Home တၢ်ကစီၣ် သုးမီၤစိရိၤဃ့ထီၣ်(KNU)ကရၢခိၣ်ႇ(KNLA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်လၢကဖီၣ်ဃံးထီၣ်စုတီၤဖီလာ်သုးဖိသံၣ်ဖိတဖၣ်

သုးမီၤစိရိၤဃ့ထီၣ်(KNU)ကရၢခိၣ်ႇ(KNLA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်လၢကဖီၣ်ဃံးထီၣ်စုတီၤဖီလာ်သုးဖိသံၣ်ဖိတဖၣ်

298
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၀ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၆ သီအနံၤန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအဒီကလုာ်ဃူဖိးဒီးတၢ်ထိၣ်ဃူမၤလိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် ကမံးတံာ်ဆှၢထီၣ်လံာ်ဆူ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိဒီး ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤကၠီၤနံၤအအိၣ်လၢကဖီၣ်ဃံးထီၣ် စုတီၤဖီလာ်သုးဖိသံၣ်ဖိတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးလၢတကီၢ်ခါခဲအံၤသ့ၣ်တဖၣ်(KNU)ကရၢခိၣ်ဒီး(KNLA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်ဃုာ်ဒီး (KNU)လီၢ်ခၢၣ်သးတဖၣ်အံၤကပဲာ်ထံနီၤဖးဆိမိၣ်တၢ်လၢအဂ့ၢ်အိၣ်ပီၢ်အိၣ်ဒီး စုတီၤဖီလာ်သုးဖိသံၣ်ဖိႇ (KNDO)သုးဖိသံၣ်ဖိတဖၣ်ကကွၢ်တၢ်လၢကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိအတၢ်ဘၣ်ဘျုးဒီးကဖီၣ်ဃံးထီၣ်သုးဖိသံၣ်ဖိတဖၣ်အံၤလၢသုတဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဟးဂီၤတဂ့ၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲလၢလံာ်ပူၤန့ၣ်လီၤႉ

လံာ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်ပၣ်၀ဲ(၇)ထံၣ်အံၤအပူၤစံး၀ဲလၢသုးကီၣ်ကးအံၤထံၣ်ဒံး၀ဲ(KNU)လၢအမ့ၢ်ကရၢလၢအဆဲးလီၤ(NCA)ဒံးဘၣ်ဆၣ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)စုတီၤဖီလာ်သုးဖိသံၣ်ဖိႇ(KNDO)ဒီး(PDF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အံၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးထီၣ်ခးကဒါအ၀ဲသ့ၣ်ႇထီၣ်ခးကဒါပၢၤကီၢ်အဖီခိၣ်အံၤအဃိဒ်သိးသုတဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ် ဘၣ်ခီၣ်ဆၢက့ၤခးကဒါ၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး(KNU)စုတီၤဖီလာ်သုးဖိသံၣ်ဖိတဖၣ်နုာ်လီၤခးတၢ်လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အိၣ်ဆိးဒူသ၀ီပူၤႇ နုာ်လီၤဒွဲၣ်အူအီၣ်ပဒိၣ်၀ဲၤကျိၤရူႇဒိးလီၤမ့ၣ်ပိၢ်မၤပိၢ်ဖးထီၣ်ကျဲႇတိၤတဖၣ်ဒီးခီဖျိတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒ်အံၤအဃိ ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိအဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲလၢလံာ်ပူၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါအဖိးသဲစးလၢတတူၢ်လိာ်၀ဲသုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤဘၣ်အံၤ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်စးထီၣ်(၂၀၂၁)နံၣ်လၢာ်န့ၣ်ခံခီခံကပၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢကညီကီၢ်စဲၣ်ဃုာ်ဒီး(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤအသိး(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ထီၣ်န့ၢ်၀ဲသုးမီၤစိရိၤအသုးကလၢၤတနီၤန့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤအလံာ်အပူၤပာ်ဖျါ၀ဲလၢအပူၤကွံာ်(၂၀၂၁)လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁ သီ တုၤလၢတနံၣ်အံၤ လါယနူၤအါရံၤ ၃၁ သီန့ၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤတၢ်မၤဟးဂီၤကျဲႇတိၤႇတၤ၀ၤတၢၣ်အိၣ်၀ဲ(၁၁၆)ဘျီဒီးတလၢၤကီၢ်စဲၣ်ပူၤန့ၣ်အိၣ်၀ဲ (၃၁၇)ဘျီႇ ပကိကီၢ်ခီန့ၣ်အိၣ်၀ဲ(၆၆၂)ဘျီ ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ(၁၀၉၅)ဘျီဒီး တၢ်ဂီၤ(တၢ်အုၣ်သး)တဖၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲလၢလံာ်ပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လံာ်လၢသုးမီၤစိရိၤဆှၢထီၣ်၀ဲအံၤမ့ၢ်၀ဲသုးမီၤစိရိၤအဒီကလုာ်ဃူဖိးဒီးတၢ်ထိၣ်ဃူမၤလိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကမံးတံာ်(ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ)အခၢၣ်စးန့ၣ် ကမံးတံာ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ ၀့ဘိၤစှ့ၤ ဆဲးလီၤမံၤဆှၢထီၣ်၀ဲလံာ်အံၤဒီး ဘၣ်ဃးလံာ်ဆှၢထီၣ်အံၤစ့ၢ်ကီး(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တကပၤထုးထီၣ်ဖျါ၀ဲတအိၣ်နီတမံၤဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ