Home တၢ်ကစီၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤထီၣ်လ့ ဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်၀ဲဒ် KNU/KNLA(PC) ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအသီ

သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤထီၣ်လ့ ဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်၀ဲဒ် KNU/KNLA(PC) ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအသီ

1636
0
Photo: KNU/KNLA (PC) Information Team

လါမ့ၤ ၂၇ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ

ဖဲမဟါ(လါမ့ၤ ၂၆ သီ)အနံၤန့ၣ် KNU/KNLA (PC)- ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး မၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဖဲကီးတရံးကီၢ်ရ့ၣ်ႇ နီၣ်တယၢ်၀့ၢ်(ထိၣ်ကီးကိ) ကီၣ်ကး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ဒီး ဃုထၢထီၣ်က့ၤ၀ဲ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအသီလၢအမ့ၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤထီၣ်လ့န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါမ့ၤ ၃ သီအနံၤန့ၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလီၢ်လံၤ သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤထ့ၣ်မီၣ် လဲၤပူၤကွံာ်သး၀ံၤအလီၢ်ခံႇ ဖဲလါမ့ၤ ၂၅ သီႇ ၂၆ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်ဒီး သုးခိၣ်သုးနၢ်တဖၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်၀ဲသုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤထီၣ်လ့အံၤ လၢၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤဒီး သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်လီၢ်လးအဂ့ၢ်န့ၣ် နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤကၠီၤညိၣ် စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “တမ့ၢ်တၢ်ဖးခူသူၣ်အကျဲသနူဘၣ်ႉ တၢ်ကိး၀ဲဒၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး ပဆှၢနုာ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ ၦၤလၢအထီဒါ တၢ်မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် ပပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ၀ဲဒၣ်လီၤႉ လၢၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအတၢ်လီၤဟိလီၤဘျဲၣ်ဒီး သုးရိၣ်မဲခိၣ် ကျၢၢ်အလီၢ်န့ၣ် ဒ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအသနူအသိး ပဃုထၢထီၣ်၀ဲဒၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤထီၣ်လ့ဒီး မၤအါထီၣ်အလီၢ်လးန့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘျီ၀ဲအံၤ တၢ်ဃုထၢဒီးပာ်ထီၣ်၀ဲ သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤထီၣ်လ့အံၤလၢ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤဒီး မ့မ့ၢ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ(၂)န့ၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ် စီၤယ့ၤနုၣ်ႇ သုးဂ့ၢ်၀ီခိၣ်ကျၢၢ်အလီၢ်န့ၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤရွ့ၣ်ကီၠၣ်ႇ ဘၣ်တၢ်ဆီတလဲအမူဒါဒီးပာ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤကၠီၤညိၣ် ဆဲးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်တၢ်ပာ်ထီၣ်ဒီးဆီတလဲအမူဒါတဆီဘၣ်တဆီဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်လၢနဲၣ်ရွဲၣ်ႇ နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ လီၢ်လးမူဒါတဖၣ်န့ၣ် တၢ်ဆီတလဲတအိၣ်၀ဲဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤထီၣ်လ့လၢအသးနံၣ်အိၣ် (၆၂)နံၣ်အံၤ အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်၀ဲ ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ တၢ်ြကဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ တၣ်သါသ၀ီဒီး အ၀ဲနုာ်လီၤမၤ၀ဲတၢ်ပၢၢ်ဆၢ လၢအသးနံၣ်အိၣ်တဆံဘျဲၣ်အဆၢကတီၢ််လံၤလံၤန့ၣ်လီၤႉ ဒီးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးၦၤတဂၤလၢအဆဲးဟံမူဒါလၢ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလီၢ်လံၤ သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤထ့ၣ်မီၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲ KNU/KNLA (PC) အလီၢ်န့ၣ်လီၤႉ

KNU/KNLA (PC)- ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကးအံၤ ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၁၅ နံၣ်န့ၣ် တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး NCA အလံာ်ဃံးဃာ်အံၤ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး ကညီကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖုလၢ အဆဲးလီၤ၀ဲစုမုၢ်ကျၢၢ်ဃုာ်ဒီး ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်အဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ