Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးခး၀ဲချံလၢအဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢဃိၣ်လိာ်ကျိအပူၤတဖၣ်အဃိ ချံတဖၣ်ဘၣ်အိၣ်ဆိကတီၢ်သး

ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးခး၀ဲချံလၢအဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢဃိၣ်လိာ်ကျိအပူၤတဖၣ်အဃိ ချံတဖၣ်ဘၣ်အိၣ်ဆိကတီၢ်သး

1320
0

လါအ့ဖြ့ၣ်ႇ ၂၀ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ချံလၢအဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢ KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤဒီး ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်=ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢအဘၢၣ်စၢၤဃိၣ််လိာ်ကျိအပူၤတဖၣ် ဖဲအပူၤကွံာ် လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၇ သီအနံၤ ခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိၤအသုးခး၀ဲအဃိ တကီၢ်ခါတၢ်အိၣ်သးခဲအံၤချံတဖၣ်လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤတဘူၣ်လၢၤဘၣ်ဒီး ဘၣ်ဆိကတီၢ်ပာ်စၢၤသးအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤနီချံဖိတဖၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဟီၣ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်အပူၤတဖၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူအဂီၢ် ဆှၢထီၣ်ဆှၢလီၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်ဒီး ချံလၢအဟးထီၣ်က့ၤလီၤအိၣ်၀ဲအဘ့ၣ် ၂၀ ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၁၇ သီအနံၤ မီၤစိရိၤအသုးကလၢၤလၢအအိၣ်ဖဲမဲၢ်ခါထၣ်ဃိၣ်လိာ်ကျိကၢၢ်နံၤအံၤ ခး၀ဲချံ ၅ ဘ့ၣ် လၢအဆှၢထီၣ်ဆှၢလီၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤအမဲာ်ညါ ခးစ့ၢ်ကီးချံတဘ့ၣ်လၢအကလဲၤလၢကျီးပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤနီချံဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ခး၀ဲဒၣ်ချံလၢအဆှၢထီၣ်ဆှၢလီၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်ဒ်အံၤအဃိ တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဟးထီၣ်ဟးလီၤတဘူၣ်လၢၤဘၣ်အမဲာ်ညါ သုးက့ ၅ ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်ကလဲၤမၤစၢၤ၀ဲတဖၣ်စ့ၢ်ကီး လဲၤဆှၢတန့ၢ်လၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“မ့ၢ်လဲၤခဲအံၤန့ၣ်ဘၣ်ယိၣ်လၢပယီၤသုးကခးအဃိ ချံတဘ့ၣ်မးလဲၤတဘူၣ်လၢၤဘၣ်ႉ ၀ံၤဘျီန့ၣ် လၢကလဲၤဆှၢန့ၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး လဲၤတဘူၣ်လၢၤဘၣ်ႉ လၢကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤန့ၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤပူၣ်ထီၣ်သးဒီဒူၣ်ညါ ချံလၢအလဲၤတဖၣ်ပယီၤသုးခး၀ဲအဃိ ကလဲၤလၢကီၢ်ပယီၤတကပၤအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ကၠီၣ်တဲၣ်ချံသန့တဟ့ၣ်အခွဲးဒံးဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤနီချံဖိတဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ချံမ့ၢ်လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤန့ၣ် မဲၢ်ခါထၣ်ပယီၤသုးကလၢၤတကပၤ ကထၢစရီကသမံသမိး၀ဲအသိး မ့ၢ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲတၢ်လီၤဆီမ့ၢ်အိၣ်တခါခါန့ၣ် တဟ့ၣ်လဲၤ၀ဲချံလၢၤဘၣ်ဒီးကဖီၣ်ဃာ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ် ပယီၤသုးဟ့ၣ်ပလီၢ်ဃာ်ၦၤနီချံဖိတနီၤအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤနီချံဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ