Home တၢ်ကစီၣ် ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ်ပူၤတၢ်ထၢအါထီၣ်မ့ၣ်အူလဲအဃိကမျၢၢ်တဖၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအိၣ်ထီၣ်လၢခါဆူညါအဂီၢ်

ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ်ပူၤတၢ်ထၢအါထီၣ်မ့ၣ်အူလဲအဃိကမျၢၢ်တဖၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအိၣ်ထီၣ်လၢခါဆူညါအဂီၢ်

359
0

လါယနူၤအါရံၤ ၅ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ်ပူၤ ခီဖျိတၢ်ထၢအါထီၣ်၀ဲမ့ၣ်အူလဲအဃိ ကမျၢၢ်လၢအိၣ်ပူၤတဖၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအိၣ်ထီၣ်လၢခါဆူညါအဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ်ပူၤန့ၣ် မၠၣ်ပါခီပနံၣ်ၦ့ၤန့ၢ်၀ဲလီမ့ၣ်အူအံၤလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အအိၣ်တဆီ၀ံၤမး က့ၤရၤလီၤကဒါ၀ဲဆူ၀့ၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႉ

အပူၤကွံာ်နံၣ်အခါမ့ၣ်အူလဲ(တယူနံး)န့ၣ်ဘၣ်ဟ့ၣ်ထဲ(၆)ဘးလီၤဒီးစးထီၣ်ဖဲ(၂၀၂၃)လါယနူၤအါရံၤ(၁)သီန့ၣ် တၢ်ထၢအါထီၣ်မ့ၣ်အူလဲ(တယူနံး)န့ၣ်လၢစ့ယိၤ(၈)ဘးညါအဃိ ခါဆူညါအဂီၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲသ့အဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်လၢအိၣ်ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ်ပူၤတဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“မ့ၣ်အူဟဲထီဘိလီၤနါက့ၦၤထၢအလဲအါထီၣ်အဃိမ့ယံၤထီၣ်ယံၤထီၣ်န့ၣ်တဘၣ်ဂီၢ်ဘၣ်မီၤနီၤႉဘၣ်ဖဲၦၤကိးဂၤဒဲးတၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤအကတီၢ်ႇတၢ်ဖံးတၢ်မၤနါက့ဃံးထီၣ်အကတီၢ်မီၤနီၤႉခဲအံၤအၦ့ၤထီၣ်တုၤလၢ(၈)ဘးညါအဃိတလါန့ၣ်မ့ၣ်အူလဲထီၣ်တုၤလၢ(၁၀၀၀)တုၤလၢ(၂၀၀၀)ဘးညါအဃိခါဆူညါမ့ၣ်အူလဲမ့ထီၣ်ဒ်အံၤဒုမ့ၣ်အူလဲအၦ့ၤကအါန့ၢ်အီၣ်အီၦ့ၤဒံး”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖိမျ့ၣ်အူလဲအါထီၣ်အဃိၦၤလၢအမၤဆါတၢ်လၢ(online shop)တဖၣ်ဒီး ၦၤလၢအဖံးမၤတၢ်လၢဘၣ်လိၣ်သူ၀ဲမ့ၣ်အူသ့ၣ်တဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီးဘၣ်ကွၢ်သူက့ၤ၀ဲမ့ၣ်အူဒီး ဘၣ်ဒိ၀ဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်သ့၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဖံးမၤတၢ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကးဒံးဘၣ်လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတကီၢ်ခါခဲအံၤလၢဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ်ပူၤန့ၣ်မ့ၣ်အူလဲဃုာ်ဒီးသ့ၣ်မုၣ်ႇသွဲၣ်လးတဖၣ်စ့ၢ်ကီးအၦ့ၤထီၣ်အဃိ တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢကမျၢၢ်အိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်အဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်တဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ် လီၤႉ

လၢဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ်ပူၤခီဖျိကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်မ့ၣ်အူတန့ၢ်ဘၣ်အဃိကမျၢၢ်တဖၣ်ဟံးသူ၀ဲမ့ၣ်အူအံၤလၢခီပနံၣ်အအိၣ်တဆီလီၤဒီး ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤစ့ၢ်ကီးမ့ၣ်အူၦ့ၤထီၣ်အဃိမ့ၣ်အူၦ့ၤဘၣ်ဒိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢ၀့ၢ်ပူၤဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်လၢအိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ