Home တၢ်ကစီၣ် ဖျိၤ–စှီၤ ပၣ်တံၣ် ဆီၣ်တခူထီၣ်လၢ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤကညီပၣ်တံၣ်တခါဃီအဂီၢ် ကညီကရၢတဖၣ်သဂၢၢ်၀ဲ

ဖျိၤ–စှီၤ ပၣ်တံၣ် ဆီၣ်တခူထီၣ်လၢ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤကညီပၣ်တံၣ်တခါဃီအဂီၢ် ကညီကရၢတဖၣ်သဂၢၢ်၀ဲ

799
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၈ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ

ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ် တဖုလၢအမ့ၢ် ဖျိၤ–စှီၤ ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ် -USDP အတၢ်ဆီၣ်တခူ ထီၣ်ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တဖၣ် ကက့ၤဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤကညီပၣ်တံၣ်ထဲတခါဃီအဂီၢ်န့ၣ်အံၤ ကညီတၢ်ကရၢကရိၦာ်ဘျးစဲတဖၣ်စုာ်စုာ် တူၢ်လိာ်သဂၢၢ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၄ သီအနံၤ ဖျိၤ–စှီၤ ပၣ်တံၣ် အတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအံၤ သဂၢၢ်တူၢ်လိာ်၀ဲဒၣ်ဒီး ကမၤဖျါထီၣ်အမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်လၢအဆိအချ့အဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကရူၢ် နဲၣ်ရွဲၣ် နါမၠ့ၣ်တ့ၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“မ့ၢ်ကဲထီၣ်ကဒါပၣ်တံၣ်တခါဃီန့ၣ် ပတြီာ်ခၢၣ်စးလၢကနုာ်လီၤတပြၢသးစ့ၢ်ကီး ကဲထီၣ်က့ၤတဂၤလီၤအဃိ ဖဲ ထၢနုာ်တၢ်ဖးအဆၢကတီၢ် ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အသးတဒံ၀့ၤဒံ၀ီၤလၢၤဘၣ်ႉ ကကဲထီၣ်ပၣ်တံၣ် တခါဃီအဂီၢ်စ့ၢ် ကီး ကဘၣ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိး၀ဲဒံးဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်မၤလိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ်လၢအဆိအချ့မ့ၢ်န့ၢ်မး တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢကဘၣ် အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤသးအဂီၢ်ကအိၣ်၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲဒၣ် ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၇ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်(၄)ပၣ်တံၣ်လၢအဟူးဂဲၤလၢပၣ်တံၣ်လၢအဖိးသဲစးန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ အိၣ်ဆီလီၤအသးလၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ဖျိၤ–စှီၤ ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ်ႇ ကညီဒီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ် -KNDP˜ အိၣ်ဆီလီၤအသးလၢ ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤ ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ် -KPP ဒီး ကညီဒီကလုာ်ပၣ်တံၣ် -KNP တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကညီပၣ်တံၣ်တတဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး မ့ၢ်ကဲထီၣ်ပၣ်တံၣ်တခါဃီန့ၣ် လီၤဂာ်ဒ်သိးဒီးပာ်လုၢ်ပာ်ၦ့ၤကမျၢၢ် အတၢ်ပာ်သးအဃိ တၢ်မၤနၢၤသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးကဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလၢကညီပၣ်တံၣ်တဖၣ်ဆီတ လဲအမံၤအကလုာ်ကလုာ်ဒီးနုာ်လီၤတပြၢတၢ်အဃိ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်ကညီၦၤမၤဒွဲလၤကရၢ(KCO)ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စီၤ၀့စိ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ကညီပၣ်တံၣ်တကပၤ နုာ်လီၤတၢ်ဃုထၢတဘျီန့ၣ် အမံၤတခါႇ တဘျီဒီးအမံၤလၢအသီတခါႉ နီၢ်တဘျီ မ့ၢ်ကဲထီၣ်လၢအသီတခါန့ၣ် ကမျၢၢ်တဖၣ်အမဲာ်ကဒံ၀့ၤဒံ၀ီၤႇ တၢ်ဆိမိၣ်ကဒံ၀့ၤဒံ၀ီၤ၀ဲလီၤႉ ခဲအံၤ KNDP န့ၣ် ဘၣ်ဖဲၦၤသ့ၣ်ညါအီၤအါအခါဒီး နီၢ်တဘျီအမံၤမ့ၢ်အိၣ်လၢအသီန့ၣ် ကမျၢၢ်တဖၣ် ကသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအဂီၢ်ဒု ဒိးသန့ၤထီၣ်က့ၤအသးလၢအတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးအဖီခိၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢအံၤ ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ် ကညီသးစၢ်ၦာ်ဘျးစဲ(KYN)လၢအမၤစၢၤ၀ဲ ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တဖၣ်လၢ ၦၤကညီဂံၢ်ဘါႇ စဲးဖီကဟၣ်ပီညါတဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီး ဖျိၤ–စှီၤ ပၣ်တံၣ် ဆီၣ်တခူထီၣ်လၢကက့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ပၣ်တံၣ်တခါဃီအံၤ သဂၢၢ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် KYN ကညီကီၢ်စဲၣ် တၢ်ဆဲးကျိးမူဒါခိၣ် စီၤသၣ်သီၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တဖၣ်က့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး ဒ်သိးကကဲထီၣ်က့ၤကညီပၣ်တံၣ်တခါဃီအဂီၢ် စးထီၣ် ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၁၅ နံၣ်ႇ လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် တုၤလၢ ၂၀၂၀ နံၣ်တစု ၅ နံၣ်အတီၢ်ပူၤ ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတၢ်အိၣ်၀ဲ(၁၁)တဘျီဘၣ်ဆၣ် တုၤလၢခဲအံၤ က့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးတအိၣ်ဒံး၀ဲဘၣ်လီၤႉ