Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်ဖဲ(DKBA)သုးကလၢၤတၢ်လီၢ်

ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်ဖဲ(DKBA)သုးကလၢၤတၢ်လီၢ်

526
0
Photo: CJ

လါယနူၤအါရံၤ ၁၄ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

မၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံးလ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အပူၤ ခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိၤအၦၤသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအါအဃိ ဖဲတနံၤအံၤမုၢ်ထူၣ်အဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤ(၂)ဘ့ၣ်ဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်ဖဲဖလူဖိသ၀ီပူၤ တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)သုးကလၢၤအိၣ်တၢ်လီၢ်တကးဒံးဘၣ် ခးဆိဃီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတနံၤအံၤဂီၤခီ ၉ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးမီၤစိရိၤလၢအအိၣ်ဘူးဖဲဖလူဖးဒိၣ်တဖၣ်ခးလီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်ဆူဖလူဖိသ၀ီပူၤအသိး ဖဲမုၢ်ထူၣ် ၁၂ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ်စ့ၢ်ကီး ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအသုးကဘီယူၤ(၂)ဘ့ၣ်ဟဲကွံာ်လီၤကဒီး၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“မဟါန့ၣ်တၢ်ဘၣ်ဒိအ၀ဲသ့ၣ်ဆါအဃိဟဲက့ၤခးကဒါတၢ်ဒ်အံၤလီၤန့ၣ်ပတဲသ့လီၤႉ ခးဆိဃီၤကျိဖးဒိၣ်လၢသ၀ီပူၤဒီတဂီၤညါလီၤႉ ခဲအံၤကဘီယူၤ(၂)ဘ့ၣ်ဟဲကွံာ်လီၤကဒီးမ့ၣ်ပိၢ်လီၤႉ ကဘီယူၤက့ၤလံဘၣ်ဆၣ်လၢလီၢ်ခံနါက့ခးလီၤကဒီးကျိဖးဒိၣ်လီၤႉ လၢဖလူဖိသ၀ီန့ၣ်ပထံၣ်လၢမ့ၣ်အူခုၣ်ထီၣ်လီၤႉ ၦၤဟံၣ်ဟးဂီၤအိၣ်တနီၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အံၤအဖီခိၣ် ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်ဟးဂုာ်ဟးဂီၤအိၣ်ဘၣ်ဆၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဆဲးဃုသ့ၣ်ညါ၀ဲအဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါအနံၤခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိၤအသုးကျိၤဟဲနုာ်လီၤလၢ(DKBA)ဘိၤစလိသုးလၢၤလၢအအိၣ်ဖဲဖလူဖိသ၀ီပူၤအဃိ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒီးဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးမီၤစိရိၤတကပၤသံ၀ဲ(၆)ဂၤႇဘၣ်ဒိတစှၤန့ၢ်ဒံး(၇)ဂၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲမဟါခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိၤနုာ်လီၤခးတၢ်အဃိ ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဖိအဂၤ(၃၀၀)ဃၣ်ဃၣ်လၢအအိၣ်ကဒုသးဖဲ(DKBA)ဘိၤစလိ တစိၢ်တလီၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲဆူကီၢ်ကၠီၣ်တကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ