Home တၢ်ကစီၣ် ၦၤအိၣ်လၢကီးတရံး၀့ၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်က၀ီၤဒ့ပူၤတဖၣ်ပယီၤသုးမၢသုးလီၢ်သုးကျဲ

ၦၤအိၣ်လၢကီးတရံး၀့ၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်က၀ီၤဒ့ပူၤတဖၣ်ပယီၤသုးမၢသုးလီၢ်သုးကျဲ

397
0
Photo: CJ

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၉ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲမဟါလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၈ သီအနံၤ လၢကီးတရံး၀့ၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်က၀ီၤဒ့တဖၣ်အပူၤ ပယီၤသုးဒီးပၢပြးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်နုာ်လီၤသမံသမိးကမျၢၢ်လၢတၢ်သတူၢ်ကလာ်အပူၤဒီးမၢၦၤသုးလီၢ်သုးကျဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢကီးတရံး၀့ၢ်ခိၣ်၀့ၢ်ဃၢၤတတၤကူႇမၠိၣ်တီၤအူႇခန့မူၤက၀ီၤဒ့တဖၣ်အပူၤပယီၤသုးကျိၤဒီးက၀ီၤဒ့ပၢပြးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်နုာ်လီၤသမံသမိးတမှံၤစရီသတူၢ်ကလာ်ဒီးသမံသမိးဃုာ်၀ဲကမျၢၢ်အလီတဲစိ၀ံၤမၢၦၤသုးလီၢ်သုးကျဲအဂ့ၢ်န့ၣ်ကမျၢၢ်လၢအိၣ်က၀ီၤဒ့ပူၤတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲမဟါန့ၣ်က၀ီၤဒ့သးၦၢ်ဒီးပယီၤသုးဟဲတဲ၀ဲလၢနသုဟံၣ်န့ၣ်သုးဃာ်သးတဲ၀ဲဒ်န့ၣ်ႉတၢ်ဒုးမ့ကဲထီၣ်န့ၣ်သုဟံၣ်တပူၤဘၣ်ႉမ့၀ံၤအ၀ဲသ့ၣ်သမံသမိးဟံၣ်ခိၣ်စရီႉၦၤမ့တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်သံကွၢ်၀ဲအလဲၤဖဲလဲၣ်မီၤနီၤႉယဖိခီန့ၣ်လဲၤထီၣ်မၤတၢ်လၢယိၤကီၢ်ကစၢၢ်မီၤနီၤႉသံကွၢ်၀ဲအလဲၤလၢကညီသုးအအိၣ်ဧါႉမ့၀ံၤအဟံသမံသမိးပလီတဲစိႉမၢပသုးလီၢ်အဃိပ၀ဲဒၣ်ဒုပဟးသုးလီၢ်ကဲ၀ဲလဲၣ်ႉပကဘၣ်ဟးစံၣ်သုးလီၢ်တၢ်လီၢ်မးတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်လၢအိၣ်(မၠိၣ်တီၤအူက၀ီၤဒ့) ပူၤတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၆ သီတုၤလၢလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၈ သီ (၁၂)သီအတီၢ်ပူၤ ပယီၤသုးဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲအဃိ ခံခီခံကပၤတၢ်သံတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲအါမးအသိးခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ႇကဘီယူၤစ့ၢ်ကီးဟဲခးလီၤတၢ်လၢသ၀ီပူၤအဃိကမျၢၢ်သီဘူၣ်သီခါသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲဒီးပယီၤသုးဒွဲၣ်အူအီၣ်ကမျၢၢ်အဟံၣ်အဃီတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဟီၣ်က၀ီၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကစီၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

Photo: CJ

တကးဒံးဘၣ်ခီဖျိတၢ်ဒုးတၢ်ယၤဒီးမၠၣ်တ၀ံၣ်–ကီးတရံးအ့ရှါကျဲသီတၢ်လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤဆိကတီၢ်သးအဃိ ပနံာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီးသိလ့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်လဲၤတရံးသူက့ၤကျဲလၢမၠၣ်တ၀ံၣ်–ထိၣ်ကီာ်ကိ–ကြုၢ်တုကျဲတကပၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးတကီၢ်ခါကီးတရံးတၢ်အိၣ်သးအံၤ(ခန့မူၤ)က၀ီၤဒ့ဖိတဂၤစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲ“ခဲအံၤပယီၤသုးဟဲတဲၦၤက၀ီၤဒ့ဖိႇသ၀ီဖိႇဒူသ၀ီလၢကညီသုးအိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လၢပလီၢ်သုသးႉပကဒွဲၣ်အူအီၣ်မၤဒ်စကဲႇခၠ့ကီၢ်ဒ်န့ၣ်မီၤနီၤႉ တဲ၀ဲတဘၣ်တူၢ်လိာ်ကညီသုးႇ(PDF)တဖၣ်ဘၣ်ႉမ့တူၢ်လိာ်မ့မၤစၢၤန့ၣ်ကမၤဟးဂီၤသ၀ီတဲ၀ဲဒ်န့ၣ်ႉခဲအံၤပအိၣ်လၢ၀့ၢ်ပူၤနါက့တဘံၣ်တဘၢလၢၤဘၣ်ႉကလဲၤအိၣ်လၢသ၀ီတကပၤနါက့တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတအိၣ်လၢၤဘၣ်ႉဘၣ်ပျံၤလၢမ့ၢ်ကျိဖးဒိၣ်ကလီၤတဲာ်ဆံးယံၤလဲၣ်ႇကဘီယူၤကဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်ဆံးယံၤလဲၣ်မီၤနီၤႉတၢ်ဒုးတကဲထီၣ်ဘၣ်နါက့ကွၢ်ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်အဲၣ်ဒိးခး၀ဲန့ၣ်ခး၀ဲလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢကီးတရံး၀့ၢ်ခိၣ်၀့ၢ်ဃၢၤဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤန့ၣ်ပယီၤသုးတြိၤ(၄၄)‚သုးတြိၤ(၂၂)ဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးနုာ်လီၤမၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုးလၢ(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ကရူၢ်ဟူးဂဲၤအလီၢ်တဖၣ်အပူၤအသိး ပယီၤသုးတၢ်လီၢ်(၅)တီၤလၢအခးလီၤစၢၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်ႇဒုးယၤဟဲၣ်လံၣ်ခီးပတၢၣ်ႇကၠဲးကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်ကိးမုၢ်ဆါမုၢ်နၤအဃိလီၢ်က၀ီၤဒူသ၀ီအဖျၢၣ်(၂၀)ကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲအဂၤ(၁၀ႇ၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ