Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤလၤကပီၤသကိးကညီနံၣ်ထီၣ်သီဖဲအ့ဒယါနါႇ ကညီဖိအဂၤ ၈ဝဝ ဘျဲၣ်ဟဲထီၣ်မၤလၤကပီၤသကိး

တၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤလၤကပီၤသကိးကညီနံၣ်ထီၣ်သီဖဲအ့ဒယါနါႇ ကညီဖိအဂၤ ၈ဝဝ ဘျဲၣ်ဟဲထီၣ်မၤလၤကပီၤသကိး

1262
0
Photo: Sunday Htoo

ယနူၤအါရံၤ ၁၃သီႇ ၂ဝ၂ဝနံၣ်, နးစၢဒ့ထူခ့ၣ်

ကညီဖိ (၈ဝဝ)ဘျဲၣ်လၢအအိၣ်လၢအ့ဒယါနါႇဝ့ၡခီၡၢၣ်ႇ ဒီးမဲၣ်ခၠံၣ်ကၣ်ကီၢ်စဲၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီးဟဲမၤလၤကပီၤဝဲဒၣ် ၂၇၅၉နံၣ် ကညီဒီကလုာ်အနံၣ်ထီၣ်သီအမူးဖဲအ့ဒယါနါကီၢ်စဲၣ်ႇ ဖီးဝ့အဝ့ၢ်ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၁၂သီ, ဖဲမဲးမ့လၢၣ်ၦၤ တဝၢအလီၢ်ခၢၣ်သးကရၢၢ် (McMillen Park Community Center) န့ၣ်လီၤ

တၢ်မၤလၤကပီၤကညီနံၣ်ထီၣ်သီအမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ တၢ်စးထီၣ်အီၤဖဲ ၁၂ နၣ်ရံၣ်တုၤ ၅နၣ်ရံၣ်ဒီး ဖဲ ၁နၣ်ရံၣ်ဃၣ် ဃၣ်ဒီးစးထီၣ်ဝဲအဆိကတၢၢ်လၢကညီခွါဖိခံဂၤစိာ်ဃုာ်ဒီးကညီဒီကလုာ်အနီၣ်တယၢ်တဂၤႇ ဒီးအမဲရကၤကီၢ်စၢဖှိၣ်ထံ ကီၢ်အနီၣ်တယၢ်တဂၤႇ ဒီးၦၤဂဲၤကလံၣ်သးစၢ်မုၣ်ခွါဒီးခိၣ်နၢ်တဖၣ်ပိာ်ထီၣ်အခံဖဲတၢ်ဒ့သီၣ်အခါဝံၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် အူထီၣ်ကွဲၤန့ၣ်လီၤ

မူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအၦၤတဲတၢ်ပၢသရၣ်စိမိစံးဝဲႇ “တၢ်ပညိၣ်ခိၣ်သ့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ဟံးဃာ်ပၢၤဃာ်က့ၤပတၢ် ဆဲး တၢ်လၤႇ တမ့ၢ်ပအဲၣ်ဒိးအီၣ်ကလုာ်ပၢထံအီၣ်ကီၢ်အဂီၢ်ဘၣ်. ဖိသၣ်တဖၣ်ကထံၣ်သ့ၣ်ညါက့ၤအတၢ်ဆဲးတၢ်လၤႇ တၢ်ဂဲၤ ကလံၣ်ႇ တၢ်သးဝံၣ်ႇ တနံၣ်အံၤတၢ်ဂဲၤကလံၣ်ဒိတအိၣ်ဘၣ်ခီဖျိ ပဃုဘၣ်ဖိသၣ်လၢကနုာ်လီၤဂဲၤကလံၣ်တၢ်လၢကဟ့ၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်အကီဒိၣ်မးႇ နာ်က့လၢလါခူးကံၢ်စုခဲလၢာ်ပမုၢ်လၢ်လၢ တၢ်ဂဲၤကလံၣ်ဒိကအိၣ်ဝဲလီၤ.” အဂ့ၢ်စံးဝဲန့ၣ်လီၤ.

အဝဲစံးစ့ၢ်ကီးဝဲလၢႇ မ့ၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤဒီးမူးလၢအကါဒိၣ်တခါႇ ဖိသၣ်ဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဖဲအံၤတဖၣ်ပမ့ၢ်သံကွၢ်က့ၤအဝဲ သ့ၣ်အလုၢ်အလၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤန့ၣ် တဲပၠးနၤတဘၣ်နီတဂၤႇ မ့မ့ၢ်ဖိသၣ်လၢဟဲဒိၣ်ထီၣ်ဖဲအံၤတဖၣ်ကသ့ၣ်ညါတဆံး တက့ၢ်ဘၣ်ဆၣ်တသ့ၣ်ညါဝဲဘၣ်န့ၣ် အိၣ်အါအဃိနံၣ်ထီၣ်သီအမူးအံၤအဝဲသ့ၣ်ကဟဲထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်ပကညီဖိန့ၣ်အကူ အကၤဒ်အံၤႇ အီၣ်တၢ်အီၣ်ဒ်အံၤႇ ကတိၤတၢ်ဒ်အံၤႇ ဂဲၤကလံၣ်ဒ်အံၤႇ မ့တမ့ၢ်တၢ်အါတၢ်ဂီၢ်တၢ်လၢတၢ်ၦဲၤဘၣ်ဆၣ် ကသ့ၣ် ညါကထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢအီၤႇ ယကညီကလုာ်အံၤဒ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်မးအဃိပမၤလၤကပီၤနံၣ်ထီၣ်သီန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ် ၦၤလၢအတမ့ၢ်ကညီကလုာ်ဘၣ်တခီကထံၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲဒၣ်ပကလုာ်အဂ့ၢ်အကျိၤ ႇ အတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဒီးမ့ၢ်သ့ၣ်ညါဝဲ ပဟဲဖဲလဲၣ်န့ၣ် အတၢ်ထံၣ်ဆံးၦၤသုတအိၣ်တဂ့ၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ယူးယီၣ်ဆူကညီဒီကလုာ်နီၣ်တယၢ်ႇ ဒီးအမဲရကၤထံကီၢ်နီၣ်တယၢ်ဝံၤႇ တၢ်အိးထီၣ်ကညီဒီကလုာ်တၢ်သးဝံၣ်ႇ “ဟ့ၦိၢ်ဖိဟဲက့ၤ ဟ့စီၤဖိဟဲက့ၤ / တၢ်သးဝံၣ်ႇ တၢ်ဂဲၤကလံၣ်ကညီတၢ်ဂဲၤကလံၣ် တဖၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်တဲဖျါထီၣ်ကညီနံၣ်ထီၣ်သီအဂ့ၢ်ဒီး တၢ်တဲနၢ်ပၢၢ် ဒီးကွဲမုာ်ၦၤကညီဖိတဖၣ်လၢတၢ်တ့ တၢ်ဂီၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးတၢ်မၤသကိးဆူညါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ

တကးဘၣ်အမဲာ်ညါ လၢမူးအကပၤတခီန့ၣ်တၢ်ဂီၤလၢအတ့သးလၢစုလၢအပာ်ဖျါထီၣ်ကညီဖိဒီးၦၤကီၢ်ပယီၤဖိအတၢ် အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤဒီးကညီကလုာ်ခိၣ်နၢ်လၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါတဖၣ်အဂီၤပာ်လီၤအသးဒီးလၢတၢ်မဲာ်ညါတခီကညီနီၣ်တယၢ်ဒီး အမဲရကၤနီၣ်တယၢ်အိၣ်ဘျးလီၤအသးဒီးကညီဖိသၣ်မုၣ်ဖိဂဲၤကလံၣ်ဒိအဂီၤလၢဘၣ်တၢ်တ့အီၤလၢစုဒီးကညီဖိသၣ်ခွါဖိ ဂဲၤကလံၣ်ဒိအဂီၤတဖၣ်ပာ်လီၤအသးန့ၣ်လီၤ.

နါဖိၣ်ဖူ (ဖီဖိ) ၄၈ နံၣ်ပူၤကွံာ်အိၣ်လၢလဲဘွဲဒီး ဟဲအိၣ်အမဲရကၤန့ၣ် ၅ နံၣ်စံးဝဲႇ “ယဂဲၤကလံၣ်ဘၣ်ကညီတၢ်ဂဲၤကလံၣ် န့ၣ်ယသးမုာ်ဒိၣ်မးခီဖျိယမၤလၤကပီၤဘၣ်ကညီဒီတကလုာ်ညါအနံၣ်ထီၣ်သီအဃိႇ မ့ၢ်မိၢ်ပၢ်ဖံဖုအတၢ်ဟ့ၣ်သါၦၤလၢအ လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်ႇ မ့ၢ်ကညီအနံၣ်ထီၣ်သီလီၤပမ့ၢ်တမၤအီၤဘၣ်န့ၣ် မတၤကလုာ်မးတဟဲမၤန့ၣ်ၦၤဘၣ်.”
တၢ်ပျၢ်က့ၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအမူးလၢၦၤသးစၢ်တဖၣ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလိာ်သးတၢ်ဟ့ၣ်ဒီးမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဝံၤဝဲဖဲ ၄ နၣ်ရံၣ် ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤလၢတၢ်ငါတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲၤလၢာ်ဝဲ $1,100 ဒီလၣ်ဒီးမ့မ့ၢ်တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤ အဂၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီႇ တၢ်ကယၢကယဲဒီးတၢ်ဘူးတၢ်လဲအဂၤကလၢာ်ဝဲ ၃ကထိဒီလၣ်ဃၣ်ဃၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤလၤကပီၤကညီနံၣ်ထီၣ်သီဒီးလါခူးကံၢ်စုအမူးဖဲအ့ဒယါနါဖီးဝ့အံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤကိးနံၣ်ဒဲးစးထီၣ်လၢ ၂ဝဝ၇နံၣ် လံၤလံၤႇ ဒီးဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီးမၤသကိးအီၤလၢကညီဖိအလၢအသူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤတဖၣ်အိၣ်အါဂၤအကျါ ဒ်အမ့ၢ်ႇ ဖုဆၣ်ထူႇ စးအဲၣ်သီသွံၣ်ႇ စးစဲစဲႇ ဒီးအဂၤအိၣ်ဒံးတဘျုးဂၤန့ၣ်လီၤ.