Home တၢ်ကစီၣ် ၦၤဟဲဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဖၣ် တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးသုတကဲထီၣ်အဂီၢ် ကဟံးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢထဲဒၣ်လၢတၢ်တထံၣ်ၦၤအလီၢ်အဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

ၦၤဟဲဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဖၣ် တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးသုတကဲထီၣ်အဂီၢ် ကဟံးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢထဲဒၣ်လၢတၢ်တထံၣ်ၦၤအလီၢ်အဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

792
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၆ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ပဒိၣ်ဒီး KNU- ညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢတဖၣ် ခံကပၤတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢအဂီၢ် ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်လၢအကဟဲထၢနုာ်တၢ်ဖးတဖၣ် ဒ်သိးသုတကဲထီၣ်တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးတဂ့ၤအဂီၢ် ကအိၣ်ခိးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢထဲတၢ်လီၢ်လၢ ကမျၢၢ်တထံၣ်ဘၣ်အလီၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တၢတဘျီတၢ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဃုထၢလၢခံကပၤတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဒီး KNU တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤဒူသ၀ီတဖၣ် ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအံၤအဂီၢ်န့ၣ် သ၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢႇ ကီၢ်ပယီၤပၢၤကီၢ်လီၤဆီႇ ပၢၤကီၢ်တဖၣ်အံၤ ဟီၣ်က၀ီၤလၢအဘၣ်ထွဲတခါလၢ်လၢ် ဟံးန့ၢ်၀ဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

KNU ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤမီၤရွှ့ၤ စံး၀ဲလၢ “လၢဖါပြးသ၀ီတခီန့ၣ် ပတဲဃာ်လၢပကဟံတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလီၤႉ သ၀ီလၢလာ်တကပၤန့ၣ် ပၢၤကီၢ်သုးတဖၣ်ဒီးဘံၣ်ဘၢတဖၣ် အိၣ်ပာ်၀ဲဒၣ်လံလီၤႉ ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တကပၤ လၢတၢ်ဟံ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတကပၤန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်ခီန့ၣ် တနၢ်ပၢၢ်ခဲလၢာ်ဘၣ်ႉ အလီၤတံၢ်ကတၢၢ်တခါန့ၣ် တၢ်တြီမၤတံာ်တာ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်ႉ လၢကလဲၤကက့ၤတၢ်တခီန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ဟဲထိၣ်ဃူတဲပာ်၀ဲလီၤႉ ဒ်သိးကမျၢၢ်တဖၣ်သုတပျံၤတဖုးတၢ်တဂ့ၤအဂီၢ် ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်ကအိၣ်ဒ်အိၣ်ညီနုၢ်တၢ်အိၣ်သးအသိးလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၅ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၃ သီအနံၤန့ၣ် ဒူသ၀ီလၢတၢ်အိးထီၣ်၀ဲတၢ်ဖးအလီၢ်တဖၣ် ပယီၤသုးဒုးယၤ လၢအအိၣ်ဆီလီၤအသးဖဲအနါကွ့သ၀ီအံၤ ဟဲထံၣ်လိာ်သးဒီးၦၤပၢဆှၢတၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဒီး ဘၣ်ထွဲတၢ်ဖးအတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအံၤ ရှဲလဲစံးတ့ၢ်ပာ်အိၣ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ဒူသ၀ီၦၤပၢဆှၢတၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ်ႇ တၢ်ဖးလီၢ်ၦၤမၤတၢ်မၤဖိႇ ပၢၤကီၢ်ဘံၣ်ဘၢလီၤဆီစ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအဃိ ယဆိမိၣ်ဒု ပယီၤသုးတဖၣ်ကဟဲအိၣ်ခိးအဂီၢ်တလိၣ်၀ဲဘၣ်ႉ မ့ၢ်အိၣ်ခိးဘၣ်ဖုးလၢသ၀ီခိၣ်ထိးန့ၣ် ကမျၢၢ်တဖၣ်မ့ၢ်လဲၤ၀ဲန့ၣ် အအါဒီးအစှၤန့ၣ်တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအိၣ်၀ဲလီၤႉ တၢ်ဖးတတီတလိၤတဖၣ်ႇ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတကပၤန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ထံၣ်အိၣ်ဒုကအိၣ်၀ဲလီၤမီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် တီၣ်ဒံသ၀ီဖိ စီၤမၠၣ်သူၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးလၢအအိၣ်ဖဲတၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်စ့ၢ်ကီး ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအကတီၢ် လၢတၢ်ဖးလီၢ်အကပိၤကပၤန့ၣ်တမ့ၢ်လၢကအိၣ်၀ဲဒၣ်ဘၣ်ဒီး ကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢထဲလၢတၢ်ဖးလီၢ်အချၢလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဘူး၀ဲဒၣ်ဒီးပယီၤသုးတကပၤဒီး ဒူသ၀ီၦၤပၢဆှၢတၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ၀ီၢ်ရီဟီၣ်က၀ီၤ ဒူသ၀ီတဖၣ်ဒီး ဒူသ၀ီလၢခံကပၤပၢဆှၢကျဲၣ်ကျီ၀ဲတဖၣ်အံၤ ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၉ သီအနံၤန့ၣ် ၦၤသးနံၣ် ၆၀ ဆူဖီခိၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ဟ့ၣ်ဆိ၀ဲဒၣ်တၢ်ဖးဒီး ခီဖျိလၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအကျိၤအကျဲတၢ်လဲၤခီဖျိစှၤ၀ဲအဃိ တၢ်ဖးဟးဂီၤတဖၣ်ကအါ၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တဖၣ် ပဲာ်ထံနီၤဖးအိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ