Home တၢ်ကစီၣ် ကီးတရံး၀့ၢ် ကီးနွဲၢ်သ၀ီကပၤ ကညီသုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ႇပယီၤသုးသံ ၂ ဂၤ

ကီးတရံး၀့ၢ် ကီးနွဲၢ်သ၀ီကပၤ ကညီသုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ႇပယီၤသုးသံ ၂ ဂၤ

212
0

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲတနံၤအံၤ(လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၁)သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ် ဖဲကီးတရံး၀့ၢ် ကီးနွဲၢ်သ၀ီကပၤ ကညီသုးပာ်ဖှိၣ်ကရူၢ်ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ယံၤ၀ဲ(၃၀)မံးနံးဃၣ်ဃၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးတကပၤသံ၀ဲ(၂)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတနံၤအံၤဂီၤခီအဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးဂံၢ်ဘါအဂၤ(၇၀)ဃၣ်ဃၣ်လၢအအိၣ်ဖဲကီးနွဲၢ်သ၀ီကလဲၤထီၣ်ဆူ၀့ၢ်လီၢ်လံၤအခါ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးက့(၆) သုးရ့ၣ်(၁၈)ဒီး (DKBA)ထုုးဖးကရူၢ်သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ် အိၣ်ခိးခး၀ဲဒၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဘူးဒီး(KNLA)တဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“အ၀ဲသ့ၣ်ခးလိာ်သးဖဲတနံၤအံၤ(၈)နၣ်ရံၣ်တခီအဆၢကတီၢ်မီၤနီၤႉ ပယီၤသုးအံၤအိၣ်၀ဲလၢကီးနွဲၢ်သ၀ီကလဲၤ၀ဲလၢ၀့ၢ်လီၢ်လံၤမီၤနီၤႉ ဟဲထီၣ်တလၢတၢ်လီၢ်အဃိလၢန့ၣ်တကပၤခး၀ဲမီၤနီၤႉ ဒ်ပသ့ၣ်ညါခဲအံၤန့ၣ် ပယီၤသုးသံ(၂)ဂၤႇဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးခီဒုပတနၢ်ဟူဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဖဲတဂီၤညါအံၤတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢ(DKBA)ထုးဖးကရူၢ်ဒီး(PDF)ကရူၢ်တဖၣ်ဟဲတုၤ၀ဲဖဲကီးတရံး၀့ၢ် ကလံၤထံး ကီးနွဲၢ်သ၀ီတကပၤဒီး ဖဲပယီၤသုးမၤရှဲလဲဟီၣ်က၀ီၤအဆၢကတီၢ်တၢ်ခးလိာ်သးဟဲကဲထီၣ်၀ဲဒီး မ့မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်အိၣ်သးခီဒုတသ့ၣ်ညါဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဘူးဒီးပယီၤသုးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဘျီ၀ဲအံၤအပူၤ ပယီၤသုးခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ-၅၅၆)ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုး တဖၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲအသိး ခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ-၉၇)လၢအအိၣ်ဆီလီၤသး ဖဲကီးတရံးအံၤစ့ၢ်ကီးခး စၢၤ၀ဲဒၣ်ကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဘူးဒီးပယီၤသုးတဂၤ စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲ“တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ကယံၤ၀ဲတခီနၣ်ရံၣ်မီၤနီၤႉ ဖဲဂီၤခီ ၉ နၣ်ရံၣ်န့ၣ်တနၣ်ဟူကျိသီၣ်လၢၤဘၣ်ႉ ဆၣ်ဆၣ်ခီဖျိပယီၤသုးတကပၤမၤ၀ဲသုးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအိၣ်အဃိ ဘၣ်ယိၣ်လၢတၢ်ဒုးကဆူၣ်ထီၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲကီးတရံး၀့ၢ် ကလံၤထံးတကပၤန့ၣ် တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒီးပယီၤသုးအိၣ်၀ဲတလီၢ်လီၢ်ဒီး တုၤလၢတကီၢ်ခါခဲအံၤတစုလၢဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ဒိၣ်စိအဂီၢ် ပယီၤသုးမၤ၀ဲသုးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဘိယူၢ်ဃီအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ