Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိပယီၤသုးဒီးကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိလီၢ်က၀ီၤဖိ(၅၀၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ကဒီးဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤ

ခီဖျိပယီၤသုးဒီးကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိလီၢ်က၀ီၤဖိ(၅၀၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ကဒီးဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤ

206
0
Photo: CJ

လါအီကူး ၁ သီႇ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢမၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံးဂီၤလ့ၤဟီၣ်က၀ီၤစွ့ၤအ့မၠဲၤသ၀ီတကပၤန့ၣ် ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢပယီၤသုးကျိၤဒီးကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်(Venom)သုးကျိၤတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိအဂၤ(၅၀၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ကဒီးဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်လါယူၤလံ ၂၇ သီတုၤလၢလါယူၤလံ ၃၁ သီအနံၤန့ၣ် ခီဖျိတၢ်ဒုးစးထီၣ်ကဲထီၣ်ကဒါလၢ ပယီၤသုးဒီးကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်(Venom)သုးကျိၤတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤအဃိ အပူၤကွံာ်တနွံလီၢ်က၀ီၤၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိအဂၤ(၅၀၀)ဘျဲၣ်လၢအလဲၤဃ့ၢ်ထီၣ်ဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤ၀ံၤဟဲက့ၤအိၣ်ကဒါဆူသ၀ီပူၤတဖၣ်ကတီၢ်ခဲအံၤအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ကဒီးဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စွ့ၤအ့မၠဲၤသ၀ီဖိလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်တၢ်ဒုးတဂၤစံး၀ဲ“ကၠီၣ်တဲၣ်သုးမၢၦၤက့ၤခီဃီၤလၢန့ၣ်တကပၤခဲလၢာ်ဒီးက့ၤအိၣ်န့ၢ်ခံသီ၀ံၤတၢ်ဒုးဟဲက့ၤကဲထီၣ်ကဒါအဃိဘၣ်ဟဲစံၣ်ထီၣ်ကဒါလၢကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤအသီတဘျီကဒီးလီၤႉခဲအံၤၦၤဒုးအိၣ်ဆိၦၤလၢမီကထါသ၀ီသီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်ပူၤႉတုၤလၢတဂီၤအံၤန့ၣ်ၦၤဟဲဃီၤလၢအံၤတကပၤအိၣ်အဂၤ(၅၀၀)ဘျဲၣ်လံႉတနီၤန့ၣ်ကွၢ်၀ဲတၢ်အိၣ်သးဒီးအိၣ်ဒံး၀ဲဖဲသူမှဲကျိကၢၢ်နံၤန့ၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲမဟါန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိဂီၤလ့ၤကျိဖးဒိၣ်လူၢ်ဒီးသုးကျိၤတဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လီၤတဲာ်ပိၢ်ဖးထီၣ်လၢတၢ်လီၢ်အါတီၤပူၤအဃိ အူကြ့ၣ်ထၣ်ႇစွ့ၤအ့မၠဲၤႇ၀ၣ်မံၤထၣ်ႇထံသၢပျၢၤလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်လဲၤစံၣ်ထီၣ်ကဒီးဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢသူမှဲကျိကၢၢ်ခိၣ်တၢ်လီၢ်တဖၣ်ဒီး (ဂီၤလ့ၤမီၤကိၤ)ကၠီၣ်တဲၣ်သ၀ီတကပၤန့ၣ်ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိတဖၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

Photo: CJ

“လၢပကလဲၤမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိအဂီၢ်ဖဲ ၂၉ သီအခါန့ၣ်ဖဲပလဲၤဟ့ၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအခါန့ၣ် ခီဖျိလၢကၠီၣ်သုးမၤဃံးထီၣ်တၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤအဃိပဘၣ်လဲၤပာ်လီၤက့ၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်ဖဲဂီၤလ့ၤ–မီကထါသီခါဖၠၣ်န့ၣ်လီၤမီၤနီၤႉဖဲန့ၣ်ၦၤအဂၤ(၂၀၀)ဘျဲၣ်ခီထံကျိဟဲတုၤလံႉဟဲဃ့ၢ်အိၣ်၀ဲဖဲဖိၣ်ဖြးဒီးဂီၤလ့ၤအဘၢၣ်စၢၤမီကထါသီခါဖၠၣ်တကပၤန့ၣ်မီၤနီၤႉဒ်ပသ့ၣ်ညါဘၣ်အသိးန့ၣ်ဖဲန့ၣ်ၦၤဟဲဃ့ၢ်ထီၣ်ကဒီးအဂၤ(၅၀၀)ဘျဲၣ်မီၤနီၤႉမ့ၢ်လၢတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢ၀ၣ်မံၤထၣ်သ၀ီဒီးစွ့ၤအ့မၠဲၤသ၀ီအဘၢၣ်စၢၤအဃိကတီၢ်ခဲအံၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်လိၣ်၀ဲမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤလၢလဲၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲမဟါန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲစှၤသီအတီၢ်ပူၤအံၤပယီၤသုးကျိၤလၢအိၣ်ကျိဖးဒိၣ်လူၢ်သုးကလၢၤတဖၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤမၤ၀ဲသုးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢစွ့ၤအ့မၠဲၤသ၀ီႇ၀ၣ်မံၤထၣ်ႇထံသၢပျၢၤႇအူကြ့ၣ်ထၣ်သ၀ီတကပၤတၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်အံၤလါယူၤလံအတီၢ်ပူၤခီဖျိကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်(Venom)သုးကျိၤခိးခးအ၀ဲသ့ၣ်လၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤအဃိခံခီခံကပၤသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးနုာ်လီၤမၤဒုးယၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဃိ ကတီၢ်ခဲအံၤလၢကီးတရံး မီမၣ်ယွၤသ့ၣ်ကိတကပၤန့ၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒီး(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်(ကျားဖြူ)သုးကျိၤဒီး လၢမၠၣ်၀တံၣ်–ဖလူ–ဂီၤလ့ၤကျဲမုၢ်ခိၣ်န့ၣ်ကဲထီၣ်၀ဲဒီး(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်(Cobra)သုးကျိၤအသိး လၢဂီၤလ့ၤ–အူကြ့ၣ်ထၣ်ကျဲတမုၢ်ခိၣ်န့ၣ်ကဲထီၣ်၀ဲဒီး ကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်(Venom)သုးကျိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ
လၢတၢ်န့ၣ်အဃိခီဖျိပယီၤသုးအံၤသူ၀ဲကျိဖးဒိၣ်ဟဲအါထီၣ်အဃိတုၤလၢလါယူၤလံ ၃၁ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ကဒီး၀ဲဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤကဲထီၣ်သးဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဂီၤလ့ၤလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ