Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိပယီၤသုးမၤအါထီၣ်အဂံၢ်ဘါအါအါဂီၢ်ဂီၢ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၃)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိ(၅၀ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်

ခီဖျိပယီၤသုးမၤအါထီၣ်အဂံၢ်ဘါအါအါဂီၢ်ဂီၢ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၃)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိ(၅၀ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်

907
0

လါယူၤလံ ၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

တၢ်လဲၤထီၣ်မၤန့ၢ်ကံွာ်ပယီၤသုးကလၢၤတနီၤလၢအိၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ််ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၃)ဟီၣ်က၀ီၤ မိကီၢ်ဆၣ်(စွ့ၣ်ကၠ့ၣ်)ပူၤကဲထီၣ်သး၀ံၤအလီၢ်ခံ ခီဖျိပယီၤသုးမၤအါထီၣ်အဂံၢ်ဘါအါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒီးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤအဃိလီၢ်က၀ီၤဖိအဂၤ(၅၀ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲလါယူၤလံ ၂ သီအနံၤန့ၣ် ဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA) လဲၤထီၣ်မၤန့ၢ်၀ဲသုးမီၤစိရိၤအသုးကလၢၤဖိ(၅)ဖျၢၣ်လၢအိၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(မိကီၢ်ဆၣ်)ပူၤအံၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ ပယီၤသုးမၤအါထီၣ်အဂံၢ်ဘါအါအါဂီၢ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉလၢတၢ်န့ၣ်အဃိလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ယိၣ်လၢတၢ်ဒုးကကဲထီၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤပူၤအဃိသ၀ီလၢအိၣ်ဘူးဒီးသုးကလၢၤဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအကလးဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလၢလီၢ်က၀ီၤပူၤတဖၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ခီဖျိတၢ်လဲၤထီၣ်ခးသုးကလၢၤတၢ်ဂ့ၢ်အဃိနါက့ပၣ်စ့ၢ်ႉဖဲန့ၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံအ၀ဲသ့ၣ်မၤအါထီၣ်အဂံၢ်ဘါအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဃိသ၀ီလၢအတစံၣ်ထီၣ်ဒံးဘၣ်တဖၣ်တနီၤန့ၣ်ကမျၢၢ်တဖၣ်ပျံၤတၢ်ဒီးဘိၣ်ထီၣ်အတၢ်ဘိၣ်တၢ်စၢၤႉစံၣ်ထီၣ်ဒီဒူၣ်ညါႉလဲၤခီဃီၤလၢ(စ့ၣ်တီ)မုၢ်နုာ်တကပၤဒီဒူၣ်ႉခီဖျိပယီၤသုးမၤအါထီၣ်အဂံၢ်ဘါအဃိလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ယိၣ်၀ဲလၢတၢ်ဒုးကကဲထီၣ်ဒီးမ့မ့ၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလၢအိၣ်(မုၢ်နုာ်)တဖၣ်န့ၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်၀ဲလၢ၀့ၢ်ပူၤဟဲအါထီၣ်၀ဲ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ််လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးမၤအါထီၣ်အဂံၢ်ဘါအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဃိခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(မိကီၢ်ဆၣ်)ပူၤသ၀ီပာ်ဖှိၣ်အဖျၢၣ်(၄၀)ဘျဲၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိအဂၤ(၄၀ႇ၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲဒီးလၢလၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်တကပၤစ့ၢ်ကီးသ၀ီအဖျၢၣ်(၂၀)ဘျဲၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိ(၁၇ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအဃ့ၢ်ထီၣ်တဖၣ်အံၤတနီၤန့ၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်၀ဲလၢလၢၢ်ဒိၣ်ႇမိဒီးတီအူ၀့ၢ်တကပၤအိၣ်၀ဲအသိး တနီၤန့ၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်၀ဲလၢကစၢ်ကလိကျါၦၢ်ပူၤအိၣ်၀ဲအဃိလၢတၢ်ကလဲၤဆှၢန့ၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အံၤအတၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂီၢ်န့ၣ်ထံၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤလၢမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ခဲအံၤပဆဲးကျိးဒီးၦၤမၤဘူၣ်တၢ်ဖိကစၢ်ဒီးလၢကမၤစၢၤ၀ဲအဂီၢ်အိၣ်ကတီၤထီၣ်သးအိၣ်လီၤႉကလဲၤလၢၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအိၣ်တၢ်လီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်ကျဲတနီၤန့ၣ်ကးတံၢ်ဃာ်အသးႉပယီၤသုးအိၣ်ခိးတၢ်လၢကျဲဒီတဘိညါအဃိလၢကစိာ်ထီၣ်စိာ်လီၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ႉပယီၤသုးမၤအါထီၣ်အဂံၢ်ဘါအဃိတၢ်သမံသမိးနါက့ဟဲအါထီၣ်ႉမ့၀ံၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတနီၤန့ၣ်က့ၤဟံအီၣ်တၢ်အီၣ်လၢအဟံၣ်ႇက့ၤဘုၣ်လီၤဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအဆၣ်အိၣ်အဃိ ဖဲအဟဲက့ၤလၢကျဲအခါတိနိၣ်ဒီးပယီၤသုးဒီးတၢ်ဖီၣ်အီၤနါက့အိၣ်၀ဲ”အဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤလၢမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲအပူၤကွံာ်လါယူၤလံ ၃ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ပယီၤသုးဖီၣ်မၤဒၢၣ်၀ဲမိကီၢ်ဆၣ်(အ့လီစ့ၤ)သ၀ီဖိခံဂၤကဲထီၣ်သးဒံးအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးမၤအါထီၣ်အဂံၢ်အါတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲဆှၣ်တၢ်ဒီးပယီၤသုးခးလီၤနါစိၤကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤအဃိလီၢ်က၀ီၤဖိလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အံၤသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲဒီးဆူၣ်ချ့ဒီးအီၣ်အီအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ