Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်၀ဲကညီသးစၢ်မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်မၤဆံးကစၢ် စီၤလ့

တၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်၀ဲကညီသးစၢ်မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်မၤဆံးကစၢ် စီၤလ့

134
0

လၢဒွဲလၤပီညါအံၤတဆီဆါအီၣ်တၢ်လၢ(အီၤလါ)ပူၤအဖီခိၣ်မ့ၢ်အထံၣ်ဘၣ်တၢ်တၤတၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်ဒီး မ့ၢ်အလဲၤခီဖျိ၀ဲဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပထံၣ်လိာ်သံကွၢ်၀ဲကညီသးစၢ်မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်မၤဆံးကစၢ် စီၤလ့န့ၣ်လီၤႉ

သံကွၢ်–တဲပၠးၦၤဘၣ်ဃးနထုးထီၣ်မိၢ်ဂံာ်တိၢ်ဟဲကဲထီၣ်သးဒီးန(Idea)အိၣ်ဒ်လဲၣ်
စံးဆၢ–(Idea)န့ၣ်စးထီၣ်လၢပုၢ်ဒ့ဆါတၢ်တိၢ်န့ၣ်ၦၤတဲပုၢ်ဒ့အါမးတဲဝဲလၢစီလ့နဆါညၣ်အုၣ်တိၢ်န့ၣ် ၦၤကညီတၦ့ၤအီၣ် နညၣ်အုၣ်တိၢ်ဘၣ်ၦၤကညီမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးအီၣ်န့ၣ်ၦၤကစၢ်တ့အီၣ်၀ဲလီၤ.ၦၤကညီတၦ့ၤအီၣ်ဘၣ်.ပုၢ်ဒ့ဒိၣ်ထီၣ်လၢဖံစုပူၤန့ၣ်လၢယနီၢ်ဆံးဆံးလံၤလံၤလီၤ.ပုၢ်ဒ့အဖံန့ၣ်မ့ၢ်ၦၤကစၢၢ်ခိၣ်တဂၤဒီးတ့အီၣ်ဝဲညၣ်အုၣ်တိၢ်စ့ၢ်ကီးလီၤ.နဆါညၣ်အုၣ်တိၢ်န့ၣ်ၦၤကညီတၦ့ၤအီၣ်နညၣ်အုၣ်တိၢ်ဘၣ်,ၦၤတဲဆါပုၢ်ဒ့အါမးဘၣ်ဆၣ်ပုၢ်ဒ့မၤဒီးပုၢ်ဒ့တဲအဖံလၢယကတ့ဆါမိၢ်ဂံာ်တိၢ် ၦၤမ့ၢ်တပှ့ၤ အီၣ်ဘၣ်ဆၣ်တဘၣ်နီတမံၤဘၣ်.ယကထုးထီၣ်ဖဲတလါအဘူခံကယၤဘၣ်လီၤ.ဒီးဖဲယစးထီၣ်ဆါတၢတၢတလါန့ၣ် ယဆါန့ၢ်အဘူ(၁၅ဝဝ)ယဆိမိၣ်လၢၦၤကညီတအီၣ်ဘၣ်.ၦၤကညီကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ်ပုၢ်ဒ့အီၣ်မ့ၤအခါမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပုၢ်ဒ့မၤတၢ်တမံၤမံၤ(ကၠီၢ်ညၢ်)အဃိတၢ်တတီၤန့ၣ်ၦၤထံၣ်လံလၢပုၢ်ဒ့ဆါမိၢ်ဂံ၁်တိၢ်န့ၣ်လံဒီးၦၤကညီနာ်အီၣ်ပုၢ်ဒ့လံ အဝဲသ့ၣ်နာ်တပတီၢ်ဘၣ်တပတီၢ်တုၤလၢခဲအံၤလီၤ.ခဲအံၤန့ၣ်ပမ့ၢ်တဲဟးထီၣ်လၢအကလးအကလးဘျဲၣ်လီၤ.

သံကွၢ်–ပထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်ဖဲထံဆၢကီၢ်ဆၢအံၤၦၤမၤဒီဒူၣ်ညါ,အဃိလၢနတၢ်ဖံးတၢ်မၤတခါအံၤ အဖီခိၣ်န့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်တၤတၢ်ဒီးနၤမနုၤတဖၣ်အိၣ်လဲၣ်.
စံးဆၢ–ပမ့ၢ်တဲန့ၣ်တၢ်ခိၣ်တၢ်ဃၢၤန့ၣ်ထံၣ်ဘၣ်အါမးတၢတထံၣ်န့ၣ်ပုၢ်ဒ့အတၢ်ထံၣ်တကပၤန့ၣ် ၦၤတဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဘၣ် အဒိဒ်သိးၦၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ထံၣ်လၢၦၤတဂၤအံၤထီၣ်ထီလံန့ၢ်ၦၤအဲၣ်ဒိးယီၢ်တံၢ်အီၤလီၤ.အဃိတၢ်တခါအံၤနဘၣ်ပာ်ဆူၣ်နသးလီၤနသးမ့ၢ်တဆူၣ်ဘၣ်ဒုနမၤတၢ်တန့ၢ်ဘၣ်.ဘၣ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်ပုၢ်ဒ့ဆိကမိၣ်လၢၦၤကညီကတဲဆါထဲလဲၣ် ဘၣ်ဆၣ်ၦၤတဟဲလုၢ်အီၣ်ပုၢ်ဒ့ဘၣ်ၦၤတဟဲကွၢ်ပုၢ်ဒ့ဘၣ်ပုၢ်ဒ့ကစၢ်ဘၣ်မၤဒီးဘၣ်ပာ်ဆူၣ်သးမ့ၢ်ဆူၣ်လီၤ.

သံကွၢ်–လၢနတၢ်ဖံးတၢ်မၤပူၤတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢအဟဲဘၣ်သဂၢၢ်နၤတဖၣ်ဒ်နကဲၦၤသးစၢ်တဂၤအသိးနလဲၤခီဖျိနဲဒ်လဲၣ်
စံးဆၢ–တၢ်လဲၤခီဖျိတၢ်ပာ်သူၣ်သးတခါအံၤအဖီခိၣ်န့ၣ်ဘၣ်ပာ်သးမ့ၢ်ဆူၣ်လီၤ. တၢတထံၣ်န့ၣ်ဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢး. ပုၢ်ဒ့ဟဲန့ၣ်တမ့ၢ်ဟဲလၢတၢ်ဆါတၢ်ၦ့ၤတဘျီဃီဘၣ်.ဟဲဆိလၢတၢ်ဃံတၢ်လၤ,ပုၢ်ဒ့ဟဲတပတီၢ်ဝံၤတပတီၢ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီဘျီန့ၣ်ပုၢ်ဒ့သးတနၢၤလၢကမၤ(Online)ဘၣ်.ဘၣ်ဆၣ်ပုၢ်ဒ့ပာ်သးဆူၣ်ဆူၣ်လီၤ. တဘျီတခီၣ်ပုၢ်ဒ့သးဆံးဒီး တအဲၣ်ဒိးဆါတၢ်လၢ(Online)ဘၣ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ.ဘၣ်ဆၣ်မၤတဘၣ်ဘၣ်နမ့ဘၣ်သးနပတီၢ်ဟဲထီၣ်တကုာ်တကုာ် န့ၣ်ပဘၣ်မၤလၢအဂ့ၤကတၢၢ်လီၤ.

Photo: Saw Lay FB

သံကွၢ်–ပသ့ၣ်ညါလၢန(customer)အိၣ်လၢကီၢ်တဘျုးဘ့ၣ်ညါမီၤနီၤ,ခဲအံၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢနထုးထီၣ်အီၤန့ၣ် အိၣ်ၦဲၤမံၤလံလဲၣ်ဒီးခါဆူညါနဆိမိၣ်လၢနကမၤအါထီၣ်တၢ်လၢန(customer)အဂီၢ်တၢ်မနုၤသ့ၣ်တဖၣ်လဲၣ်
စံးဆၢ–ခဲအံၤပုၢ်ဒ့အတၢ်ဖိတၢ်လံၤအိၣ်မိၢ်ဂံာ်တိၢ်,ကီၤဖံး,ဒီးညၣ်ဃ့တိၢ် တကးဒံးဘၣ်ခဲကၢာ်တလါန့ၣ် ကထုးထီၣ် ကသံၣ်သ့ၣ်ဂံၢ်၀ၣ်စဲ(သဘာဝဆေး). ၦၤမ့ၢ်အီဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ကဂ့ၤထီၣ်လီၤ.ဘၣ်မနုၤလဲၣ်ပုၢ်ဒ့ဘၣ်ထုးထီၣ်(သဘာဝဆေး)တခါအံၤလဲၣ်န့ၣ်ပုၢ်ဒ့ထံၣ်လၢၦၤကညီဖိတဖၣ်ဘၣ်ဟးအိၣ်လၢၦၤထံပှၤကီၢ်န့ၣ်တမ့ၢ်အိၣ်ယိယိဖိဘၣ် ဘၣ်ဖံးဘၣ်မၤအဃိပုၢ်ဒ့ထံၣ်စိလၢဖံးမၤဝံၤဒီးအဝဲသ့ၣ်ကကဲထီၣ်ယီၢ်ဒ့ဆါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢအဒွဲပူၤ, လိၤတကံယီၢ်တကံ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.နဖီၣ်တၢ်မၤဃၢအဃိအကထံၣ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်အံၤအါလီၤ. အဃိပုၢ်ဒ့ထုးထီၣ်ကွၢ်ပၠး(သဘာဝ)ကသံၣ် တခါအံၤ.

သံကွၢ်–ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤၦၤသးစၢ်အိၣ်အါမးလၢအဲၣ်ဒိးမၤ(Business)ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ်တထံၣ်ကျဲဘၣ်မီၤနီၤ. နဲဒၣ်မ့ၢ်လၢနမၤတ့ၢ်လံနလဲၤခီဖျိတ့ၢ်လံဃိနအဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤနတၢ်လဲၤခီဖျိဆူၦၤသးစၢ်တဖၣ်အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်
စံးဆၢ–ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်တခါအံၤတလိၣ်လၢနတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အိၣ်နီတမံၤဘၣ်. ပုၢ်ဒ့နါက့တမ့ၢ်အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အိၣ်ဒီး ကဟဲဒံးအံၤတမ့ၢ်ဘၣ်.ပုၢ်ဒ့အတၢ်သ့တၤလၣ်ဟဲလၢ(သရုပ်ဆောင်)တကပၤလီၤ. အဃိအဲၣ်ဒိးတဲလၢ(တၢတထံၣ်)န့ၣ် တၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးလီၤ. နတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးမ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်နသ့ဖဲလဲၣ်သ့,နတၤလၣ်အိၣ်ဖဲလဲၣ်အိၣ်န့ၣ်တနၢၤန့ၣ်နဂီၢ်ဘၣ်. တၢ်လၢအနၢၤန့ၣ်နဂီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ဂုၢ်ကျဲးစၢးလီၤ.အဃိန့ၣ်တဘၣ်တူၢ်ဆှူဘၣ်. အဲၣ်ဒိးတဲလၢၦၤတနီၤထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီ တၢ်ခဲတစဲးဒီးတဲဝဲဘျဲလံတၢ်လၢနဖီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်ကထီၣ်တဘျီဘျီကလီၤတဘျီဘျီအကဲ၀ဲန့ဆၢၣ်လီၤ. အဃိဘၣ်သးတဲပၠးဒီပုၢ်ဒီဝဲၢ်တစဲး.ဘၣ်ဆၣ်ပကဘၣ်မၤလၢကျဲလၢတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးလီၤ.

သံကွၢ်–လီၢ်ခံကတၢၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အံၤနအဲၣ်ဒိးတဲအါထီၣ်တၢ်အိၣ်တမံၤမံၤဒံးဧါ
စံးဆၢ–ယတၢ်ဖံးတၢ်မၤခါဆူညါန့ၣ်ခဲကိာ်တနံၣ်န့ၣ်ယတိာ်ပာ်လၢယကဒုးအိၣ်(Company)တဖျၢၣ်လီၤ. တၢ်လၢ(Company)န့ၣ် ၦၤဘၣ်မၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤ,ၦၤဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤပဒိၣ်စ့တနီၤဒီးပကဘၣ်န့ၢ်က့ၤတနီၤ. ခါဆူညါန့ၣ်ပုၢ်ဒ့ကမၤဒိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤအဂီၢ်တၢ်တိာ်ပာ်အိၣ်ဒံးန့ၣ်လီၤ.အခဲအံၤန့ၣ်(Company)တကဲထီၣ်ဒံးဘၣ်. ခဲကၢာ်တနံၣ်မးပုၢ်ဒ့ကမၤကဲထီၣ်(Company)တဖျၢၣ်ဒီးကကိးအါထီၣ်ဖိသၣ်လၢအဒိၣ်ထီၣ်သီလၢကဘၣ်သးသ့ၣ်ညါ တၢ်ဆါတၢ်လၢ(Online)ပူၤန့ၣ် အ(Style)ဒ်လဲၣ်,ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်,ကဘၣ်တဲတၢ်ဒ်လဲၣ်,ပကဘၣ်မၤ(Idea)လၢ အဘၣ်လီၤဆီဒီးၦၤအဂၤ.ဒီးခဲအံၤန့ၣ်ပုၢ်ဒ့လိၣ်ဘၣ်ဖိသၣ်လၢဒိၣ်ထီၣ်သီတနီၤနီၤလၢဘၣ်သးဟဲဖီၣ်တၢ်မၤမီၤနီၤ. တကျၢတၢ်မၤဒံးဘၣ်ဘၣ်ဆၣ်ပုၢ်ဒ့ကမၤလိအီၤ.အဃိတၢ်ခဲလၢာ်ခဲဆ့ဒီးခါဆူညါန့ၣ်ကအိၣ်ဒီး(Team)ဖးဒိၣ်မီၤနီၤ.