Home တၢ်ကစီၣ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီအံၤတဘၣ်လိၣ်ဘှါဆှဲအီၤလၢတၢ်စုက၀ဲၤဘၣ်အဂ့ၢ်ပဒိၣ်စီၤစွ့ၤမီဃ့၀ံသးစူၤ(KNU)ဒီး(NUG)

ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီအံၤတဘၣ်လိၣ်ဘှါဆှဲအီၤလၢတၢ်စုက၀ဲၤဘၣ်အဂ့ၢ်ပဒိၣ်စီၤစွ့ၤမီဃ့၀ံသးစူၤ(KNU)ဒီး(NUG)

349
0

လါယနူၤအါရံၤ ၄ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂ သီအနံၤန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်)ခိၣ်လီၢ်လံၤ ပဒိၣ်စီၤစွ့ၤမီ ကွဲးထီၣ်လံာ်ဃ့ကညး (KNU)ဒီး(NUG)လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီအံၤတဘၣ်လိၣ်ဘှါဆှဲအီၤလၢတၢ်စုက၀ဲၤအကျဲဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပဒိၣ်စီၤစွ့ၤမီအလံာ်တၢ်ဃ့ကညး(KNU)ဒီး(NUG)အပူၤစံးလၢသုတၢ်ဘှါဆှဲထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီအံၤလၢတၢ်စုက၀ဲၤအကျဲဒ်အံၤပထံၣ်လၢလီၤသူၣ်အုးသးအုးဒိၣ်မးဒီးမ့ဆဲးမၤကဒီးခါဆူညါဒ်အံၤန့ၣ်ကီၢ်ပယီၤအံၤကလီမဘျဲးဟးဂီၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးလံာ်တၢ်ဃ့ကညးအံၤပဒိၣ်စီၤစွ့ၤမီစံး၀ဲလၢ“ပယီၤသုးတကပၤနါက့ယတဲဒ်န့ၣ်လီၤႉယတဲလၢယနီၢ်ကစၢ်ႇယကွဲးတဲဒီးလံာ်စ့ၢ်ကီးလီၤႉတထီၣ်လၢကလံၤကျိၤဘၣ်ခီန့ၣ်ပတဲတဘၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်ႉပယီၤသုးန့ၣ်ပတဲလီၤဆီအ၀ဲသ့ၣ်လံလၢတဘၣ်မၤဒ်န့ၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်ပထုးထီၣ်လံာ်လီၤဆီလံႉလၢ(KNU)ဒီး(NUG)ခီန့ၣ်ပမၤလီၤဆီအီၤတကပၤႉယဆှၢလံာ်ခံခီယၢ်ပာ်ႇသၢကပၤလၢာ်လီၤႉ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါကခးလိာ်သးတုၤလၢအလၢာ်အစီန့ၣ်တမ့ၢ်တၢ်လၢအညီအဘှါဘၣ်ဒီးတချုးလၢာ်ဒံးဘၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်ၦၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဘၣ်ဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ်နးန့ၣ်ပတအဲၣ်ဒိးထံၣ်ဘၣ်သးလၢၤဘၣ်အဃိပဘၣ်ဃ့ထီၣ်ဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤစွ့ၤမီစံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးလံာ်တၢ်ဃ့ကညးအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲလၢကညီကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်တူၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအံၤအနံၣ်အါမးလံဒီးခီဖျိတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိတၢ်အိၣ်မူဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ်ယာ်လံန့ၣ်လီၤႉတကးဒံးဘၣ်လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါပကြၢးဟံးန့ၢ်တၢ်မၤလိဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီအံၤကဘှါဆှဲအီၤလၢတၢ်စုက၀ဲၤအမဲာ်ညါန့ၣ်ဘှဲအီၤသကိးအီၤလၢတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးအဂ့ၢ်န့ၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၂၂)လါယနူၤအါရံၤအခါန့ၣ် ပဒိၣ်စီၤစွ့ၤမီအံၤဟးထီၣ်ကွံာ်၀ဲလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်လီၢ်လးမူဒါအပူၤဒီးကတီၢ်ခဲအံၤအ၀ဲအိၣ်ဆီလီၤက့ၤအသးလၢအနီၢ်ကစၢ်လီၢ်၀ီၢ်ရ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤလၢအ၀ဲအိၣ်တၢ်လီၢ်၀ီၢ်ရ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ်ပယီၤသုးဒီးဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲတပယူာ်ဃီအသိးခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်အဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအကထိဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲအဖီခိၣ်အံၤပဒိၣ်စွ့ၤမီအလံာ်ဃ့ကညးရၤလီၤအသးဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးဒီးလံာ်တၢ်ဃ့ကညးအံၤအဖီခိၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ခိၣ်နၢ်လၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲ“အမၤ၀ဲဒ်အံၤကဲ၀ဲဒၣ်တခီတၢၤမီၤနီၤႉဆူအလီၢ်န့ၣ်မ့ထၢနုာ်ဃုာ်၀ဲဒီးသုးမီၤစိရိၤဒုတမံၤမီၤနီၤႉခဲအံၤခီန့ၣ်တမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ်လီၤဂာ်ဒ်သိးၦၤမၤတၢထီၣ်တၢလီၤတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ(KNU)ဒီး(NUG)ဒ်န့ၣ်မီၤနီၤႉအနီၢ်နီၢ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်မ့တစးထီၣ်ဘၣ်န့ၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်ႉသုးမီၤစိရိၤအံၤအသးလၢအဲၣ်ဒိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်မ့အိၣ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်အ၀ဲကဘၣ်က့ၤထုးကွံာ်အသုးကလၢၤႇအိၣ်ဃိကဒိန့ၣ်ဂ့ၤလီၤမီၤနီၤႉအလံာ်ပူၤမ့ထၢနုာ်ဃုာ်ဒီးသုးမီၤစိရိၤဒုကဂ့ၤ၀ဲ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပဒိၣ်စီၤစွ့ၤမီအံၤမ့ၢ်ၦၤလၢအရ့လိာ်သးဒီးပယီၤသုးဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်တဂၤဒီးဖဲအ၀ဲမ့ၢ်တ့ၢ်(ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်)ခိၣ်အခါစ့ၢ်ကီးဘၣ်ဃး(NUG)ပဒိၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါဖဲ(၂၀၂၁)လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၇ သီအခါန့ၣ်စ့ၢ်ကီး အ၀ဲဃ့ကညးဆှၢထီၣ်လံာ်လၢကက့ၤထုးကွံာ်၀ဲဒံးန့ၣ်လီၤႉ