Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဃုထၢထီၣ်ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ပဒိၣ်စီၤစိမၠ့ၣ်လၢကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်

တၢ်ဃုထၢထီၣ်ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ပဒိၣ်စီၤစိမၠ့ၣ်လၢကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်

353
0
Photo: KNU

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲတၢ်မၤခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(၁၂)ဘျီတဘျီခီကရဲးတၢ်အိၣ််အပူၤ တၢ်ဃုထၢပာ်ထီၣ်က့ၤကီၢ်ရ့ၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ပဒိၣ်စီၤစိမၠ့ၣ်လၢကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၄ သီ တုၤလၢ ၃၀ သီအနံၤ တၢ်မၤ၀ဲ(၁၂)ဘျီတဘျီဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် လၢၢ်ကတၢၢ်သ၀ီအပူၤဒီး ကီၢ်ဆၣ်(၄)ဘ့ၣ်ဒီးဟီၣ်က၀ီၤလီၤဆီတဘ့ၣ်အခၢၣ်စးႇၦၤဟဲဃုသ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်ၦၤဟဲထီၣ်၀ဲအဂၤ(၁၀၀)ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘျီ၀ဲအံၤအပူၤတၢ်ဃုထၢထီၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်လၢပဒိၣ်စီၤစိမၠ့ၣ်ႇကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်(၂)သုးက့ခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤစိမၠ့ၣ်ထွ့ႇနဲၣ်ရွဲၣ် ပဒိၣ်စီၤအ့နဲၤႇနဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ ပဒိၣ်စီၤကီၢ်သဘျ့ဒီး ကီၢ်ရ့ၣ်စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ခိၣ်ကျၢၢ် အပူၤကွံာ်ပဒိၣ်စီၤဘယ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ရ့ၣ်ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ(KWO)ကရၢခိၣ် နီၢ်အဲၣ်ကမျၢၢ်တီ လၢအဟဲထီၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ဃုထၢတဂၤစံး၀ဲလၢ“ၦၤလၢပဃုထၢထီၣ်တဘျီညါအံၤပနာ်လၢအမၤ၀ဲကန့ၢ်လီၤႉ ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်အသးတၦၢ်အါအါဒံးဘၣ်ဖံးမၤကဲလီၤႉ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးခဲအံၤ ပဆၢမုၢ်လၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ကမၤ၀ဲလၢအဂ့ၤကတၢၢ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

Photo: KNU

ကီၢ်ရ့ၣ်ခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢဘၣ်တၢ်မၤအီၤ(၇)သီအတီၢ်ပူၤအံၤ တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သမံသမိးက့ၤအပူၤကွံာ်(၄)နံၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ႇတကီၢ်ခါထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးအံၤ ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢဘၣ်သဂၢၢ်၀ဲတဖၣ်ဒီးတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးခါဆူညါတၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤတဖၣ်တကဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ဃုထၢထီၣ်၀ဲၤကျိၤဘၣ်ထွဲၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အံၤကီၢ်ဆၣ်အိၣ်၀ဲ(၄)ဘ့ၣ်လၢအမ့ၢ် သထူၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်ႇကၠဲၣ်ထိၤကီၢ်ဆၣ်ဒီးဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်အမဲာ်ညါ ပၣ်ဃုာ်ဒီးမီၣ်စကိၣ်ဟီၣ်က၀ီၤလီၤဆီတခါန့ၣ်လီၤႉ ဒ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤအိၣ်ပာ်အသိး တၢ်မၤ၀ဲကီၢ်ရ့ၣ်အပတီၢ်ခိၣ်နၢ်ခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၄)နံၣ်တဘျီဒီးဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်၀ဲခိၣ်နၢ်လၢအသီသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးဟံးန့ၢ်ဆူၣ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ သုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒီးတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ