Home တၢ်ကစီၣ် တဘၣ်ဆၢထၢၣ် ဒ်ၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤတဖုဧိၤအသိးဘၣ်ဒီး ကမၤတၢ်လၢ အၦၤကလုာ်တၢ်ဘၣ်ဘျုးအဂီၢ်အဂ့ၢ် KNLA စံး၀ဲ

တဘၣ်ဆၢထၢၣ် ဒ်ၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤတဖုဧိၤအသိးဘၣ်ဒီး ကမၤတၢ်လၢ အၦၤကလုာ်တၢ်ဘၣ်ဘျုးအဂီၢ်အဂ့ၢ် KNLA စံး၀ဲ

1245
0
Photo-Karen Media

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၂ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ်

သုးဖိသံၣ်ဖိတဖၣ် တဘၣ်ဆၢထၢၣ် ဒ်ၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤတဖုဧိၤအသိးဘၣ်ဒီး ကဘၣ်မ့ၢ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်လၢ မၤတၢ်လၢအၦၤကလုာ်အဂီၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ စုဒုၣ်စုတီၤအဖီလာ် KNLA ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် သုးက့ နီၣ်ဂံၢ် ၆ သုးခိၣ်တဂၤ စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၈ သီအနံၤ တၢ်မၤ၀ဲဂံၢ်ခီၣ်ထံးသုးတၢ်သိၣ်လိ(တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ကံၢ်စီ) တၢ်ပျၢ်တၢ်သိၣ်လိအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဖဲ KNLA သုးက့ ၆ ၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ် သုးက့ သုးရ့ၣ်လီၤဆီလၢအမ့ၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤနၢၤဒါထူ ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲၦၤထီၣ်တၢ်သိၣ်လိဖိတဖၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “ဖဲပမူပဒါလီၤဘၣ်ၦၤဒီးဖံးတၢ်မၤတၢ်အခါ ပကၤထီၣ်ၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်ကူတၢ်သိးဒီး တဘၣ်ဆၢ ထၢၣ်လၢၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤတဖုဘၣ်ႉ ကဘၣ်မ့ၢ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်လၢ မၤတၢ်လၢကမျၢၢ်အဂီၢ်ႇ ကျဲလၢပဃုထၢအီၤ တဘိန့ၣ် ကဘၣ်အိၣ်ၦဲၤဒီးတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ် ကဘၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲ လီၤႉ

တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ကံၢ်စီတၢ်သိၣ်လိလၢ အယံာ်၀ဲ ၃လါအံၤ တၢ်သိၣ်လိန့ၢ်၀ဲ ဘၣ်ထွဲဒီး သုးမုၢ်ဒိၣ်ဂ့ၢ်၀ီလၢ ကကဲထီၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤလၢ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအဂီၢ် တၢ်တိာ်ပာ်ဒီးဘၣ်တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်သိၣ်လိၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အံၤ ဆဲးလီၤဃာ်၀ဲ ကီၢ်ဒီတဘ့ၣ် တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအလံာ်ဃံးဃာ် – NCA ဒီး ဖဲအဃုကျဲဒီး ဘှါရှဲ၀ဲ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီအံၤကတီၢ် သုးဂ့ၢ်၀ီတကပၤစ့ၢ်ကီး သုးအမူအဒါ ဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကံၢ်အစီကဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ်ကဘၣ်ဖံးမၤ၀ဲအသိး ကဘၣ်လဲၤလၢခိၣ်နၢ်တဖၣ် တၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲအဖီလာ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNLA ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲဒၣ် ဖဲတၢ်ပျၢ်တၢ်သိၣ်လိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤန့ၣ်လီၤႉခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မၤ၀ဲတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးဒီး ပဒိၣ် သုးမုၢ်ဒိၣ် ဖဲ ၂၀၁၅ နံၣ်ႇ လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၅ သီ အနံၤန့ၣ်လီၤႉ