Home တၢ်ကစီၣ် KNU ခးပလီၢ် ပယီၤသုးကဘီယူၤ ခီဖျိဟးဆှၣ်တၢ်အဃိ

KNU ခးပလီၢ် ပယီၤသုးကဘီယူၤ ခီဖျိဟးဆှၣ်တၢ်အဃိ

1151
0

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၁ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အၦၤသုးဖိလၢအဟံ၀ဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢသ့ၣ်တဖၣ် ခးပလီၢ်၀ဲ ပယီၤသုးကဘီယူၤတဘ့ၣ် ခီဖျိလၢဟးဆှၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအဖီခိၣ်အဃိအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၉ သီအနံၤန့ၣ် KNU ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်ကစီၣ် ဖဲအ၀ဲဲသ့ၣ်(website)အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၇ သီအနံၤန့ၣ် ကလံၤထံး ကီၢ်ခီသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်(တပခ) ဒုးယၤခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ အီၤစိမ့ဒီး အၦၤသုးဖိ ၄ ဂၤ ဟဲဒိး၀ဲဒၣ်ကဘီယူၤ စးထီၣ်ဟးထီၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲတီအူသုးကလၢၤ၀ံၤ အလီၢ်ခံ ဟ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ်ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီး ဟးဆှၣ်တၢ်လၢ KNU သုးက့(၅) လူၢ်သီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲန့ၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ထံၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး ဒ်ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအသိး KNLA အၦၤသုးဖိတဖၣ် ခး၀ဲဒၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU သုးက့(၅)တကပၤ ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(KNU သုးက့ ၅) နဲၣ်ရွဲၣ် ပဒိၣ်စီၤရီဘ့ၤမူ စံး၀ဲလၢ“ တဟ့ၣ်သ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ်ၦၤဘၣ်ဒီး ဟဲ၀ဲဒၣ်ဒီး ကဘီယူၤလီၤႉ ဟးဆှၣ်တၢ်လၢပလီၢ်က၀ီၤဒူသ၀ီတဖၣ်ဒီး ပသုးကလၢၤအိၣ်ဆီလီၤသးအလီၢ်တဖၣ်အဖီခိၣ်ဃိ ပၦၤလၢအလီၤဘၣ်မူဒါဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအသိး ခး၀ဲဒၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးအကဘီယူၤအံၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်ပာ်၀ဲဒၣ်လၢ ကဟဲ၀ဲဒၣ်ဆူအ၀ဲသ့ၣ်သုးကလၢၤဖဲသံမုၢ်ထၣ်ဘၣ်ဆၣ်ႇ ခီဖျိလၢဆဲးယူၤဃီၤ၀ဲဒၣ်ဆူ KNU သုးက့(၅)သိၣ်ဒူစိသုးရ့ၣ် ၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤအဃိ ၦၤလၢအဟံတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ KNLA အၦၤသုးဖိတဖၣ် ခးကဒီး၀ဲဒၣ်ခံဘျီတဘျီလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တကပၤ ဆဲးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတၢ်ခး၀ဲဒၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ကဘီယူၤအံၤဟးထီၣ်က့ၤ၀ဲဒၣ်ဒီး ဖဲက့ၤကဒါ၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်အ၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်အခါ ခီဖျိလၢကဘီယူၤစဲးဘၣ်ဒိအဃိ စီၣ်လီၤအိၣ်ပတုာ်က့ၤ၀ဲဒၣ် ဖဲလၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ မုၢ်သဲၣ်ဖျၢၣ်ထူပျီပူၤအဂ့ၢ်ႇ ခီဖျိလၢ KNLA သုးကရူၢ်တဖၣ် ခး၀ဲဒၣ်အဃိ ကဘီယူၤအံၤတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲဒၣ်တဆံးတက့ၢ်ဒီး ခီဖျိလၢ တက့ၤတုၤ၀ဲဒၣ်လၢအသုး ကလၢၤတၢ်လီၢ်ဘၣ်အဃိ ဘၣ်စံၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဖဲဖျၢၣ်ထူပျီပူၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တၢ်ကစီၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ကဘီယူၤအံၤလၢတၢ်ကက့ၤဘှီဘၣ်က့ၤအဂီၢ် ၦၤဘှီကဘီယူၤဖိ ၄ ဂၤ ဟဲတုၤ၀ဲဒၣ်ဒီး တၢ်ကဟံတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလၢကဘီယူၤအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး သုးသိလ့ၣ်ဖးဒိၣ်(၅)ခိၣ် ဟဲတုၤကဒီး၀ဲဒၣ်ဒီး သုးဂံၢ်ဘါတကယၤဃၣ်ဃၣ်ဟံး၀ဲဒၣ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တၢ်ကစီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဆဲးကျိးသံကွၢ်၀ဲဒၣ်ဒီး ကလံၤထံးကီၢ်ခီသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ၦၤကတိၤတၢ်ပၢတဖၣ်တန့ၢ်ဘၣ်အသိး တုၤလၢခဲအံၤတစု လၢသုးမုၢ်ဒိၣ်တၢ်ကစီၣ်ပူၤစ့ၢ်ကီး ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်တအိၣ်နီတမံၤဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢပဲာ်ထံနီၤဖးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတဂၤလၢအမ့ၢ် အူမီၤမီၤစိ စံး၀ဲလၢ“ယနၢ်ဟူဘၣ်တခီန့ၣ် အကျဲ ကမၣ်ဒီးလဲၤနုာ်လီၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ် တဲ၀ဲလီၤႉ တၢ်အံၤ KNU တကပၤ လၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီအပူၤဒီး ခး၀ဲလီၤန့ၣ် တဲ၀ဲလီၤႉ တကပၤစ့ၢ်ကီး တဲ၀ဲလၢဟးတၢၤလီၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဖးဒၢလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ် ခံခီခံကပၤခိၣ် နၢ်တဖၣ် မ့ၢ်ဘှါရှဲ၀ဲလၢတၢ်သူၣ်လဲၢ်သးလဲၢ်အပူၤန့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်ဆဲးကဲထီၣ်၀ဲတသ့လၢၤဘၣ်ႉ ဘၣ် ဆၣ် ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤ တၢ်ပာ်သးမ့ၢ်အိၣ်၀ဲဒၣ်ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤဒီး တၢ်အံၤတူၢ်လိာ်၀ဲမ့ၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီထီၣ်သ့လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ပဲာ်ထံနီၤဖးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး အပူၤကွံာ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး KNU သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအဖီခိၣ် ကဘီယူၤဖိ(ဒရိ)တဖၣ် ဟဲဃုသ့ၣ်ညါတၢ်အိၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲဒၣ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ် KNU တကပၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါယနူၤအါရံၤ ၂၁ သီ ဒီး လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၃ သီအနံၤန့ၣ် ဆှၢထီၣ်လံာ်ထီဒါဆူလၢအဘၣ်ထွဲဲကညီကီၢ်စဲၣ် တၢ်ကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စူၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးသဃဲၤကမံးတံာ်(JMC-S)ဒီး ကလံၤထံး ကီၢ်ခီသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ