Home တၢ်ကစီၣ် CTUM တီခိၣ်ရိၣ်မဲမၤ၀ဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိမုၢ်နံၤအဆိကတၢၢ်တဘျီလၢကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ

CTUM တီခိၣ်ရိၣ်မဲမၤ၀ဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိမုၢ်နံၤအဆိကတၢၢ်တဘျီလၢကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ

222
0

လါမ့ၤ ၂ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လါမ့ၤ ၁ သီ လၢအလီၤဘၣ်၀ဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိမုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ်(၁၃၃)၀ီတ၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ အဆိကတၢၢ်တဘျီ ကီၢ်ပယီၤၦၤမၤတၢ်ဖိဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(CTUM)တီခိၣ်ရိၣ်မဲမၤ၀ဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤလၢ ကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် တၢ်လီၢ်တတီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤမၤတၢ်ဖိအတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အဂီၢ်ဒ်သိးတၢ်ကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤၦၤမၤတၢ်ဖိမုၢ်နံၤဟဲကဲထီၣ်သးအဂ့ၢ်အကျိၤအံၤဒီး ကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိအတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အဂီၢ်န့ၣ် ဘၣ်မၤ၀ဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤၦၤမၤတၢ်ဖိဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(CTUM)ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ အူမီၤမီၤ စံး၀ဲလၢ “မ့ၤဒ့အံၤဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢၦၤမၤတၢ်ဖိ အဃိလီၤႉၦၤမၤတၢ်ဖိအတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်န့ၣ်အိၣ်လီၤႉအဃိၦၤမၤတၢ်ဖိကိးဂၤဒဲးန့ၣ်ကြၢးဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အံၤလီၤႉ ပမၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤလၢၦၤကသ့ၣ်ညါနီၣ်ထီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိမုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ်(၁၃၃)၀ီတ၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤတၢ်မၤ၀ဲလၢကညီကီၢ်စဲၣ်ဟီၣ်က၀ီၤ သ၀ီပူၤအံၤ မ့ၢ်၀ဲအဆိကတၢၢ်တဘျီဒီးလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်သ့ၣ်ညါအါထီၣ်၀ဲၦၤမၤတၢ်ဖိခွဲးယာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤဃီ၀ဲန့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သ၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံး၀ဲလၢ“ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိမုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ်(၁၃၃)ဘျီတဘျီလံႉသနါက့ၦၤမၤဖဲအံၤဒုအဆိကတၢၢ်တဘျီလီၤႉလၢညါခါန့ၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တကပၤန့ၣ်ပတကျၢဘၣ်ႉၦၤထံဂၤကီၢ်ဂၤမၤ၀ဲဒ်လဲၣ်ႇလၢကီၢ်ပယီၤတၢ်အိၣ်သးန့ၣ်ပတသ့ၣ်ညါဘၣ်ႇအဃိန့ၣ်ပနၢ်ပၢၢၢ်အါထီၣ်ဖးဒိၣ်ညါမီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ် န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီ၀ဲအံၤအပူၤန့ၣ်သ၀ီကရူၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ ႇကညီသးစၢ်ကရၢ(KYO)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါႇ ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ(KWO)ႇကီၢ်ပယီၤၦၤမၤတၢ်ဖိဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(CTUM)ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ အူမီၤမီၤဒီး ခိၣ်နၢ်လၢအဂၤဃုာ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အဂၤ(၄၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(၁၈၈၉)နံၣ်အခါ ပၠ့ၤသ့ၣ်ထံကီၢ် ပၤရံၤ၀့ၢ်ပူၤ တၢ်မၤ၀ဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ဆိၣ်ရှၢၣ်လ့း တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်အခါန့ၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်လီၤ၀ဲလၢ လါမ့ၤ ၁ သီအံၤ မ့ၢ်၀ဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိမုၢ်နံၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ