Home တၢ်ကစီၣ် သိလ့ၣ်တခိၣ်လၢအိၣ်ဟဲက့ၤလီၤလၢမၠၣ်၀တံၣ်လီၤတကျၢၢ်အဃိ ၦၤသံ(၇)ဂၤ

သိလ့ၣ်တခိၣ်လၢအိၣ်ဟဲက့ၤလီၤလၢမၠၣ်၀တံၣ်လီၤတကျၢၢ်အဃိ ၦၤသံ(၇)ဂၤ

508
0
Photo: CJ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၉ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲတနံၤအံၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၉ သီ မုၢ်ထူၣ် ၁၁း၃၀ ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် သိလ့ၣ်တခိၣ်လၢအိၣ်ဟဲက့ၤလီၤလၢမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်အံၤဘျၢၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ကပၤလီၤတကျၢၢ်၀ဲအဃိ ၦၤအိၣ်လၢသိလ့ၣ်ပူၤသံ၀ဲ(၇)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပလဲဖၠူၤၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကရူၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢကီးတရံး–မၠၣ်၀တံၣ်အ့ရှါကျဲ တီနီၢ်ထံလီၤဆှူန့ၣ် သိလ့ၣ်တခိၣ်လၢအိၣ်ဟဲက့ၤလီၤလၢမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်အံၤ ဘျၢၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ကပၤဒီးလီၤတဲာ်ကဒီးဆူတီနီၢ်ထံလီၤဆှူ(ဆိုင်းဘုတ်)အဃိၦၤအိၣ်လၢသိၣ်လ့ၣ်ပူၤ(၇)ဂၤသံ၀ဲ တဘျီဃီခဲလၢာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပလဲဖၠူၤၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကရူၢ် ၦၤမၤတၢ်ဖိတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“သိလ့ၣ်န့ၣ်အိၣ်ဟဲက့ၤလီၤလၢမၠၣ်၀တံၣ်မီၤနီၤႉတၢ်ကဲထီၣ်သးန့ၣ်ကဘၣ်ဖဲမုၢ်ထူၣ် ၁၁း၃၀ န့ၣ်မီၤနီၤႉ အဘျၢၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ကပၤလၢတၢ်ကလဲၤလီၤတီၢ်နီၢ်ထံလီၤဆှူန့ၣ်မီၤနီၤႉအဘျၢၣ်၀ဲ၀ံၤဘျီန့ၣ်ဘျၢၣ်ကဒီး၀ဲတီၢ်နီၢ်ထံလီၤဆှူ(ဆိုင်းဘုတ်)ႉအဃိန့ၣ်ၦၤအိၣ်လၢသိလ့ၣ်ပူၤခဲလၢာ်န့ၣ်သံ၀ဲဒၣ်တဘျီဃီလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤသံတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲပိာ်ခွါ(၅)ဂၤႇပိာ်မုၣ်(၂)ဂၤဒီးၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်ဆှၢအီၤဆူကီးတရံးတၢ်ဆါဟံၣ်ၦၤသံလီၢ်ဒီးကတီၢ်ခဲအံၤတၢ်ထံၣ်ကဒီးၦၤအိၣ်လၢသိလ့ၣ်ဖီလာ်ဒံးတဂၤအဃိမ့ၢ်အသံတသံခီန့ၣ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤတန့ၢ်ဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ၦၤပိာ်ခွါ(၅)ဂၤဒီးပိာ်မုၣ်(၂)ဂၤလၢအသံတဖၣ်အံၤန့ၣ်ပဆှၢအီၤဆူကီးတရံးတၢ်ဆါဟံၣ်လံမီၤနီၤႉခဲအံၤၦၤတဲလၢၦၤထံၣ်ကဒီးၦၤသံတဂၤအဃိပလဲၤကွၢ်လံမီၤနီၤႉမ့မ့ၢ်အသံ(၇)ဂၤဒုလီၤတံၢ်လံႉခဲအံၤတဂၤခီန့ၣ်ပလဲၤကွၢ်အဖၢမုၢ်လီၤႉတၢ်တဂၤအံၤခီန့ၣ်ပပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤတန့ၢ်ဒံးဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲအပူၤကွံာ်လါအီးကထိဘၢၣ် ၆ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး လၢမၠၣ်၀တံၣ်အ့ရှါကျဲန့ၣ် (ပွ့ၣ်န့ၤခၠံၤ) ကၠးသိလ့ၣ်တခိၣ်လၢအိၣ်ဟဲထီၣ်လၢမီၣ်လမၠဲၣ်အံၤစ့ၢ်ကီးလီၤတကျၢၢ်၀ဲအဃိ ၦၤဂဲၤကလံၣ်ကၠးဖိလၢအိၣ်သိလ့ၣ်ပူၤ သံ၀ဲ(၉)ဂၤကဲထီၣ်တ့ၢ်အသးဒံးအဂ့ၢ်န့ၣ် (အလင်းသစ်)ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကရူၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ