Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအကတီၢ် ပယီၤသုးဟံးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒီး မၤအါထီၣ်ဂံၢ်ဘါအဃိ မၤဘၣ်ဒိ၀ဲတၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးအဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအကတီၢ် ပယီၤသုးဟံးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒီး မၤအါထီၣ်ဂံၢ်ဘါအဃိ မၤဘၣ်ဒိ၀ဲတၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးအဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

1271
0

လါမ့ၤ ၁၈ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

ဖဲလၢတၢ်မၤ၀ဲ တၢ်ခးပတုာ်အကတီၢ် ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အံၤ ဟံးန့ၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒီး မၤအါထီၣ်၀ဲအ တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအဂ့ၢ််န့ၣ် KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲ လံာ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ ဖဲ လါမ့ၤ ၁၅သီအနံၤဒီး စံး၀ဲလီၤႉ

KNU မုၢ်ြတီၢ် (ဖၣ်ပူၣ်)ကီၢ်ရ့ၣ် (သုးက့ ၅)ဒီး တီအူကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၂)ႇ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၇)ဟီၣ်က၀ီၤတၢ် လီၢ်တဖၣ်အပူၤ သုးမုၢ်ဒိၣ်အံၤမၤအါထီၣ်၀ဲဒၣ်အဂံၢ်အဘါ အါန့ၢ်ဒံးအပူၤကွံာ်နံၣ်တဖၣ်ဒီး မၤဂ့ၤထီၣ်အသုးကလၢၤ အသီတဖၣ်အဃိ ဒ်သိးတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးကဂၢၢ်ကျၢၤအဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်လၢမၤဘၣ်ဒိ၀ဲတၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးလၢ တၢ်ကမၤဂၢၢ်ကျၢၤထီၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU လံာ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

KNU နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူ စံး၀ဲလၢ“တၢ်ဖီလာ်တၢ်ကဲထီၣ်သးတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ် ပယီၤသုးကျိၤတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢအိၣ်ဖျါ၀ဲ ဒ်တၢ်ထီဒုၣ်ထီဒါန့ၣ်မၤအါထီၣ်၀ဲအဃိႇ တၢ်အိၣ်သးလၢထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ် အဂီၢ် တၢ်လီၤနာ်အီၣ်တသ့ဘၣ် ဟဲကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးအံၤ ဟဲအါထီၣ်၀ဲကယီကယီလီၤႉ သုးကလၢၤ တ ဖၣ်ကဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ် မၤဂ့ၤထီၣ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ အဂံၢ်အဘါလၢအိၣ်ဃာ်တဖၣ်အမဲာ်ညါ မၤအါထီၣ်ဒိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး မၤ၀ဲထီဘိ အဃိ ဒ်ပက့ၤပဲာ်ထံနီၤဖး၀ဲန့ၣ် ဟဲအါထီၣ်၀ဲခံစးလံန့ၣ် ပတဲသ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ဘၣ်ထဲဒွီးပယီၤသုးမၤအါထီၣ်အဂံၢ်အဘါအံၤ KNU ဟ့ၣ်သဆၣ်ဒီးဆီၣ်တခူ၀ဲပယီၤသုးလၢ ကဒိကနၣ်ဒီး လူၤပိာ်ထွဲ NCA အဆၢဒိၣ်(၃) အဆၢဖိ(၅)န့ၣ်လီၤႉ

NCA လံာ်ဃံာ်ဃာ် အဆၢဒိၣ်(၃) အဆၢဖိ(၅)အပူၤ တၢ်မၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါႇ ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ဒိၣ်စိႇ သုးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒီး တၢ်တဘၣ်တ့ထီၣ်သုးကလၢၤအသီဘၣ်ဃုာ်ဒီး ခံခီခံကပၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကဲထီၣ်သးအ ဖီခိၣ် တဘၣ်သူသုးဂံၢ်ဘါလၢကဘှါရှါလီၤအီၤတဂ့ၤန့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်လၢ အဆၢဖိ(က)တုၤလၢ()န့ၣ်လီၤႉ

ဆၢကတီၢ်တၢ်အိၣ်သးခဲအံၤ ခီဖျိလၢ Covid-19 တၢ်ဆါအဃိ ဘၣ်သဂၢၢ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်အိၣ်ပတုာ်တစိၢ်တလီၢ် လၢ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ််မၤရဲၣ်ကျဲၤအံၤဘၣ်ဆၣ် လၢကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ KNU- ကညီဒီကလုာ် စၢဖှိၣ်ကရၢလီၤလီၤဆီဆီမ့ၢ်ဂ့ၤ အိၣ်၀ဲဒီးဘံၣ်ဒံၣ်အိၣ် ခီဖရဲးလီတဲစိ (Online Video Conference) မ့ၢ်ဂ့ၤႇ တၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျဲလိာ်သးဒီး ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့ဒီး တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လီၢ်ခၢၣ်သး၀ဲၤလီၢ် (NRPC)˜ ဒီးလၢတၢ်ဒီတဒၢကၢၤဃာ် Covid-19 တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်န့ၣ် တၢ်ထိၣ်ဃူမၤသကိးဒီးကလုာ်ဒူၣ် ၦၤပၢၢ်ဆၢတၢ်ဖိတဖၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU စံး၀ဲလီၤႉ

တၢ်တၢၣ်ပီၣ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်ဖီလာ်တၢ်အိၣ်သးအသိး KNU တၢ်ပၢတၢ်ြပးဒီး တၢ်ြတီဆၢ တၢ်ဆါတၢ်မၤတဖၣ် ပယီၤသုးကျိၤတနီၤန့ၣ် အိၣ်ဖျါ၀ဲဒ်တၢ်ထီဒုၣ်ထီဒါန့ၣ်မၤအါထီၣ်၀ဲအသိးႇ KNU တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤ ခးလီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်ႇ ဒွဲၣ်အူမၤဟးဂီၤ၀ဲသ့ၣ်ၦၢ်တဖၣ်အဃိ ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတၤသူတၤသၣ်အလီၢ်တဖၣ် ဟးဂီၤကွံာ်၀ဲအမဲာ်ညါ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ် ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤအဖီခိၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် အတၢ်နာ်န့ၢ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤတဖၣ် ဆံးလီၤစှၤလီၤ၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ပဲာ်ထံနီၤဖး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါမ့ၤ ၉ သီ အနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလၢ ဒ်သိးဒီးတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လီၤစိၤဒီး တၢ်ြတီဆၢ Covid-19 တၢ်ဆါ အတၢ်မၤတဖၣ်ကတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးအဂီၢ် စးထီၣ်ဖဲလါမ့ၤ ၁၀ သီ တုၤလၢ လါအီကူး ၃၁ သီအနံၤန့ၣ် ကဆိကတီၢ်ဃာ်၀ဲတၢ်ဒုးတၢ်ယၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဃာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ