Home တၢ်ကစီၣ် ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤအံၤ တၢ်မၤအီၤဒ်တၢ်ဘျၢသဲစးအခွဲးအယာ်ကန့ၢ်အဂီၢ် ကီၢ်ပူၤကညီတၢ်ကရၢကရိ ၁၈ ဖုပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ပာ်သး

ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤအံၤ တၢ်မၤအီၤဒ်တၢ်ဘျၢသဲစးအခွဲးအယာ်ကန့ၢ်အဂီၢ် ကီၢ်ပူၤကညီတၢ်ကရၢကရိ ၁၈ ဖုပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ပာ်သး

1023
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၅ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇစီၤထိလ့ႉ

ကညီဒီကလုာ် မၤထူရၤမုၢ်နံၤအံၤ မ့ၢ်၀ဲမုၢ်နံၤဒိၣ်ထီလၢ ကညီကလုာ်အဂီၢ်အဃိ ဒ်တၢ်ဘျၢသဲစး တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အိၣ်အသိး တၢ်မၤအီၤကန့ၢ်လၢလၢၦဲၤၦဲၤအဂီၢ် ကီၢ်ပဒိၣ်တကပၤ ကမၤထွဲန့ၢ်လၢ တၢ်တီတၢ်ြတၢ်အဂ့ၢ် ကီၢ်ပူၤကညီဂ့ၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကရၢကရိ ၁၈ ဖု ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးဖဲ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၄ သီအနံၤန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဃး ကညီဒီကလုာ် မၤထူရၤမုၢ်နံၤန့ၣ် ကီၢ်ပူၤကညီဂံၢ်ခီၣ်ထံး တၢ်ကရၢက&ိတဖၣ် မၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ ၀့ၢ် တကူၣ်ႇ လာ်ခီကၠံၣ်မၠ့ၣ်တဲၣ်ကျဲ နီၢ်ဂံၢ် ၅၂၄ တၢ်သူၣ်ထီၣ် ၉ ကတြၢအပူၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၄ သီအနံၤႇ ဂီၤခီ အနၣ်ရံၣ် ၁၀ တုၤ ဟါလီၤ ၂ နၣ်ရံၣ်ကတီၢ် တၢ်မၤအီၤ၀ံၤ တၢ်ထုးထီၣ်၀ဲ တၢ်ပာ်သးဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“တနံၤအံၤ ကညီခိၣ်နၢ်လၢ အမံၤဟူသၣ်ဖျါတဖၣ်ႇ တၢ်ကရၢကရိအပူၤ ခိၣ်နၢ်တဖၣ် တၢ်အစၢသ့ၣ်တခါအံၤ တမ့ၢ်လၢ တနံၣ်ဂီၢ်ဘၣ်ဒီး ကမ့ၢ်၀ဲ တစိၤသးလၢ ကညီဒီတကလုာ်အဂီၢ် ယထံၣ်လၢ မ့ၢ်တၢ်စိကမိၣ်ဆိအီၤတခါလီၤ”အဂ့ၢ် သပၠ့ၣ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ် ၦၤနဲၣ်တၢ် စီၤမၠိမ့သူၣ် တဲ၀ဲဖဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ ဘၣ်ဃးကညီမၤထူရၤ မုၢ်နံၤအံၤ တၢ်ကြၢးဆိကမိၣ်အီၤလၢ တၢ်ကဟုကယာ် ကလုာ်ဒူၣ်အခွဲးအယာ် တၢ်ဘျၢတကပၤဒီး ဒ်ကညီတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤႇ တၢ်ဘျၢသဲစးတဖၣ် ကအိၣ်ဒံးလဲၣ်သနာ်က့ တၢ်ကြၢးဆိကမိၣ်အီၤလၢ မ့ၢ်ကလုာ်တကလုာ်လၢ န့ၢ်မၤလၤကပီၤဘၣ် နံၤဒိၣ်နံၤထီတဖၣ်အဂ့ၢ် အ၀ဲ တဲအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ ၀့ၢ်တကူၣ်ဖၠၣ်စိမိၤႇ တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ၀ဲၤကျိၤႇ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ ဒီကထၢၣ်နဲလဲၣ် ဒုးသ့ၣ်ညါ ဖးဖျါထီၣ်၀ဲ စီၤဘးအူကၠံ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ ဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် အတၢ်ထံၣ်တဖၣ်လၢ ၁၉၄၂-၁၉၄၉ အံၤအသိး တၢ်ဒုးလိာ်ထီၣ်ဖးထီၣ် ကညီနံၣ်ထီၣ်သီ လီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိကမံတံး နဲၣ်ရွဲၣ် မါကၠီၣ်ညိး ဖးဖျါထီၣ်၀ဲ ကညီကလုာ် မၤထူရၤဟဲကဲထီၣ်အသးဒီး ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် အခွဲးအယာ်လၢၦဲၤ တၢ်ဘျၢသ့ၣ်တဖၣ်၀ံၤ ခၢၣ်စးလၢ ဟဲထီၣ်တဖၣ် တဲသကိး၀ဲ အဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်ထံၣ်ကမၣ်၀ဲ စီၤဘးအူကၠံလၢ မ့ၢ်ၦၤထီဒါ သုးခိၣ်ကျၢၢ် အီၣ်ဆါဒီး တၢ်သဘျ့ခိၣ်နၢ်တဖၣ် အိၣ်၀ဲဒီး ဒ်သိးတၢ်ကသ့ၣ်ညါ၀ဲ တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ မ့ၢ်တီအဂီၢ် မ့ၢ်၀ဲတၢ်ကွဲး၀ဲ လံာ်အံၤန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် ဒီကထၢၣ် နဲလဲၣ် တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ၀ံၤကတီၢ် ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်သး တဘ့ၣ်၀ံၤ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤအံၤ မ့ၢ်၀ဲကညီဒီကလုာ် မုၢ်နံၤဒိၣ်ထီတခါအဂ့ၢ်ႇ စီၤဘးအူကၠံအံၤ မ့ၢ်၀ဲၦၤတဂၤလၢ ဟူးဂဲၤထိၣ်ဃူတ့ၢ်၀ဲ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီး ကီၢ်စၢဖှိၣ်ကအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂီၢ် ဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤတ့ၢ်သးသမူလၢ ထံကီၢ်ဒီးၦၤကလုာ်ဂီၢ်အဃိ မ့ၢ်တၢ်တခါလၢ နဆၢတဲာ် အလုၢ်အၦ့ၤတန့ၢ်ဘၣ်ဒီး လၢတၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဒီး ဆူမဲာ်ညါ တၢ်ဒ်အံၤ သုတကဲထီၣ်လၢၤတဂ့ၤအဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတဖၣ် ပၣ်ဃုာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်တၢ်ဘျၢသဲစး နီၢ်ဂံၢ် ၄ အဆၢဖိ (ဂ) ဒီး (ည) အသိး တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ် ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် ႇလုၢ် လၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤႇ တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤတဖၣ် တၢ်ကထုးဖျါထီၣ်ဒီး မုၢ်နံၤဒိၣ်ထီတဖၣ် တၢ်ကမၤလၤကပီၤအီၤ သဘျ့ပၣ်ဃုာ်အဃိ ထံကီၢ်ပဒိၣ် ကမၤထွဲန့ၢ်လၢ တၢ်တီတၢ်တြၢ်အဂ့ၢ် ပာ်ဖျါဃၣ်၀ဲလၢ လံာ်တၢ်ပာ်သးအပူၤန့ၣ်လီၤႉ

လံာ်တၢ်ပာ်သး၀ဲန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်အီၤလၢ ကီၢ်ပူၤတၢ်က&ၢက&ိတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် ကညီဘျၢထံခ&ံာ်ဖိစၢဖှိၣ် (ု္ဘဃ)ႇ တၢ်ဒုးလိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ် ကညီနံၣ်ထီၣ်သီ လီၢ်ခၢၣ်သး ကမံးတံာ် (နိၣ်တၢ်မျၢ်=အ့ဆ့ၣ်) ႇကညီဘူးဒး တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤက&ူၢ်ႇ ကညီ၀ါက&ူၢ်ႇကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ်ႇ ကညီကလုာ်ဒူၣ်ပၣ်တံၣ်ႇ ကညီဒီကလုာ် ဒံၣ်မိၣ်က&့ၣ်တ့ၣ် ပၣ်တံၣ်ႇအ့ယၣ်၀တံၣ် ကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ်ႇ ၀့ၢ်တကူၣ် ကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ ကမံးတံာ်ႇ ကညီပီၢ်&ီက&ၢႇ သးစၢ်တဖၣ်ႇ ကညီပိာ်မုၣ်က&ၢတဖၣ် ခဲလၢာ်က&ူၢ် ၁၈ ဖုပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ပာ်သးဒီး လံာ်တၢ်ကွဲးပာ်လီၤတဖၣ် တၢ်ကဆှၢဃီၤအီၤဆူ ကီၢ်ခိၣ်ႇ ထံကီၢ်ၦၤဟ့့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်ႇ ကမျၢၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ႇ ဒီကလုာ်ဘျီၣ်ဒိၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤတဖၣ် ဒီးထံကီၢ်ပတီၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်အဂ့ၢ် တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤအီၤလၢ တၢ်အိိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ