Home တၢ်ကစီၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီကရၢဖိတဂၤလၢပယီၤသုးမီၤစိရိၤဖီၣ်ဃာ်၀ဲအံၤ မ့ၢ်တပျၢ်လီၤက့ၤဘၣ်န့ၣ် ကက့ၤခီၣ်ဆၢကဒါတဲာ်တဲာ်ဖျုဖျုအဂ့ၢ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ

ၦၤဂ့ၢ်၀ီကရၢဖိတဂၤလၢပယီၤသုးမီၤစိရိၤဖီၣ်ဃာ်၀ဲအံၤ မ့ၢ်တပျၢ်လီၤက့ၤဘၣ်န့ၣ် ကက့ၤခီၣ်ဆၢကဒါတဲာ်တဲာ်ဖျုဖျုအဂ့ၢ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ

853
0

လါမ့ၤ ၂၅ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၃)လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဘၣ်ထွဲဒီးသုးမီၤစိရိၤဟဲဖီၣ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီကရၢဖိနီၢ်အ့ကၠၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ တၢ်မ့တပျၢ်လီၤဘၣ်န့ၣ် ကဖီၣ်လိာ်စုဒီးကမျၢၢ်ဒီးကက့ၤခီၣ်ဆၢကဒါ၀ဲတဲာ်တဲာ်ဖျုဖျုလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲ(လါမ့ၤ ၂၄)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီကရၢဖိ နီၢ်အ့ကၠၤအံၤ ဖဲ(လါမ့ၤ ၂၄)သီ ဂီၤခီ ၄ နၣ်ရံၣ်တခီအဆၢကတီၢ် ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုး ခလရ(၆၀)အသုးဟဲနုာ်လီၤဖီၣ်အီၤဖဲလၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ပိၤလိးနိၣ်ဖိသ၀ီလၢအဟံၣ်ပူၤအဃိ ဒ်သိးတၢ်ကက့ၤပျၢ်လီၤကဒါလၢအဆိအချ့အဂီၢ် လီၢ်က၀ီၤကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါဒီးဃ့ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ဘၣ်မနုၤအဃိဟဲဖီၣ်၀ဲလဲၣ်န့ၣ် ပတသ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးဘၣ်ႉ မ့ၢ်ဟးဖီၣ်၀ဲလၢ(CDM)ဖိဒုတမၠိမီၤနီၤႉ ခဲအံၤဟး ဖီၣ်၀ဲဒၣ်ကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဃိ တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢကဟဲပိာ်ထွဲထီၣ်အခံန့ၣ် ကဟဲဒိၣ်ထီၣ်သ့၀ဲလီၤႉ မ့ၢ်တပျၢ်လီၤက့ၤ၀ဲဘၣ်န့ၣ် ကအိၣ်၀ဲဒ်ပထုးထီၣ်ပာ်ဖျါလံာ်တၢ်ပာ်သးပူၤအသိးလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤ ကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီကရၢဖိတဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤဖီၣ်ဒုးဃာ်၀ဲဒၣ်နီၢ်အ့ကၠၤလၢအတဖိးသဲစးဒ်အံၤန့ၣ် ပဲာ်အၢပဲာ်သီ၀ဲတဲာ်တဲာ်ဖျုဖျုအသိး ဒ်သိး တၢ်ကပျၢ်လီၤကွံာ်အီၤလၢအဆိအချ့အဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီကရူၢ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ လီၢ်က၀ီၤၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိအံၤ မ့ၢ်တၢ်ကရၢကရိလၢ လီၢ်က၀ီၤပူၤတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်ဒီး လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိအမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်မၤအကျဲတဖၣ် ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်မၤ၀ဲဒ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်နဲၣ်ကျဲအသိးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ခလရ(၆၀)သုးရ့ၣ်ဒီးအစုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်သုးကလၢၤလၢအလဲၤဖီၣ်၀ဲနီၢ်အ့ကၠၤအံၤ လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ပာ်လီၤ၀ဲဒၣ်တြဲၤလၢကမျၢၢ်လ့ၢ်လိၤဟးထီၣ်ကျဲမုၢ်ဖးဒိၣ်အပူၤဒီး ခီဖျိသမံသမိး၀ဲဒၣ်ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအဟးထီၣ်က့ၤလီၤတဖၣ်အဃိ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်တကပၤ လ့ၤတက့ၤတတူၢ်လိာ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲအပူၤကွံာ်(လါမ့ၤ ၁၂)သီအနံၤ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်သးတဘ့ၣ်ဒံးန့ၣ်လီၤႉ