Home တၢ်ကစီၣ် မုၢ်ြတီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၦၤထူလံၤဖိတဖၣ် မၤ၀ဲတၢ်ကတီၤက့ၤ ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

မုၢ်ြတီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၦၤထူလံၤဖိတဖၣ် မၤ၀ဲတၢ်ကတီၤက့ၤ ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

1013
0

လါမးရှး ၄ သီႇ ၂၀၂၀နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီၦၤထူလံၤဖိတဖၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီးမၤ၀ဲဒ်သိးဒီးဒ့ၣ်ဖိညၣ်ဖိဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ သ့ၣ်မုၢ်၀ၣ်ဘိသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးအစၢၤသု တလီၤတူာ်ဒီး သုတလီၤမၢ်တဂ့ၤအဂီၢ်ႇ စၢၤသွဲၣ်သီလၢခံတစိၤသ့ၣ်တဖၣ်ကန့ၢ်သါဘၣ်၀ဲဒီး ကထံၣ်ဘၣ်၀ဲအဂီၢ် ပညိၣ်၀ဲဒီးမၤ၀ဲတၢ်ကတီၤတၢ်ပာ်ကွၢ်၀ဲဒ့ၣ်ဖိညၣ်ဖိအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါ ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ မုၢ်ြတီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဘုသိၣ်ကီၢ်ဆၣ် မဲးညူးကရူၢ်အပူၤ ဖဲလါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၂၆ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီ၀ဲအံၤအပူၤန့ၣ် ဒူသ၀ီလီၢ်က၀ီၤခိၣ်နၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ် တဲလီၤဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲ တၢ်ကတီၤက့ၤဒ့ၣ်ဖိညၣ်ဖိႇ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိဒီးခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်တဖၣ် အရ့ဒိၣ်ထဲလဲၣ်အဂ့ၢ်ႇ တၢ်လုၢ်ထီၣ်တၢ်ဒ်ကညီမိၢ် လုၢ်ပၢ်လၢ်အသိးဒီး တၢ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဆူတၢ်ထံတၢ်တီ ထံကစၢ်ကီၢ်ကစၢ်အအိၣ် ၀ံၤအလီၢ်ခံ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အူထီၣ်ကွဲၤ ႇ အုၣ်သကိးကညီလုၢ်လၢ်ထူသနူအထါတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ

ထံကျိထံကွာ် ကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စူၣ်ကရူၢ်ဖိ စီၤဖါဒံၣ်စံး၀ဲ “ပကတီၤက့ၤပထံကျိထံကွာ် ဒ့ၣ်ဖိညၣ်ဖိ အလီၢ်ဒ်သိး လၢအ ပူၤတ့ၢ်ကွံာ်န့ၣ် နၤဃုအီၣ်ယၤဃုအီၣ် မၤ၀ဲဒၣ်ဒီးကသံၣ်ကသီလီၤႉ အဃိန့ၣ် လၢပၦၤတ၀ၢအပူၤ ပအိၣ်သကိးက့ၤဒီး သ၀ီခံဖျၢၣ်သၢဖျၢၣ်ပပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး ပကတီၤက့ၤလၢတဂၤလၢသ၀ီ ပပာ်ကီၤက့ၤ ဒ့ၣ်ဖိညၣ်ဖိ လၢအလီၢ်ဒီး အလီၢ်လီၤႉ

ၦၤသးၦၢ်တဲဒိ၀ဲ အီၣ်ဒ့ၣ်ကတီၤလ့ႇ အီၣ်ညၣ်ကတီၤကွံ အဃိန့ၣ်ပသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤအီၤဒီး ပကတီၤက ဒါက့ၤအီၤလီၤႉ ပကတီၤ၀ဲသ့ၣ်ၦၢ်ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်အံၤခီဖျိလၢ တၢ်ဖိတၢ်လံၤဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် အိၣ်မူ၀ဲ အလီၢ်တ ခုၣ်လၢၤဘၣ်ႉ ဒ့ၣ်ဖိညၣ်ဖိစ့ၢ်ကီးအိၣ်အလီၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်ႉ ပကတီၤသကိးက့ၤသ့ၣ်ၦၢ်၀ၣ်ၦၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤထီၣ်ဒီး ထံဖိနိဖိစ့ၢ်ကီးကဂ့ၤထီၣ်လီၤမီၤႉ အဃိန့ၣ်ပကတီၤသကိးက့ၤ၀ဲ ထံကျိနိကျိဒီးသ့ၣ်ဖိ၀ၣ်ဖိန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ် လီၤႉ

လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီ၀ဲအံၤ ကညီကၠိဖိၦာ်ဘျးစဲကရူၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ႇ လီၢ်က၀ီၤၦၤထူလံၤဖိခိၣ်နၢ်တဖၣ်ႇ လီၢ်က၀ီၤကၠိဖိဒီး ကၠိသရၣ် သရၣ်မုၣ်တဖၣ်ႇ ကမျၢၢ်တဖၣ်ခဲလၢာ် အဂၤ ၁၀၀ ဘျဲၣ် ဟဲထီၣ်ပၣ်ဃုာ်မၤ သကိး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအပူၤ အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်မၤကဆှီထံကျိထံကွာ်ႇ တၢ်ထၢသကိးတၢ်ကမှံၤႇ တၢ်ဘုၣ်လီၤ သကိး ညၣ်အဆၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤပျံၤကွီၤလၢဘၣ်တၢ်ြတီဃာ်၀ဲတဖၣ်အံၤ ဒ်သိးဒီးၦၤဂုၤၦၤဂၤသ့ၣ်တတဖၣ် သုတဟဲမၤအီၣ်ဒ့ၣ်ဖိညၣ်ဖိတဂ့ၤႇ ဟဲဃုခးအီၣ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဂ့ၤႇ ဟဲကူာ်သ့ၣ်ကူာ်၀ၣ်တဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ် လၢဟါလီၤခီအဆၢကတီၢ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢအမ့ၢ် တၢ်ဟးကျးလီၤသကိး ၀ဲလံာ်ဒီသဒၢ လၢသ့ၣ်ကပၤကျဲပူၤန့ၣ်လီၤႉ

“ပမ့ၢ်တမၤဒီးပၢၤဃာ်အီၤဒ်အံၤဘၣ်န့ၣ် စိၤလၢကဟဲခါဆူညါ အ၀ဲသ့ၣ်တထံၣ်ဘၣ်လၢၤ၀ဲဘၣ်ႉ ပမ့ၢ်တကတီၤဘၣ်န့ၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်အါမံၤလၢပၦၤကညီအဂီၢ်လီၤႉ သ့ၣ်ဖိ၀ၣ်ဖိပမ့ၢ်ကူာ်အီၤန့ၣ် ထံဖိနိဖိတဖၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤစှၤႇ တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲလီၤႉ ပမ့ၢ်ကတီၤဒ့ၣ်ဖိညၣ်ဖိဒ်အံၤန့ၣ် ခါဆူမဲာ်ညါ ကအိၣ်ဒံး၀ဲဒီး ပကအီၣ်ဘၣ်၀ဲလီၤႉ ပြတီအီၤဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ ပပာ်လီၤ၀ဲတၢ်ပနီၣ်အလီၢ်တတီၤတီၤလီၤႉ မ့ၢ်လဲၤတလၢက့ၤ တလၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤဒုုပအီၣ်သ့လီၣ်မီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠိသရၣ်မုၣ် နီၢ်မ့ၤရံၤဖၠိ စံး၀ဲလီၤႉ

ခီဖျိလၢတၢ်ပၢၤဃာ်ကၢၤဃာ်ဒီး မၤဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ၦၤထူလံၤဖိအတၢ်မၤအကျိၤအကျဲတဖၣ်အဃိ ပထံၣ်ဘၣ်ဒ့ၣ်ဖိညၣ်ဖိတဖၣ် အကလုုာ်အါထီၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲလီၤႉ

သ၀ီသးၦၢ် စီၤလိၣ်လိစံး၀ဲလၢ “ဘၣ်ဃးလၢတၢ်ကတီၤက့ၤထံကျိထံကွာ်ဒီး တၢ်ကတီၤက့ၤဒ့ၣ်ဖိညၣ်ဖိႇ တၢ်ကတီၤ က့ၤသ့ၣ်ၦၢ်၀ၣ်ၦၢ်န့ၣ် ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအဟဲကဲထီၣ်အသးန့ၣ် တမ့ၢ်လၢၦၤတဂၤ အတၢ်မၤအဃိ ဟဲကဲထီၣ် သးဘၣ်ႉ ခီဖျိလၢပသ၀ီ၀ဲအံၤ ပလီၢ်က၀ီၤ၀ဲအံၤ ထံၣ်၀ဲလၢတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပမ့ၢ်တကတီၤအီၤဘၣ်န့ၣ် ယံၤထီၣ်ယံၤထီၣ်န့ၣ် ကကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢပဂီၢ်ဒီး တၢ်ချံတၢ်သၣ် တၢ်အစၢၤအသွဲၣ်အိၣ်ပာ် လၢမိၢ်ပၢ်ဖံဖု အစိၤတဖၣ်န့ၣ် ကလီၤမၢ် ကွံာ်၀ဲအဃိ ဒီတသ၀ီပပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်လိာ်၀ဲသးဒီး ပတၢၣ်ပီၣ်သကိးလိာ်သးဒီး ပဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒီးပမၤ၀ဲဒ်အံၤ လီၤႉ အတၢ်လီၤဆီသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဖျါ၀ဲလိၤလိၤလီၤႉ ဘၣ်မနုာ်အဃိလဲၣ်န့ၣ် ဖဲပြတီဒံး၀ဲဘၣ်အခါန့ၣ် ဒ့ၣ်ဖိညၣ်ဖိသ့ၣ် တဖၣ်ပတထံၣ်ဘၣ်ႉ ခီဖျိလၢပြတီအီၤအဃိ ပထံၣ်ဘၣ်ညၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဟဲအါထီၣ်၀ဲဒီး ပထံၣ်ဘၣ်၀ဲညၣ် အါကလုာ်န့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤကညီၦၤထူလံၤဖိလၢ (အူသီပျီ)သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အ၀ဲသ့ၣ်မၤသကိး၀ဲတၢ်ကတီၤကွံကတီၤညၣ် ကတီၤသ့ၣ်ဖိ ၀ၣ်ဖိအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒ်အံၤန့ၣ် မၤသကိး၀ဲတနံၣ်တဘျီ မ့တမ့ၢ်မၤသကိး၀ဲသၢနံၣ်တဘျီန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ကတီၤကွံကတီၤညၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအံၤ တမ့ၢ်တၢ်စးထီၣ်မၤအီၤဖဲစိၤဆၢကတီၢ်ခဲအံၤန့ၣ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်တၢ်မၤ တ့ၢ်အီၤလၢမိၢ်ပၢ်ဖံဖုလၢညါအစိၤလံၤလံၤဒီး တမ့ၢ်ထဲတၢ်မၤအီၤလၢမဲးညူးကရူၢ် ဘုသိၣ်ကီၢ်ဆၣ်တဘ့ၣ်ဧိၤ အပူၤဘၣ်ႉ လၢကစၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဘျံးဒ၀ဲၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ဒီးတၢ်လီၢ်အဂုၤအဂၤလၢ ကညီဖိအိၣ်ဆိး ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ် အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ