ်
အဲၣ်ကလု၁်ဒီးအဲၣ်ထံကီၢ်ႇ ကညီဖိကိးဂၤအဂီၢ်
တၢခွံနွံဃုနံၣ်တဘျီ (၁၉၇၆)ႇ ပ၁်ဖှိၣ်က့ၤသးမၤနၢၤပျီ

မါဘၣ်ဇၣ်မှံၤတုၤၦၢ်တီၤႇ ဖုဘိးမၠးစိၤမူက့ၤအီၤ
ခဲအံၤတဘျီ စီၤနၢၤဒါႇ ဂၢၤသးကရၢဟံးမူဒါ
ထံကီၢ်ဂီၢ်ဒီးကလု၁်ဂီၢ်ႇ ဟ့ၣ်လီၤသးမ့ၢ်လၢပဂီၢ်
ဂၢၤသးကရၢ သိၣ်ဒူဖိႇ ပိ၁်လိ၁်သုခံဒ်ပံၢ်ချိ.

လၢတၢ်အဲၣ်ကကွဲၢ်ကဘီႇ ပျဲယဆၢဂ့ၤလၢ်တဘီ
လၢတၢ်အဲၣ်ကလီၢ်ကလးႇ ဆၢဂ့ၤလၢ်သုလၢယသး
မၤန့ၢ်အီၣ်ကဲၦဲၤဂံၢ်ဘါႇ ထုကဖၣ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါ
အိၣ်ဆူၣ်အိၣ် ခ့ဒျီးကူၣ်သ့ႇ စံးဘျုးက့ၤသုလၢ၁်တသ့.

လၢ
တၢ်အဲၣ်ကလးကလီၢ်
စီၤကီၢ်ဖျါစ့ (တီနီၢ်ဖိ)
မုၢ်နံၤ ၃ဝ.၆.၂ဝ၁၉
ထါလံ၁်ဒိးသန့ၤ -ကညီအတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤစၢဖှိၣ်အလံ၁်
တၢ်ပၢၢ်ဆၢအဘ့ၣ် (၁) စကီၤလၢၢ်တီ
တၢ်ပၢၢ်ဆၢအဘ့ၣ် (၂) ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လီၢ်ခၢၣ်သး