Home တၢ်ကစီၣ် သုးတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢအဃိ မုၢ်တြီၢ်လီၢ်က၀ီၤဖိ ၃ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး

သုးတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢအဃိ မုၢ်တြီၢ်လီၢ်က၀ီၤဖိ ၃ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး

1619
0
(၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၆ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ KNU တပ္မဟာ ၅ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ၾကား ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ ဝါသိုခိုေက်း႐ြာမွ ႐ြာသားမ်ားတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည့္ပုံ)

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၃၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

မုၢ်တြီၢ်(ဖၣ်ပူၣ်)ဟီၣ်က၀ီၤႇ မဲၤ၀့ၤသ၀ီအကပိၤကပၤ တၢ်ကဲထီၣ်သးလၢပဒိၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်ဒီး ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ -KNU သုးက့(၅)စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်သုးရ့ၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ သုးဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဖ့ၣ်စၢအဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ ၃ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်ထီၣ်သီန့ၣ် မုၢ်တြီၢ်(ဖၣ်ပူၣ်)ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ်ႇ မဲၤ၀့ၤဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ် KNU စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်သုးရ့ၣ်သုးကရူၢ်တဖၣ်ဒီး ပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ခီဖျိလၢသုးဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဖ့ၣ်စၢ တဖၣ်အဃိ မဲၤ၀့ၤကရူၢ်ဒီးမဲၤသူၤကရူၢ်ပူၤ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ ၃ႇ၁၇၆ ဂၤဒီး ခူသူၣ်ထၣ်သ၀ီ ဟံၣ်ခိၣ်အဖျၢၣ် ၄၀ ဃၣ်ဃၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတုၤလၢခဲအံၤတစုအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU သုးက့(၅) ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် စီၤကျၢၤဒိၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“မဲၤ၀့ၤကရူၢ် သ၀ီလၢအစံၣ်ပူၤဖျဲးထီၣ်သးန့ၣ်အိၣ်၀ဲ ၁၀ ဖျၢၣ် ဟံၣ်ခိၣ်ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ(၄၉၉)ႇ ပိာ်မုၣ်(၁ႇ၄၆၆)ႇ ပိာ်ခွါ(၁ႇ၄၀၇)ဂၤ ၦၤနီၣ်ဂံၢ်ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ(၂ႇ၈၇၃)ဂၤန့ၣ်လီၤႉ ၀ံၤဘျီ သ၀ီလၢအအိၣ်ဘူးဒီးမဲၤသူၤကရူၢ် သ၀ီ(၂)ဖျၢၣ် ဟံၣ်ခိၣ်အိၣ်၀ဲ(၅၁)ဖျၢၣ်ႇ ပိာ်မုၣ်(၁၅၆)ဂၤႇ ပိာ်ခွါ(၁၄၇)ဂၤ ၦၤနီၣ်ဂံၢ်ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ(၃၀၃)ဂၤန့ၣ်လီၤႉ ခူသူၣ်ထၣ်သ၀ီစ့ၢ်ကီး ဟံၣ်ခိၣ်(၄၀)ဖျၢၣ် ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးထီၣ်သးလံဒီး လၢသ၀ီပူၤန့ၣ်ဟံၣ်ခိၣ်အိၣ်တ့ၢ်က့ၤထဲ ၅ ဒူၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်တဖၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်အသးလၢတၢ်လီၢ်အဂၤတဖၣ်ဒီး တကီၢ်ခါခဲအံၤစ့ၢ်ကီး ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ သုးခိးကီၢ်ဆၢဒီးပဒိၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ် ခီဖျိလၢခးပျံၤခးဖုး၀ဲတၢ်ဒီးကျိဖးဒိၣ်ကျိဖိဆံးတဖၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်က့ၤနုာ်လီၤအိၣ်ဆိးကဒါလၢအကစၢ်လီၢ်ကျဲတအိၣ်ဒံး၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU သုးက့(၅)တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဟီၣ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ် ပယီၤသုးတကပၤ ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် (စကခ – ၈)စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ် ခီၣ်ချ›သုးရ့ၣ်(ခမရ – ၃၃၉)ဟူးဂဲၤ၀ဲဒၣ်ဒီး မ့မ့ၢ်လၢ KNU တကပၤန့ၣ် သုးက့(၅)စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ် KNLA (၁၀၂)သုးရ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဆီလီၤသးဟူးဂဲၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ် လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁ သီအနံၤန့ၣ် ခံခီခံကပၤတၢ်ခးလိာ်သးစးထီၣ်ကဲထီၣ်၀ဲဒီး ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၅ သီအနံၤန့ၣ် ခီဖျိလၢ KNLA ထုးမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ ပယီၤသုးဖိတနီၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကညီဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကရူၢ်(KHRG)ၦၤနဲၣ်တၢ် စံး၀ဲလၢ“ဒ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်အသနၢၣ်အသိး လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ကအိၣ်ဆိး၀ဲလၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် အခွဲးအိၣ်ပာ်လံႉ တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤစ့ၢ်ကီး မ့ၣ်၀ဲတၢ်ဂိၢ်ခါအဆၢကတီၢ်အမဲာ်ညါဘၣ်ကူးဘုဆၢကတီၢ်အဃိ မ့ၢ်ဘၣ်စံၣ်၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်အိၣ်မူခါဆူညါအဂီၢ် တၢ်တၤတၢ်ကဟဲအါထီၣ်သ့၀ဲလီၤႉ ခီဖျိလၢခိၣ်၀ံၣ်အဆၢကတီၢ်စ့ၢ်ကီးအဃိ အ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်ၦၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဂၤအသိး လၢကအိၣ်မူ၀ဲအဂီၢ်အခွဲးတအိၣ်၀ဲဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတကီၢ်ခါကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဆဲးကျိးသံကွၢ်၀ဲဒၣ် ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ် တုၤလၢလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၈ သီ မုၢ်ဟါလီၤတစု က့ၤခီၣ်ဆၢစံးဆၢကဒါ၀ဲတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

KNU ဒီး ပဒိၣ်ႇသုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ဆဲးလီၤ၀ဲထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး(NCA)လံာ်ဃံးဃာ်အံၤ န့ၢ်၀ဲဒၣ်(၅)နံၣ်ဘျဲၣ်လံဘၣ်ဆၣ် တုၤလၢခဲအံၤတစု ဘၣ်ထွဲသုးတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အံၤ တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲ တန့ၢ်ဒံးဘၣ်အဃိ လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်လိာ်သးလၢလဲၤတလၢက့ၤတလၢတၢ်လီၢ်တဖၣ်ဒီးခံခီခံကပၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အိၣ်၀ဲ တလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤႉ