Home တၢ်ကစီၣ် သၣ်တီၣ်ကၠံအပူၤ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကူၣ်သ့ၦၤမၤတၢ်ဖိ ၈၅၁ ဂၤ တၢ်ဆိကတီၢ်ကွံာ်အမူဒါ

သၣ်တီၣ်ကၠံအပူၤ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကူၣ်သ့ၦၤမၤတၢ်ဖိ ၈၅၁ ဂၤ တၢ်ဆိကတီၢ်ကွံာ်အမူဒါ

750
0

လါမ့ၤ ၂၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇသၣ်တီၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တၢ်ဆိကတီၢ်ကွံာ်၀ဲဂံၢ်ခီၣ်ထံးကၠိၦၤမၤတၢ်ဖိ ၈၅၁ ဂၤလၢအမူဒါပူၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ကူၣ်သ့ၦၤတ၀ၢလၢအအိၣ်လၢကီၢ်ဆၣ်အပူၤတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ပထံၣ်လၢတၢ်ထုးထီၣ်လၢလံာ်ပူၤန့ၣ် သၣ်တီၣ်ကၠံ၀့ၢ်ဒီတဖျၢၣ်အပူၤ ကူၣ်သ့တကပၤန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် ၈၅၁ ဂၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအအိၣ်လၢကူၣ်သ့ၦၤတ၀ၢပူၤလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဆိကတီၢ်ကွံာ်မူဒါတစိၢ်တလီၢ်အံၤ ခီဖျိကူၣ်သ့ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် ခီပတာ်၀ဲဒၣ်ခွဲးတၢ်သိၣ်တၢ်သီဒီး တဟဲလီၤမူဒါလၢခွဲးတအိၣ်ႇဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢလၢၦဲၤၦဲၤတအိၣ်ဘၣ်ဒီး မ့ၢ်ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အတမၤၦဲၤမူဒါဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်လၢတၢ်ဆိကတီၢ်ကွံာ်မူဒါအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကူၣ်သ့ၦၤမၤတၢ်ဖိလၢတၢ်ဆိကတီၢ်ကွံာ်အီၤလၢမူဒါအပူၤတဖၣ်အကျါ ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်ဒီး သရၣ်/သရၣ်မုၣ်လၢအသိၣ်လိတၢ်တဖၣ်အမဲာ်ညါ ပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီး ၦၤနီသိလ့ၣ်ဖိလၢအပၣ်ဃုာ်လၢကၠိတၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတကပၤတဖၣ်ႇၦၤအိၣ်ခိးကၠိတဖၣ် ဒီး ၀ဲၤဒၢးၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဆိကတီၢ်ကွံာ်ကူၣ်သ့ၦၤမၤတၢ်ဖိမူဒါတစိၢ်တလီၢ်ဒ်အံၤ မ့ၢ်အနုာ်လီၤပၣ် ဃုာ်လၢ(CDM)တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအပူၤမ့ၢ်တမ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်=ကညီတၢ်ကစီၣ်၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤလီၤလီၤဆီဆီတအိၣ်ဒံး၀ဲဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤ တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤဃာ်၀ဲလၢ လါလၢကဟဲလါယူၤထီၣ်သီအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ကက့ၤအိးထီၣ်ကဒါတဘျီဃီအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ