Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိပယီၤသုးကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်အဃိ မ့ၣ်အူအီၣ်ကွံာ်ဟံၣ်(၁၀)ဖျၢၣ်

ခီဖျိပယီၤသုးကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်အဃိ မ့ၣ်အူအီၣ်ကွံာ်ဟံၣ်(၁၀)ဖျၢၣ်

765
0
Photo: CJ

လါမ့ၤ ၂ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲမဟါလါမ့ၤ ၁ သီအနံၤ တနံၤဃီအတီၢ်ပူၤ ခီဖျိပယီၤသုးကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)ဟီၣ်က၀ီၤ ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် လ့က့ၣ်သ၀ီပူၤ(၂)ဘျီအဃိ မ့ၣ်အူအီၣ်ကွံာ်လီၢ်က၀ီၤဖိအဟံၣ်အဃီ(၁၀)ဖျၢၣ်ဒီးတၢ်ဟးဂုာ်ဟးဂီၤလၢအဂၤအိၣ်၀ဲအါမးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဟံၣ်ဃီတၢ်သူၣ်ထီၣ်လၢမ့ၣ်အူအီၣ်ကွံာ်၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ဟံၣ်သ့ၣ်ပၣ်ဖးဒိၣ်ႇဟံၣ်ဖးဒိၣ်ခံကထြၢသ့ၣ်တဖၣ်ဒီး တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအိၣ်ဟံၣ်ပူၤသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၣ်အူအီၣ်ဟးဂီၤကွံာ်၀ဲခဲလၢာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်ခံဘျီညါႇဟဲခးလီၤ၀ဲခံ၀ီတ၀ီန့ၣ်ဟံၣ်အူအီၣ်ႇဖဲအစးထီၣ်ခး၀ဲန့ၣ်ဟံၣ်အူအီၣ်စိ၀ဲဟံၣ်(၃)ဖျၢၣ်ႉခီဖျိလၢသ၀ီဖိတဖၣ်ဟးစံၣ်အဃိၦၤလၢကက့ၤမၤပံးမ့ၣ်အူတအိၣ်ဘၣ်ႉ ၦၤက့ၤနါက့တဘူၣ်ဘၣ်အဃိမ့ၣ်အူအီၣ်၀ဲဟံၣ်အဖျၢၣ်(၁၀)မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ထုးထီၣ်လံာ်လၢလ့က့ၣ်သုးကလၢၤဒီးတၤပီပယီၤသုးကလၢၤခံဖျၢၣ်လၢအိၣ်ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်ပူၤအံၤ လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၃ သီလီၢ်ခံကတၢၢ် ကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ မ့မ့ၢ်တခီပယီၤသုးတကပၤတဟးထီၣ်ကွံာ်ဘၣ်ဒီးခံခီခံကပၤအဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးစးထီၣ်ကဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အကတီၢ်ခီဖျိပယီၤသုးတဖၣ်ခးလီၤကဒါကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤအဃိ သ၀ီအဖျၢၣ်(၁၀)ဘျဲၣ်လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ(၁၀ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲဒီးၦၤလၢအစံၣ်ထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤလိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အီတၢ်အီတဖၣ်အမဲာ်ညါ ခီဖျိမ့ၢ်လၢတၢ်ကိၢ်ခါအဃိသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲထံအီတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Photo: CJ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိပယီၤသုးမၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုးလၢကဘီယူၤအဃိ ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်၀ဲလၢလၢၢ်ကဆူးလ့ကဆူးပူၤအဃိ ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤထံၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ ခီဖျိၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိအနီၣ်ဂံၢ်ဟဲအါထီၣ်အဃိ လူၤထၢၦၤလၢအလိၣ်ဘၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအစရီလံဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလၢၦၤနီၣ်ဂံၢ်အါအဃိ အ၀ဲသ့ၣ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢလၢၦဲၤၦဲၤဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ(KWO)နဲၣ်ရွဲၣ် နီၢ်ကညီဖီစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲပမၤသ့ပမၤန့ၢ်န့ၣ်ပမၢ၀ဲဒၣ်ႇပိာ်မုၣ်ကရၢလၢအိၣ်ဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးကီၢ်ရ့ၣ်လၢကမၤစၢၤ၀ဲဒၣ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်မီၤနီၤႉကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်ဖဲ(သုးက့ ၁)လ့က့ၣ်သ၀ီပူၤတကးဘၣ် လၢမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်နါက့ၦၤစံၣ်ထီၣ်အိၣ်ဒီဒူၣ်ညါႉဘၣ်မနုၤအဃိလဲန့ၣ်ဖဲမဟါလၢဒ့ၣ်ပူၤနိၣ်တကပၤန့ၣ်ကဘီယူၤဟဲခးတၢ်ကအိၣ်လၢအဆံညါလီၤႉဒီးခဲအံၤတၢ်စူၤတဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်ဘၣ်အဃိအ၀ဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ခိၣ်ဒုးတဖၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် လ့က့ၣ်သ၀ီကရူၢ် လ့က့ၣ်သ၀ီပူၤ ဖဲမဟါဂီၤခီ ၁၁ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပယီၤသုးကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်တဘျီဒီး ဖဲမုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၁ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်ဟဲခးကဒီး၀ဲတဘျီန့ၣ်လီၤႉ ဒ်န့ၣ်အသိးလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅)ဒ့ပူၤနိၣ်တကပၤစ့ၢ်ကီး ပယီၤသုးကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်တစှၤန့ၢ်အဘျီ(၁၀)ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၉ သီအနံၤ ပယီၤသုးသိလ့ၣ်(၂)ခိၣ်လၢအပၣ်ဃုာ်၀ဲသုးဂံၢ်ဘါလၢလၢၦဲၤၦဲၤအံၤ ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ဆူခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် ညီၤကိသ၀ီ သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးကလၢၤအိၣ်တၢ်လီၢ်ဒီး ဖဲန့ၣ်ဃုာ်ဒီး(BGF)တဖၣ် လူၤဖီၣ်၀ဲဒၣ်လီၢ်က၀ီၤသးစၢ်တဖၣ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်ဒီး ဖီၣ်ဒံး၀ဲသးစၢ်တနီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ