Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအဖီခိၣ် မုၢ်လၢ်ပာ်လၢအဂ့ၤကတၢၢ်အသိး အနးကတၢၢ်အဂီၢ် ကဘၣ်အိၣ်ကတီၤထီၣ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ် စီၤကၠီၤနံၤ စံး၀ဲ

တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအဖီခိၣ် မုၢ်လၢ်ပာ်လၢအဂ့ၤကတၢၢ်အသိး အနးကတၢၢ်အဂီၢ် ကဘၣ်အိၣ်ကတီၤထီၣ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ် စီၤကၠီၤနံၤ စံး၀ဲ

1205
0

လါအီကူာ် ၁၃ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

တကီၢ်ခါ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအဖီခိၣ် ဒ်သိးကလဲၤသးဂ့ၤဂ့ၤအဂီၢ်မုၢ်လၢ်ပာ်၀ဲအသိး အနးကတၢၢ် အဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ကြၢးအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤသးအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် -KNLA သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်ဒိ စီၤကၠီၤနံၤ စံးလီၤ၀ဲဒၣ် ဖဲလါအီကူာ် ၁၂ သီ လၢအလီၤဘၣ်၀ဲ နံၣ် ၇၀ ၦဲၤ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤအပူၤ န့ၣ်လီၤႉ

“ပမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအံၤ န့ၢ်၀ဲဒၣ် ၈ နံၣ်လံဘၣ်ဆၣ် လၢပကလုာ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်သးလီၤပလိာ် လၢအရ့ဒိၣ်တဖၣ် တဒိးန့ၢ်ဘၣ်နီတမံၤဒံးဘၣ်ႉ တုၤလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤတစု ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး လၢအပၣ်ဃုာ်၀ဲခဲလၢာ်အံၤ ပဘိးဘၣ်ရၤလီၤတန့ၢ်ဒံး၀ဲဘၣ်ႉ ခဲအံၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ကမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဃုထၢဒီး ပဒိၣ်အသီတၢ်ဆီတလဲကဟဲ၀ဲဒၣ်လီၤႉ တၢ်၀ဲအံၤအဖီခိၣ်န့ၣ် တၢ်ဆီတလဲအိၣ်ႇ တအိၣ် ကဘၣ်အိၣ်ခိးကွၢ်ဒီး ကြၢးလၢပကဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပလီၢ်သူၣ်ပလီၢ်သးန့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲ စံးလီၤ၀ဲဒၣ်ဖဲမၤထူရၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တကီၢ်ခါခဲအံၤ ပဒိၣ်ဒီး ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး တၢ်လဲၤကျဲလၢအအိၣ်ပာ်အံၤ တၢ်ဟးဂီၤမ့ၢ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဖုးစ့ၢ်ကီးန့ၣ် တဘၣ်မ့ၢ်၀ဲလၢ KNU အဃိဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤကၠီၤနံၤ ဆဲးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
ဒ်န့ၣ်အသိး ဖဲတၢ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအတီၢ်ပူၤ ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤ ကရူၢ်တနီၤလၢအဆဲးလီၤတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးတဖၣ်ဒီး ပဒိၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တလီၢ်လီၢ်အိၣ်၀ဲဒီး ခီပတာ်၀ဲဒၣ် NCA လံာ်ဃံးဃာ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအဃိ ခံခီခံကပၤဆှၢလိာ်န့ၢ်သးလံာ်ထီဒါတဖၣ် ကဲထီၣ်အသးအိၣ်၀ဲအဘျီဘၣ်အဘျီန့ၣ်လီၤႉ

တနံၤအံၤတၢ်မၤ၀ဲဒၣ် ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအပူၤ KNU ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ ၂ ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူ၀့ႇ KNLA သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤကၠီၤနံၤဒီး သုးဖိတဖၣ်ႇ ကမျၢၢ်ခိၣ်နၢ်တနီၤဃုာ်ဒီး ကညီကမျၢၢ် ၈၀၀ ဘျဲၣ် ဟဲထီၣ်မၤလၤကပီၤ၀ဲဒၣ်ဒီး လၢမူးအပူၤ တၢ်ပာ်လီၤတၢ်သးအုးဖီကွီၤတဖၣ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ယူာ်ယီၣ် ဆူ မၤထူရၤခိၣ်နၢ်လၢအဟ့ၣ်လီၤတ့ၢ်အသးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလၢတၢ်ဆါသံသတြိာ်အဃိ တနံၤအံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ် တမၤ၀ဲဒၣ်လၢအဖုၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ဒ်န့ၣ်အသိး တကီၢ်ခါ ကလုာ်ကထူၣ်ဖျဲးထီၣ်ဘၣ်အဂီၢ် ကညီကလုာ်မၤထူရၤလၢအဟ့ၣ်လီၤအသးသမူတဖၣ် အတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိကလၢထီၣ်ၦဲၤထီၣ်အဂီၢ် တကီၢ်ခါသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ် တၢ်အိၣ်သးဟဲက့ၤဆီတလဲ၀ဲအဖီခိၣ် ပကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်မူဒါတဆီဘၣ်တဆီအဂီၢ် ကြၢးလၢပကဘၣ်အိၣ်ကတဲၤကတီၤထီၣ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ ၂ ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူ၀့ ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူူၤန့ၣ်လီၤႉ

တနံၤအံၤလၢအလီၤဘၣ်၀ဲ နံၣ် ၇၀ ၦဲၤ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤန့ၣ် ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢဟီၣ်က၀ီၤတၢ်လီၢ်တဖၣ်ဃုာ်ဒီး ကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ဒီး အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီ ကညီခိၣ်နၢ် စီၤဘးအူကၠံသ၀ီလၢအမ့ၢ် ဘဲးကယဲးဒီး ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်တဖၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီး တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်၀့ၢ်တကူၣ်ပူၤ တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ပဒိၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် နုာ်လီၤတြီမၤတံာ်တာ်၀ဲဒၣ်ဒီး ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်ဒီးက့ၤကိးအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ကညီဒီကလုာ်ခိၣ်နၢ် စီၤဘးအူကၠံ လုၢ်ထီၣ်ကံွာ်အသးသမူလၢထံကီၢ်ဒီးၦၤကလုာ်အဂီၢ် ဖဲ ၁၉၅၀ နံၣ်ႇ လါအီကူာ် ၁၂ သီအနံၤအံၤန့ၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤဒီး မ့ၢ်တုၤဃီၤမုၢ်နံၤအံၤ တဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ် တၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲးပူၤ ကညီကလုာ်တဖၣ် မၤလၤကပီၤက့ၤအီၤကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ်လီၤႉ