Home တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ သမီၣ်န့ၢ်တၢ်သ ဘျ့

သမီၣ်န့ၢ်တၢ်သ ဘျ့

2427
0

သမီၣ်န့ၢ်တၢ်သ ဘျ့

တၢ်ကတိၤ “သမီၣ်” အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ တၢ်တမံၤလၢ်လၢ်လၢနမၤအီၤလၢ အလၢ၁်နဂံၢ်နဘါႇ နတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးဒီး နတၢ်ဆိကမိၣ်ဆိကမးခဲလၢ၁်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တၢ်ကတိၤ “သမီၣ်န့ၢ်တၢ်သ ဘျ့
” အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ တၢ်လၢ၁် ဘူၣ်လၢ၁်စ့ၤလၢ တၢ်ကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်ပ၁်လီၤနသးနီၢ်နီၢ် ဒ်သိးနတၢ်ဖံးတၢ်မၤကဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ် ဒီးနကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မံၤလၤသၣ်ကပီၤလၢ နသးသမူဒီကတီၢ်ညါ လၢအဘၣ်ဃးဒီးနီၢ်ခိအဂံၢ်အဘါမ့ၢ်ဂ့ၤႇ တၢ်ကူၣ်ဘၣ် ကူၣ်သ့မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် နကဘၣ်ဂဲၤလိ၁်အီၤသၦၢ်ၦၢ် ဒီးကလၢ၁်နတၢ်ဆၢကတီၢ်ဖးယံ၁်ညါန့ၣ်လီၤ. တချုးလၢနကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ် လၤကပီၤဒံးဘၣ်န့ၣ် နကထံၣ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်လၢအတၤတၢ်ဒီးနၤခီဖျိတၢ်ကီတၢ်ခဲႇ တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤႇ တၢ်သူၣ်လီၤဘှံး သးလီၤဘှါႇ တၢ်သူၣ်လီၤကတုၤသးလီၤကဒါ အါကလု၁်လၢ နပဒ့ၣ်ဟးဆှဲးအီၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လၢအတၤတၢ်ဒီးနတၢ်အိၣ်မူသ့ၣ်တဖၣ် နကဘၣ်သဂၢၢ်အီၤဃါမနၤန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်ပဒ့ၣ်ဟးဆှဲးဘၣ်ဖုးအီၤန့ၣ် နကလီၤတိၢ်ကွံ၁်လၢနတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် နမ့ၢ်ပဒ့ၣ်ဟးဆှဲးဘၣ်ဖုးတၢ်ဒ်သိးအံၤသ့ၣ်တဖၣ်သၢ ပျၢၤတၢ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါႇ တၢ်လၢနကဘၣ်လဲၤခီဖျိအီၤႇ ထံၣ်ဘၣ်အီၤႇ ကွၢ်ဆၢၣ်မဲ၁်အီၤန့ၣ် နတသ့ၣ်ညါဘၣ် အက့ၢ်အဂီၤအိၣ်ဒ်လဲၣ်.မၤအသးဒ်လဲၣ် နကခိးတြီဆၢက့ၤအီၤအဂီၢ် တၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးဒီး တၢ်သ့ၣ်ညါဆိပ၁်စၢၤ တၢ်အစၢ တအိၣ်ဒံးလၢနဂီၢ်ဘၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ နခီၣ်ကန့ၢ်ႇ မၤနၢၤကွံ၁်ကသ့အဂီၢ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်အဆိ ကတၢၢ်တမံၤမ့ၢ်ဝဲ နဘၣ်မၤပူၤဖျဲးနသးလၢလၢၦဲၤၦဲၤ လၢကယဲၢ်မ့ၢ်တၢ်လၢကမၤဟးဂီၤႇ မၤလီၤပှီၢ်ကွံ၁် နတၢ်ဆၢန့ၢ်ကယ၁် န့ၢ်ႇ သးအတၢ်တဂု၁်ကျဲးစၢးႇ ဒီးတၢ်လၢအတြီမၤတံ၁်တ၁်နတၢ်အိၣ်မူအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ဆူညါအကျဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်မၤပူၤဖျဲးနသးဒီးတၢ်နိးတၢ်ဘျးႇ တၢ်ကီတၢ်ခဲဃု၁်ဒီးတၢ်ထုးဃၢသ့ၣ်တဖၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးဟီၣ်ခိၣ် တၢ်အိၣ် ယၢၤကိးမံၤဒဲးန့ၣ် နကထံၣ်န့ၢ်ကျဲအပျီတဘိ လၢနကလဲၤတုၤဆူနတၢ်မၤနၢၤဖီတၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဖိတဂၤမ့ၢ်အိၣ် ဒီးသးအတၢ်ဆၢန့ၢ်ကယ၁်န့ၢ်တၢ်လၢကမၤန့ၢ်မၤနၢၤတၢ် ဘၣ်ဆၣ်သန၁်က့ အဝဲမ့ၢ်တမၤလ့ၤမၤလိ (ကၠီးလိ) အသးဂ့ၤဂ့ၤႇ မ့ၢ်တအိၣ်ကတဲၤကတီၤအသးလၢ ကခီၣ်ဆၢတၢ်တၤသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်န့ၣ် လ့ၤတက့ၤမၤနၢၤတၢ်တသ့နီတဘျီလၢအတၢ် အိၣ်မူအပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လၢအတြီမၤတံ၁်တ၁်ၦၤအါဒံအါဂၤအသးဒ်သိး အသုတမၤနၢၤတၢ်တဂ့ၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ် သးလၢအဆၢန့ၢ်ကယ၁် န့ၢ်တၢ်တအိၣ်ႇ တၢ်တအိၣ်ဒီးတၢ်တူၢ်ဆါခီၣ်ဆါသးလၢအပူၤႇ တၢ်တအိၣ်ဒီးတၢ်ဆၢသးလၢကမၤနၢၤတၢ်ႇ တဒီၣ်တဲ၁်ကွံ၁် ပျံၤလၢအဘံတံၢ်ဃ၁်အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်လီၤ. ဒီးမ့ၢ်ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အိၣ်မူဒၣ်အတၢ်အိၣ်မူဖှံဖှံညီညီႇ လၢတနံၤဘၣ်တနံၤ အဂီၢ်ႇ တအိၣ်ဒီးတၢ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤလၢ တၢ်အီၣ်အီၣ်ကုးအီၣ်ၦဲၤလၢ တၢ်အိၣ်မူခါဆူညါအဂီၢ်ဘၣ်. တၢ်အံၤမ့ၢ် အပ၁်ဖျါထီၣ် ၦၤလၢအတအိၣ်ဒီးတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါ လၢကမၤထူၣ်ဖျဲးအသးလၢ တၢ်နးတၢ်ကျံးအပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဒ်သိးအံၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်န၁်သံႇ ဒ်ပစံးတၢ်အသိးတၢ်ဒုၣ်တၢ်ထုလၢ မိၢ်ပၢ်ဖံဖုမၤတ့ၢ်ဝဲႇ အိၣ်မူတ့ၢ်ဝဲဒ်ကျဲအခံးတကပၤအလိၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢန၁်ဝဲဒ်အတၢ်ဟဲဝံဟဲစိ၁်န့ၢ်အီၤဒီး အတၢ်ဘူၣ်တၢ်တီၢ်အိၣ်ဒ်သိး အံၤအဃိ တၢ်ကကွၢ်ခီဆၢတၢ်အိၣ်မူဆူညါ ဒ်လၢပစိၤပဆၢကတီၢ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်မးတၢ်လၢအတၤတၢ်ဒီးအဝဲဒိၣ်နီၢ်မးန့ၣ် လၢကျဲကိးကပၤဒဲးအပူၤလီၤန့ၣ် ပစံးသ့ဝဲဒၣ်တီနံန့ၣ်လီၤ.

ၦၤသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်အါဒံအါဂၤအိၣ်ဝဲလၢ တၢ်လီၤထံလွီၤယွၤကွံ၁်လၢ တၢ်လူၤဘၣ်အသးႇ တၢ်အိၣ်မံခ့မံသပ့ၤအပူၤႇ ဒုးနၢအုၣ်နးကျၣ်ကွံ၁်အတၢ်သးဆူၣ်သးဂဲၤႇ မၤစၢ်လီၤကွံ၁်သးအတၢ်ဆၢဒိးန့ၢ်တၢ်ႇ ဒီးမၤလၢ၁်ဂီၤကလီကွံ၁်တၢ်ဆၢကတီၢ် လၢအတဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဆူ ၦၤဂုၤၦၤဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.အဝဲသ့ၣ်တအိၣ်ဒီး သးသဟီၣ်လၢ ကခီၣ်ဆၢလဲၤခီဂ၁်ကွံ၁် တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးအကျဲတဖၣ်ဘၣ်.တၢ်မံမီၢ်ကွၢ်စိဒီး တၢ်ပညိၣ်ဖီတၢၣ်သ့ၣ်တဖၣ်သံဃ့ထီကွံ၁်လၢအပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်စီၣ်မဲ၁်စီၣ်နါဒီး တၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်ၦံၤခိၣ်လုၣ်ထံန့ၣ်ကဲထီၣ်ဝဲတၢ်ဝံဃၢဖဲ ၦၤဂၤၦၤဂၤဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်အဝဲသ့ၣ်အဆၢ ကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ လီၤဆီဒၣ်တၢ်ပဝဲကညီသူၣ်စၢ်သးဘီၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ပမ့ၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်အဝဲသ့ၣ်န့ၣ် တတူၢ်လိ၁်ဝဲဒၣ်ဘၣ်.ပမ့ၢ်ကွဲးလံ၁်ကွဲးလဲၢ်ဒီးသခူထီၣ်အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ်တသးစဲတူၢ်လိ၁်လူၤထွဲမၤထွဲဝဲဒၣ်ဘၣ်. သူၣ်က့သးၦၢ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးအါဂၤလၢ အခိၣ်ကိၤႇ မဲအ့ၣ် ပ့ျၤသွဲးလၢ ကတူၢ်လိ၁်ဝဲခ့ခါၦၤကူၣ်ဘၣ်ဖးသ့သ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်ထံၣ် တၢ်တိ၁်ပ၁်အကျဲဧိၤကပူၤဧိၤလၢ တၢ်ကဲဘျုးကဲဖှိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ယု၁်ပသးဒီးတၢ်သုးတၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဆှၢပတၢ်အိၣ်မူဆူ ကုၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်သြဲကတီၤ ဒီး တၢ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤမ့ၢ်တအိၣ်လၢပပူၤဘၣ်န့ၣ် မုၢ်ကအိၣ်တနံၤ ပတၢ်အိၣ်မူကကဲထီၣ်ဒ်ၦၤတဂိ၁်တသီၣ်အသိးဒီး ပကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲ၁်ခီဖျိ တၢ်ကွၢ်တလီၤၦၤႇ ဟဲခီဖျိအသးလၢပခိၣ်ပဃၢၤဝးဝးန့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့တၤလၣ်လၢအအိၣ်ဒီးၦၤ သ့ၣ်တဖၣ်ပမ့ၢ်တသူအီၤႇ ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤဆူ ၦၤဂုၤၦၤဂၤဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ပဟဲအိၣ်မူဃၢဂီၤကလီဟီၣ်ခိၣ် ဖဲပမူဒံးအဖဲမုၢ် န့ၣ်လီၤ. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခဲလၢ၁်သ့ၣ်သုဧၢ ဖဲပအိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်အဆၢကတီၢ် ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်အိၣ်ယၢၤႇ တၢ်ထူးတၢ်တီၤလၢ အအိၣ်ဒီး ၦၤသ့ၣ်တဖၣ် ပမ့ၢ်သံ တသံဃု၁်ပိ၁်ပခံဘၣ်.ပက့ၤစိ၁်ဃု၁်စ့ၢ်ကီးတသ့ဘၣ်.တၢ်လၢတသံဃု၁်ဒီးၦၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်မံၤလၤ သၣ်ကပီၤလၢအဂ့ၤဒီး တၢ်ပ၁်တ့ၢ်ပတၢ်စံၣ်စိၤတဲၤဒီး တၢ်ကွဲးလံ၁်ကွဲးလၢ အအကဲဘျုးကဲဖှိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သူၣ်သုၣ်သးသုၣ်ဒီး တၢ်န၁်န့ၢ်လီၤပသးမ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်လၢပပူၤဘၣ်န့ၣ် ဒုးကဲထီၣ်တၢ်လၢအတြီကးတံၢ်ဃ၁် က့ၤပတၢ်သ ဘ့အျကျဲန့ၣ်လီၤ.တၢ်တအဲးထီၣ်ပထးခိၣ်ဒီး အိၣ်ဘှ့ၣ်အီၣ်ဘှီၣ်ကွံ၁်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဃိန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဒုး လီၤကွံ၁်ပသူးပသ့ၣ်အလၤကပီၤန့ၣ်လီၤ.တၢ်ဝံခိၣ်ဒိၣ်ခံဃၢဒီး တၢ်မဲ၁်ဆှးန့ၣ် အသူအသၣ်တအိၣ်လၢ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ် ဘၣ်.တၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးဒီး တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢအအိၣ်ဒီးၦၤသ့ၣ်တဖၣ် မ်ပသုတခူၣ်လီၤဘါဘၢကွံ၁်လၢ ကပံ၁်ကျါဒီးကလံၤ ကျါတဂ့ၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ၦၤအါဂၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ ဒိးပၢဒိဆှၢအသးလၢတၢ်အါမံၤအဃိန့ၣ်လီၤ.ခီဖျိ တအိၣ်ဒီးတၢ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤ တၢ်ထံၣ်စိတိ၁်ပ၁်အဃိ ဘၣ်အိၣ်က့ၤလၢတၢ်စၢဃ၁်အပူၤႇ ကဲထီၣ်ခ့အၢၦၤသီႇ ဒ့ၣ်ထီၣ်ကမၢ် ထီၣ်ႇ ကျဲကတၢၢ်အံသၣ်လၢ၁်ႇ တထံၣ်က့ၤမုၢ်တထံၣ်က့ၤလါလၢၤဘၣ်.တၢ်အဘၣ်ဒီးတၢ်အကမၣ်သ့ၣ်ညါနီၤဖးဝဲဘၣ်ဆၣ် တၢ်တီတၢ်တြၢ်ဒီး တၢ်ကမၤကဘျံးကဘျၣ် နီၤဖးက့ၤဝဲအဒူၣ်အဆၢတဘၣ်လၢၤဝဲဒၣ်ဘၣ်. ထဲန့ၣ်တဘျီ မ့ၢ်တၢ်လိၣ်ဘၣ် ဧါႇ တၢ်အဲၣ်ဒိးဧါန့ၣ် မ့ၢ်မးတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ အတၤတၢ်ဒီးအီၤနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ.

မ်ပသုတမ့ၢ်ၦၤလၢ ဆၢဟံးန့ၢ်တၢ်လီၢ်တၢ်လၤဒီး တၢ်မၤလၢအန့ၢ်ဘူးန့ၢ်လဲအါတဂ့ၤ.မ့မ့ၢ်တခီ ကွၢ်တၢ်ဆူနတၢ် ဖံးတၢ်မၤလၢနကမၤအီၤအံၤ ကဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဆူၦၤလၢနဃၢၤအမျးကယၤထဲလဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.တၢ်လၢနမၤအီၤ အဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ် တၢ်ဘူးတၢ်လဲလၢနကြၢးဒိးန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ် တၢ်ကဟ့ၣ်ဝဲနၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢနကမၤအီၤတမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ် မၤအီၤလၢ တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်နီၢ်နီၢ်အပူၤတက့ၢ်.ဒ်နသူၣ်တၢ်အသိးန့ၣ် နကကူးဘၣ်က့ၤဝဲန့ၣ်လီၤ. တဘၣ်သးကဒံ ကဒါလၢနမၤတၢ်တီတီလိၤလိၤအဃိ နဘၣ်အိၣ်စဲးခံလၢ ၦၤဂုၤၦၤဂၤအလီၢ်ခံတဂ့ၤ.မ့မ့ၢ်တခီ အိၣ်ဒီးတၢ်သးစွံကတုၤလၢ နတၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤၦၤလၢအလိၣ်ဘၣ်နတၢ်မၤစၢၤတက့ၢ်.တဘၣ်သးဒံဝ့ၤဒံဝီၤဒီး မၤဝံၤတၢ်အမံၤဒ်နမူဒါအဃိန့ၣ်တဂ့ၤ.ထဲ န့ၣ်မး နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်နဲ တၢ်သူၣ်မံသးမု၁်လၢ တၢ်အိၣ်မူတစိၤဒၣ်နၤန့ၣ်လီၤ.

တချုးလၢ နကမၤတၢ်အဒိၣ်အမုၢ်တမံၤမံၤဒံးဘၣ်န့ၣ် ခံကွၢ်စီၤကွၢ်အီၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးတက့ၢ်.ခံကွၢ်စီၤကွၢ်အီၤ လ့ၤတုၢ်လ့ၤတီၤႇ အထံးအခံအိၣ်ဒ်လဲၣ်ႇ ဒ်သိးအသူအသၣ်ကအိၣ်ဖျါထီၣ်ဖျိဖျိဖျါဖျါအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.အဝဲအံၤမ့ၢ်ကျဲကူၣ်ခူ သူၣ်အဂ့ၤကတၢၢ်တဘိလၢ ကတြီဆၢမၤဘံၣ်မၤဘၢက့ၤ နတၢ်အိၣ်မူအကျဲဧိၤကပူၤဧိၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲၦၤတဂၤထူးထီၣ်တီၤ ထီၣ်အခါန့ၣ် ၦၤအိၣ်ဝဲအါဒံအါဂၤလၢ ဘၣ်အိၣ်လၢ တၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိအကျါန့ၣ် သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်တက့ၢ်.တၢ်အိၣ်မူဒ် ပမှံၤ ပပၢ်စံးစဲ ==ဂ့ၤဘ့ၣ်ခိၣ်ကဆှၣ်ဘ့ၣ်လ၁်++ အံၤလီၤဂ၁်ဒ်ထိၣ်ပှ၁် လၢဆဲးကရၣ်တကါတြၢ်ထီၣ်အမဲၢ်ကိအသိးန့ၣ်လီၤ.မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤ လၢၦၤအါဂၤအမဲ၁်ညါဘၣ်ဆၣ် ၦၤအလီၢ်ခံတခီကဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖျါလၢခိဒ် ==တၢ်ဖိညီၤသါတအီၣ်ဒံႇ အထးခိၣ်စဲလၢဒံချံ++ အသိးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထိၣ်တၢ်တဲ၁်န့ၣ် မ့ၢ်နတံၤသကိးလၢအဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.တၢ်သူၣ်ဆးသးဖးန့ၣ် မ့ၢ်တံၤသကိးအဂ့ၤကတၢၢ်လၢ နဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒိၣ်တု၁်ခိၣ်ၦဲၤလၢ တၢ်စံးတၢ်ကတိၤႇ တၢ်ဖံးတၢ်မၤႇ ဒီးတၢ်သကဲ၁်ပဝး ထီဘိန့ၣ်တက့ၢ်.တၢ်အဲၣ်တၢ်မံၤလၤ သၣ်ကပီၤန့ၣ် ဂ့ၤန့ၢ်ဒံးကျိၣ်ဧိၤစ့ဧိၤတက့ၢ်လီၤ.တၢ်အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်တန့ၣ် အိၣ်ဒီး သးအတၢ်သူၣ်မံသးမု၁်ႇ ဂု၁်ကျဲးစၢၤဖံး တၢ်မၤတၢ်လၢ၁်ဆၢလၢ၁်ကတီၢ်လၢ တၢ်တီတၢ်တြၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. နဂု၁်ကျဲးစၢးမၤတၢ်ထဲလဲၣ်ဘၣ်ဆၣ် တၢ်သူၣ်မံသးမု၁် မ့ၢ် တအိၣ်လၢနသူၣ်ကံၢ်သးလဲအပူၤဘၣ်န့ၣ် နတၢ်အိၣ်မူ ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်တသ့နီတဘျီဘၣ်.နဖံးမၤတၢ်လၢ၁်ဆၢလၢ၁် ကတီၢ်ဘၣ်ဆၣ် တၢ်တီတၢ်တြၢ်မ့ၢ်တအိၣ်လၢ ၦၤအါဂၤအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်မးတၢ်လၢတၤတၢ်ဒီး တၢ်မံၤလၤသၣ်ကပီၤ န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မံၤလၤသၣ်ကပီၤအံၤ ဟဲဝဲလၢကျဲခံဘိဒ်လ၁်အံၤအသိးန့ၣ်လီၤ.တၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်မံၤလၤသၣ်ကပီၤလၢ တၢ်မၤ ဒူၣ်ဖိထၢဖိၦၤစှၤတၢ်ဘၣ်ဘျုးအဂီၢ်ဒီး ၦၤဂၤဂၤအဂီၢ်ဧိၤန့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ပမံၤဟူသၣ်ဖျါ ၦၤထံၣ်သ့ၣ် ညါၦၤသ့ဒၣ်ထဲကျဲခံဘိလၢ ပမၤတၢ်ဂ့ၤအဃိ ၦၤအါဂၤစံးထီၣ်ပတြၢၤၦၤဒီး ပမၤတၢ်အကမၣ်အဃိ ၦၤအါဂၤဒုၣ်ဒွဲၣ်ပယွဲ ၦၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ကညီဖိခဲလၢ၁်သ့ၣ်သုဧၢ ကဲထီၣ်ဒိထီၣ်ထီႇ တၢ်ကပီၤဆူၦၤလၢပခိၣ်ပဃၢၤအဂီၢ် ဖဲတၢ်သ့လၢအိၣ် ဒီးနၤ ဖဲနအိၣ်နဆိးတၢ်လီၢ်တပူၤလၢ်လၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢနဂီၢ်န့ၣ် မုၢ်ကအိၣ်ဝဲတနံၤ နကထံၣ်ဘၣ်က့ၤနဲ အသူအသၣ်န့ၣ်လီၤ. ထဲန့ၣ်မး သမီၣ်န့ၢ်တၢ်သ ဘ့ကျအိၣ်ထီၣ်လၢနသးကံၢ်ပူၤသၦၢ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်အဲၣ် ကကွဲၢ်ကဘီ
စီၤကီၢ်ဖျါစ့ (တီနီၢ်ဖိ)
၂၅.၁၁.၂ဝ၂ဝ