Home တၢ်ကစီၣ် BGF သုးကဒဲကဒဲတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ် ဖဲမၠၣ်၀တံၣ်တိၤဖီခိၣ် သံ ၂ ဂၤႇဘၣ်ဒိ ၁ ဂၤ

BGF သုးကဒဲကဒဲတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ် ဖဲမၠၣ်၀တံၣ်တိၤဖီခိၣ် သံ ၂ ဂၤႇဘၣ်ဒိ ၁ ဂၤ

1209
0

လါယူၤလံ ၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲလါယူၤလံ ၁သီႇတဂီၤညါအံၤအဆၢကတီၢ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးဖိလၢအဟံတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်– ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ မၠၣ်၀တံၣ်နီၣ်ဂံၢ်(၁)တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်တိၤအဖီခိၣ်အံၤ ကဒဲကဒဲအဘၢၣ်စၢၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒီးသံ၀ဲ ၂ ဂၤႇ ဘၣ်ဒိ ၁ ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်ကဲထီၣ်သးဖဲလါယူၤလံ ၁ သီႇ ဂီၤခီ ၁ ရံၣ်အဆၢကတီၢ်လီၤႉ နၢ်ဟူကျိသီၣ်ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိတၢ်ထုးထီၣ်ဃာ်တၢ်ကလုၢ်လၢမုၢ်နၤခီဟးထီၣ်တန့ၢ်ဘၣ်အဃိ လဲၤထီၣ်ကွၢ်တဘူၣ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအအိၣ်ဘူးဒီးမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ် နီၣ်ဂံၢ်(၁)တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်တိၤတဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်=ကညီတၢ်ကစီၣ်၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကဲထီၣ်သးအံၤ ဖဲမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ် နီၣ်ဂံၢ်(၁)က၀ီၤဒ့ BGF သုးဟီၣ်က၀ီၤ(၄) သုးရ့ၣ်(၁၀၁၉) သုးစကီၤ စီၤအဲၣ်၀ါ တီခိၣ်ရိၣ််မဲ၀ဲအၦၤအဂၤ(၁၀)လၢအလီၤဘၣ်မူဒါအိၣ်ခိးတၢ်ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်နီၣ်ဂံၢ်(၁)တိၤအခါ တၢ်တဲအါလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒီးသုးဖိစီၤမီၤအ့ဒီး ဖဲန့ၣ်စီၤအဲၣ်၀ါခး၀ဲစီၤမီၤအ့ဒီး စီၤမီၤအ့သံ၀ဲတဘျီဃီဖဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲန့ၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ စီၤအဲၣ်၀ါခးကဒီးသုးဖိအီၣ်ကိၤဒီး ခီဖျိသုးဖိအီၣ်ကိၤဘၣ်ဒီးကျိနးနးကလဲာ်အဃိ တၢ်လဲၤဆှၢကူဆါယါဘျါအီၤဆူသ့ၣ်ကါညံၣ်နီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

BGF စီၤအဲၣ်၀ါလၢအခး၀ဲသုးဖိ ၂ ဂၤအံၤ လၢခံအကစၢ်ဒၣ်၀ဲဂိာ်လီၤအကျိခိၣ်လၢအကိာ်ပူၤဒီး ခးသံလီၤက့ၤအကစၢ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ် ပၢၤကီၢ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါတၢ်ကစီၣ်အသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ