Home တၢ်ကစီၣ် သုးစကီၤပြံလၢအဟဲက့ၤပ၁်လီၤစုက၀ဲၤတဂၤ(KNU)ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤ၀ဲစ့ပယီၤတကယၤယဲၢ်ဆံ

သုးစကီၤပြံလၢအဟဲက့ၤပ၁်လီၤစုက၀ဲၤတဂၤ(KNU)ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤ၀ဲစ့ပယီၤတကယၤယဲၢ်ဆံ

211
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၁ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

သုးကီၣ်ကးအခီၣ်သုးရ့ၣ်(ခလရ–၂၃၈)သုးရ့ၣ်အၦၤတဂၤဟဲက့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ် စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤဒီး ဖဲန့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤ၀ဲဒၣ်လၢစ့ပယီၤအကလီၢ် (၁၅၀)ကၠးအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲတနံၤအံၤလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၁ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

သုးကီၣ်ကးအၦၤလၢအဟဲက့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၆)ခီၣ်မဲဒိၣ်သုးကရူၢ်အအိၣ်တဂၤအံၤမ့ၢ်၀ဲ ခီၣ်သုးရ့ၣ်(ခလရ–၂၃၈)သုးစကီၤပြံ ယဲကိၤကိၤ(၂၃)နံၣ် ဒီးအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၁)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ အဂ့ၢ် န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးစကီၤပြံ ယဲကိၤကိၤအံၤ ဖဲအအိၣ်လၢသုးကျါအခါခီဖျိတၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤအီၤတူၢ်၀ဲတန့ၢ်လၢၤဘၣ်ဒီး တကးဒံးဘၣ် တဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး၀ဲသုးမီၤစိရိၤအတၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤအတၢ်မၤအၢမၤသီအံၤဘၣ်အဃိ ဘၣ်ဟဲက့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်လီၤဒီးတုၤလၢသုးမီၤစိရိၤသနူလီၤၦီၢ်ကွံာ်တစုကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိး တၢ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢ ကရူၢ် တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သုးစကီၤပြံ ယဲကိၤကိၤ စံးဘၣ်ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါအ၀ဲဟဲက့ၤစိာ်ဃုာ်၀ဲ(MA-4)တခိၣ်ႇ (၄၀ မမ)မ့ၣ်ပိၢ် ၈ ဖျၢၣ်ႇ ကျိဆၣ်ဒၢ(၄)ခါဒီး (၅ႉ၅၆)ကျိချံ (၇၅)ဖျၢၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၆)လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးလၢဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤတၢ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးသုးကီၣ်ကးအဘၢၣ်စၢၤဒီး ခီဖျိကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအနီၣ်ဂံၢ်ဟဲအါထီၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဃိလိၣ်ဘၣ်ဒံး၀ဲဒၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီႇတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၀ သီ အနံၤ န့ၣ်လီၤႉ