Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိကီၢ်၀ါလဲသ၀ီဖိဘၣ်ဒိ(၁)ဂၤ

ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိကီၢ်၀ါလဲသ၀ီဖိဘၣ်ဒိ(၁)ဂၤ

173
0
Photo: CJ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲမဟါလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၅ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူကီၢ်လဲ၀ါသ၀ီပူၤအဃိဘၣ်၀ဲဒၣ်သ၀ီဖိပိာ်မုၣ်တဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါဂီၤခီ ၈ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ် ပယီၤသုး(ခမရ–၅၄၆)သုးရ့ၣ် လၢအိၣ်ကီးတရံးဒီးကြုၢ်တု၀့ၢ်အဘၢၣ်စၢၤအံၤခီဖျိခးလီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်တစှၤန့ၢ်(၄)ဖျၢၣ်ဆူကီၢ်၀ါလဲသ၀ီပူၤအဃိ ဘၣ်၀ဲဒၣ်သ၀ီဖိပိာ်မုၣ်အနံၣ်(၃၀)ဘျဲၣ်တဂၤအခီၣ်လ့ၢ်ခိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်၀ါလဲသ၀ီဖိတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဖဲတဂီၤအံၤကဘၣ်ဖဲ ၈ နၣ်ရံၣ်န့ၣ်ပယီၤသုး(၅၄၆)သုးရ့ၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢသ၀ီပူၤႉ ခးလီၤ၀ဲအထံၣ်အါဃိမ့တဘၣ်ၦၤကညီႇဟံၣ်ႇဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိဘၣ်ဒုဘၣ်တခါခါလီၤမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲမဟါလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၅ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲစှၤသီအတီၢ်ပူၤအံၤခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ကျိဖိတဖၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲဒီးလၢသ၀ီပူၤန့ၣ်ၦၤအိၣ်တ့ၢ်တအါလၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ၀ီဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ