Home တၢ်ကစီၣ် ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ဒီးကမျၢၢ်တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဟဲထီၣ်(၁၅၀၀)ဘျဲၣ်

ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ဒီးကမျၢၢ်တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဟဲထီၣ်(၁၅၀၀)ဘျဲၣ်

556
0
Photo: KNU

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၅ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢတီခိၣ်ရိၣ်မဲကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢဒီးကမျၢၢ်တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ် သကိးမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲကညီကီၢ်စဲၣ် လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် ကၠၤအ့သ၀ီပူၤအံၤန့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဟဲထီၣ်၀ဲ(၁၅၀၀)ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၂ သီအနံၤ န့ၣ်လီၤႉ

ကမျၢၢ်တၢ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတၢ်မၤအီၤဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၁သီအနံၤန့ၣ် ကမျၢၢ်လၢအိၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ လူၢ်ပျဲၢ်ႇတၢ်ကြဲၢ်ႇထံၤလိၤႇနဘူႇဒူယီၢ်ကီၢ်ဆၣ် (၅)ဘ့ၣ်အပူၤတဖၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ဒ်သိးကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်ကသ့ၣ်ညါဘၣ်၀ဲထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအတၢ်လဲၤကျဲႇတၢ်မၤအကျဲဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအတၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်လၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)မၤ၀ဲလၢတကီၢ်ခါခဲအံၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဒီးတကးဒံးဘၣ်ကသူၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအဂီၢ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်ပဒိၣ်စီၤလၣ်ထိစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီ၀ဲအံၤအပူၤန့ၣ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ကရၢခိၣ်–၂ ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူ၀့ႇ နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်သဃဲၤ(၂) ပဒိၣ်စီၤလၣ်ထိႇ (KNLA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤကၠီၤနံၤႇ လီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိကမံးတံာ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤအီၤမီၤအ့သ့ၣ်တဖၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ တၢ်ဆှဲပၠးလီၤ၀ဲကမျၢၢ်တဖၣ်လၢသုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ(၂)နံၣ်အတီၢ်ပူၤ (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်ႇအတၢ်ပညိၣ်ႇထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်မၤအကျဲအဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

Photo: KNU

ဒ်န့ၣ်အသိးမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီ၀ဲအံၤအပူၤ ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢတဖၣ်လၢအမ့ၢ်(KNU/KNLA-PC)ကရၢခိၣ်ခံ ဒီၣ်ကထၢၣ်နီၢ်ကပီၤထူႇ သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် စီၤထိလဲၤႇ တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤဆါအီၤဒီး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်လၢအမ့ၢ်(မဲစမ့ၣ်)သီခါဖၠၣ် အရှ့ၤစဒၤယၣ်ႇ ခရံာ်ဖိ သရၣ်ဒိၣ် စီၤဆၣ်စ့ဖီဒီး ကညီဒီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမါအီၤပၠံၤစိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢခိၣ်နၢ်လၢအဟဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤပာ်ဖျါထီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တကီၢ်ခါတၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သးဒီးကရူၢ်ကရၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ