Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးဟဲက့ၤစံၣ်ဖျိးထီၣ်လၢ KNU အအိၣ် ၆ ဂၤ

ပယီၤသုးဟဲက့ၤစံၣ်ဖျိးထီၣ်လၢ KNU အအိၣ် ၆ ဂၤ

278
0

လါယနူၤအါရံၤ ၁၁ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲတလါအံၤလါယနူၤအါရံၤထီၣ်တၢတနွံအခါ ပယီၤသုးလၢနုာ်လီၤဟူးဂဲၤလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ၆ ဂၤ ဟဲက့ၤစံၣ်ဖျိးထီၣ်လၢ ကညီဒီလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)အအိၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိစံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီကီးထၣ်ပယီၤသုးကလၢၤခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၄၀၄)သုးကျိၤ–၂ လၢအိၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤ ဃိၣ်လိာ်ကျိကၢၢ်နံၤ အၦၤသုးဖိ ၆ ဂၤအံၤ ခီဖျိတူၢ်၀ဲခီၣ်၀ဲတၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤတၢ်မၢဆူၣ်မၢစိးလၢသုးပူၤတကဲလၢၤဘၣ် အဃိဖဲအပူၤကွံာ်စှၤသီအခါဘၣ်ဟဲစံၣ်ဖျိးထီၣ်၀ဲဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်ပယီၤသုးဖိတဖၣ်အံၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးဖိလၢအဟဲက့ၤစံၣ်ဖျိးထီၣ်အကျါတဂၤလၢအမ့ၢ်ကၠီၤမ့အူစံး၀ဲ“ပကစံၣ်ဖျိးန့ၣ်ပကူၣ်ထီၣ်ဃာ်ယံၤလံႇပတအဲၣ်ဒိးဖီၣ်ကျိလၢၤဘၣ်ႉပသးဟ့သုးမုၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်မးလီၤႉပသုးကျိၤခိၣ်န့ၣ်အသူၣ်လီသးကွံ၀ဲအလီၢ်လၤမီၤနီၤႉအ၀ဲကွၢ်တၢ်လၢအလီၢ်လၤအဂီၢ်လီၤႉၦၤသုးဖိဘၣ်တၢ်တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤန့ၣ်အတကနၣ်ဃုာ်၀ဲဘၣ်ႉမၤလၢအကစၢ်သးလီၤႉအဃိန့ၣ်ပတဲသကိးလိာ်သးဘျီပစံၣ်ဖျိးထီၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးဖိ ၆ ဂၤ လၢအဟဲစံၣ်ဖျိးထီၣ်ဆူ(KNLA)အအိၣ်တဖၣ်အံၤ တဟဲက့ၤစိာ်ဃုာ်၀ဲကျိချံၦာ်သၣ်နီတမံၤဘၣ်ဒီး ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲအီၤကၠီၤလ့(၂၃)နံၣ်ႇန့ၤလ့အီၣ်(၂၀)နံၣ်ႇကၠီၤမ့အူ(၂၈)နံၣ်ႇပၠ့ၣ်ဖၠိအီၣ်(၁၉)နံၣ်ႇအီၤမိသူၤ(၂၃)နံၣ်ဒီးလၣ်၀့(၂၃)နံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီကီးထၣ်ပယီၤသုးကလၢၤအံၤသုးဂံၢ်ဘါကအိၣ်၀ဲအဂၤ(၄၀)ဘျဲၣ်ဒီးသုးဖိလၢတၢ်ဖီလာ်တဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်တအဲၣ်ဒိးဆဲးဖီၣ်၀ဲကျိလၢၤဘၣ်အသိးၦၤစံၣ်ဖျိးထီၣ်လၢသုးပူၤအိၣ်၀ဲအါမးလံအဂ့ၢ်န့ၣ် ပယီၤသုးဖိလၢအဟဲက့ၤစံၣ်ဖျိးထီၣ်တဖၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ပသုးရ့ၣ်အသုးရ့ၣ်ခိၣ်နါက့တဂ့ၤဘၣ်ႉသုးကျိၤခိၣ်နါက့တဂ့ၤစ့ၢ်ကီးဘၣ်ႉတချုးလၢပစံၣ်ဖျိးထီၣ်ဒံးဘၣ်အခါန့ၣ်ၦၤစံၣ်ဖျိးထီၣ်အိၣ်ဃာ်လံမီၤနီၤႉလၢပသုးရ့ၣ်ပူၤန့ၣ်ဃုာ်ဒီးပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်ၦၤစံၣ်ဖျိးထီၣ်အိၣ်အဂၤ (၃၀) ဘျဲၣ် လံႉမ့ဆဲးလဲၤသးဒ်အံၤဒုအမျးကယၤ (၁၀၀) န့ၣ်သုးရ့ၣ်ကဟးဂီၤဒုကအိၣ်အမျးကယၤ (၈၀) ညါ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ပယီၤသုးဖိကၠီၤမ့အူ စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်ခ့ၣ်အဲၣ်စံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်သံဒိးသံကွၢ်အ၀ဲသ့ၣ်အသိးန့ၣ် ပယီၤသုးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအနုာ်လီၤကဲသုးန့ၣ် တမ့ၢ်လၢအနီၢ်ကစၢ်တၢ်အဲၣ်ဒိးဘၣ်ဒီးခီဖျိတၢ်ဖီၣ်ဃံးႇတၢ်ကွဲန့ၢ်လွဲန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ဒီးတၢ်ထၢဆူၣ်သုးအဃိ ဘၣ်ဟဲတုၤ၀ဲလၢသုးကျါလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးလၢအဟဲစံၣ်ဖျိးထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ(KNLA)ပၢၤဃာ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်စိၢ်တလီၢ်လၢဃိၣ်လိာ်ကျိဒီးသူမှဲကျိဘၢၣ်စၢၤတၢ်လီၢ်တတီၤဒီးၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်ကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲဒ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)သုးတၢ်ဘျၢသဲစးအိၣ်အသိးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် (KNLA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်-၁ သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤတၢ်မျၢ်သီ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤတၢ်မျၢ်သီစံး၀ဲလၢ“ပကပာ်အ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤဒ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)သုးတၢ်သိၣ်တၢ်သီ အိၣ်၀ဲအသိးလီၤမီၤနီၤႉမ့၀ံၤခဲအံၤန့ၣ်လၢကီၢ်ရ့ၣ်ႇသုးက့တဖၣ်အပူၤန့ၣ်ပယီၤသုးဟဲက့ၤနုာ်လီၤမၤ(CDM)ဒီးဟဲအိၣ်ကဒုသးအိၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးဟံးန့ၢ်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံပယီၤသုးႇပၢၤကီၢ်ဒီးပဒိၣ်၀ဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိဟဲစံၣ်အိၣ်ကဒုသးလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤအိၣ်၀ဲအသိး ပယီၤသုးလၢအိၣ်တၢ်မဲာ်ညါသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး စံၣ်ဖျိးထီၣ်ဟဲက့ၤဟ့ၣ်လီၤသးဆူ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)အအိၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ