Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်လဲၤကျဲလၢတပၣ်ဃုာ်ဒီးကလံၤစိးကရူၢ်အံၤ ထီဒါ၀ဲခဲလၢာ် တၢ်ပၣ်ဃုာ်သနူအဂ့ၢ် KNLA စံး၀ဲ

တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်လဲၤကျဲလၢတပၣ်ဃုာ်ဒီးကလံၤစိးကရူၢ်အံၤ ထီဒါ၀ဲခဲလၢာ် တၢ်ပၣ်ဃုာ်သနူအဂ့ၢ် KNLA စံး၀ဲ

1578
0

လါအီကူး ၂၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

တကီၢ်ခါ တၢ်မၤလိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်လဲၤကျဲအံၤ ရၢၣ်ခၢၣ်သုးမုၢ် (AA) ဃုာ်ဒီး ကလံၤစိး သိၣ်မှံၤကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ် တပၣ်ဃုာ်၀ဲဘၣ်အဃိ ထီဒါ၀ဲဒၣ်ခဲလၢာ်တၢ်ပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်သနူဒီး တၢ်ကသူၣ်ထီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လၢအမ့ၢ်အတီအံၤ တၢ်လဲၤအကျိၤအကျဲတဘၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါအီကူး ၁၈ သီအနံၤ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA) လီၢ်ခၢၣ်သးသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ထုးထီၣ်၀ဲဒၣ်လံာ်တၢ်ပာ်သးဒီးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

၂၁ ယၤဖှိၣ်နံၣ် ပ့ၣ်လိၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်လၢအတဆဲးလီၤဃာ် တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးဘၣ် တဖၣ်န့ၣ် ကွဲမု၁်၀ဲတန့ၢ်ဘၣ် အမဲာ်ညါ ပာ်ပနီၣ်၀ဲ AA လၢၦၤမၤပူထီၣ်လီထီၣ်တၢ်ကရူၢ်ဒီး လဲၤကပၤကွံာ်၀ဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်လဲၤကျဲအံၤန့ၣ် တၢ်လၢပနာ်န့ၢ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အကျိၤအကျဲအံၤ မ့ၢ်တၢ်တလိၤအကျဲဘၣ်အဂ့ၢ် KNU- ညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ် KNLA လီၢ်ခၢၣ်သး သုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ သုုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ မါရှၣ်ထူဂီၤ စံး၀ဲလီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “ကလံၤစိးကရူၢ်ဒီး AA တပၣ်ဃုာ်ဘၣ်န့ၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤအကျိၤအကျဲအံၤ မ့ၢ်ကီၢ်ပူၤ လၢအလၢၦဲၤဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လံန့ၣ် တဲတသ့ဒံးဘၣ်ႉ မ့ၢ်တၢ်လၢအထီဒါ၀ဲဒၣ် ခဲလၢာ်တၢ်ပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ တပၤန့ၣ် ပတုာ်ဃာ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးႇ တၢ်လီၢ်လၢအအိၣ်တ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ႉ ခီဖျိလၢတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်အဃိ တၢ်ကီတၢ်ခဲအါထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်၀ဲသ့၀ဲလီၤႉ လၢကဘှါရှဲ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအကျိၤအကျဲအလီၢ် ဘှါရှဲ၀ဲလၢတၢ်ဒုးအကျိၤအကျဲန့ၣ် ဖျါလၢ တမိၣ်န့ၢ်သးလီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လၢအမ့ၢ်အတီဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးစ့ၢ်ကီး၀ဲဒၣ် ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ဃူလိာ်ဖိးလိာ်သးန့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ရၢၣ်ခၢၣ်ဒီကလုာ်၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် (ULA) ရၢၣ်ခၢၣ်သုးမုၢ် (AA) အံၤ ဖဲအပူၤကွံာ် လါမးရှး ၁၃ သီအနံၤန့ၣ် ကီၢ်ပယီၤ ပဒိၣ် ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဒၣ်လၢ အမ့ၢ်ၦၤပူထီၣ်လီထီၣ်တၢ်ကရူၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံႇ လၢတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်လဲၤကျဲတဖၣ် တၢ်တကွဲဃု၁်အ၀ဲသ့ၣ်လၢၤဘၣ်အသိး တကီၢ်ခါတၢ်မၤ၀ဲဒၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်အံၤစ့ၢ်ကီး လၢကဟဲထီၣ်တၢ်အိးထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ် တကွဲမုာ်၀ဲဒၣ် ရၢၣ်ခၢၣ်သုးမုၢ် (AA) ဘၣ်ဒီး ပဒိၣ်အံၤကွဲမုာ်၀ဲဒၣ်ထဲ ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်လၢအဆဲးလီၤတၢ်ပတုာ်တၢ်ခး တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကွဲမုာ်၀ဲဒၣ် တၢ်အိးထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအဖီခိၣ် ‘၀း’ ကီၢ်သွံၣ်ဃူဖိးသုးမုၢ် ဒိၣ် (UWSA) တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲ ကီၢ်စၢဖှိၣ် တၢ်တၢၣ်ပီၣ်ထိၣ်ဃူထံရူၢ်ကီၢ်သဲးကမံးတံာ် (FPNCC) လၢ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဃာ်ဒီး ကလံၤစိးကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ် (၇)ဒူၣ်အံၤ စံး၀ဲတၢ်ပာ်ကတီၢ်ကံွာ် AA အမဲာ်ညါ ခီဖျိလၢကွဲမုာ်၀ဲဒၣ်ထဲလၢ တၢ်အိးထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်လီၤအဃိ ဟဲထီၣ်၀ဲတသ့ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါအီကူး ၁၃ သီအနံၤ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်သးဒီးဟ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်အဖီခိၣ် သူ၀ဲတၢ်ကတိၤဒီးပာ်ပနီၣ်၀ဲလၢ ၦၤပူထီၣ်လီထီၣ်တၢ်ကရူၢ်အံၤန့ၣ် ပဒိၣ်ႇ သုးမုၢ်ဒိၣ်အံၤ ကထံၣ်လိာ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးဒီး AA ကရူၢ်လၢအချ့ဒီး တၢ်ကတိၤ၀ီၢ်သြဲလၢအသူ၀ဲဒီးစံး၀ဲတဖၣ် ဒုးကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်က့ၤလၢ ထံရူၢ်ကီးသဲးအကျိၤအကျဲဆူ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် သိၣ်မှံၤ တၢ်ကရၢကရိအတၢ်အိၣ်ဖျါအဂ့ၢ်န့ၣ် KNLA လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ သုးမုၢ်ဒိၣ်တကပၤ မ့ၢ်တမၤ၀ဲတၢ်ဆီတလဲ လၢအတုၤလီၤတီၤလီၤဘၣ်ဒီး တကီၢ်ခါ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်လဲၤကျဲ ၂၁ ယၤဖှိၣ်နံၣ် ပ့ၣ်လိၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်အံၤတဆီ တၢ်လၢပမုၢ်လၢ်ကွၢ်စိဃာ်၀ဲ တၢ်တုၤသိးထဲသိးအတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢအမ့ၢ်အတီဒီး နီၢ်ကစၢ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသး တဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲဘၣ်ဒီး မ့ၢ်ဒၣ်ဘၣ်ပာ်လီၤကွံာ်၀ဲဖီၣ်စုက၀ဲၤအကျိၤအကျဲဒီး မၢနုာ်လီၤက့ၤ၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ဘျၢသဲစးအပူၤတခီန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ကအိၣ်ဆၢထၢၣ်က့ၤ ဒ်အပူၤကွံာ်တၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်အသိးအဂ့ၢ်န့ၣ် KNLA စံး၀ဲလီၤႉ