Home တၢ်ကစီၣ် သုးကီၣ်ကးကဘီလၢအိၣ်(ဂျိုင်း)ကျိပူၤတဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိဒမၣ်သၣ်သ၀ီပူၤကမျၢၢ်ဟံၣ်အူအီၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်

သုးကီၣ်ကးကဘီလၢအိၣ်(ဂျိုင်း)ကျိပူၤတဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိဒမၣ်သၣ်သ၀ီပူၤကမျၢၢ်ဟံၣ်အူအီၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်

181
0
Photo-CJ

လါမးရှး ၂၈ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

တလၢၤကီၢ်စဲၣ် ကၠဲၣ်မယီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ (ဒမၣ်သၤ)သ၀ီအပူၤ ဖဲပူၤကွံာ်လါမးရှး(၂၇)သီအနံၤန့ၣ် ခီဖျိသုးကီၣ်ကးအကဘီသုးလၢအိၣ်(ဂျိုင်း)ထံကျိပူၤတဖၣ်အံၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဒီးလီၤတဲာ်ပိၢ်ဖးထီၣ်လၢသ၀ီပူၤအဃိမ့ၣ်အူအီၣ်ခီဂာ်၀ဲဟံၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ် အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲဟါခီအဆၢကတီၢ်ပယီၤသုးကျိၤနုာ်လီၤႇ တၢ်ဒုးစ့ၢ်ကီးကဲထီၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်သုးကီၣ်ကးကဘီသုးလၢအိၣ် (ဂျိုင်း)ကျိပူၤတဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လီၤတဲာ်လၢသ၀ီပူၤဘျီန့ၣ်သ၀ီဖိအဟံၣ်လွံၢ်ပူအကျါသၢပူန့ၣ်မ့ၣ်အူအီၣ်ကွံာ်ခဲလၢာ်လီၤႉ ကျဲမုၢ်အိၣ် ၅ ဘိန့ၣ် အကျါ ၄ ဘိ န့ၣ်မ့ၣ်အူအီၣ်ခဲလၢာ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်လၢ(သယၣ်နၤ)သ၀ီတကပၤန့ၣ် တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်လၢပယီၤသုးဒီးကညီသုးႇ တလၢၤသုးႇ (PDF)သ့ၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤမီၤနီၤ” အဂ့ၢ်(ကီၣ်ပီၣ်)သ၀ီဖိတဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲပူၤကွံာ်လါမးရှး(၂၄)သီအနံၤန့ၣ်ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သိၣ်မှံတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ် ထီၣ်မၤန့ၢ်၀ဲ(ကီၣ်ဘ့)ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံပယီၤသုးကျိၤဟဲနုာ်လီၤလၢ သယၣ်နၤႇ ဒမၣ်သၣ််ႇ ကီၢ်ပီၣ် သ၀ီအပူၤဒီးဖဲမဟါလါမးရှး(၂၇)သီအနံၤန့ၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢခံခီခံကပၤအဘၢၣ်စၢၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

မ့ သ၀ီဖိတဂၤစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲလၢ “ပယီၤသုးန့ၣ်လၢကဟဲဟံက့ၤ(ကီၢ်ဘ့)ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်အဂီၢ် န့ၣ်အသုးကျိၤဟဲထီၣ်၀ဲ ခံကျိၤမီၤနီၤႉ ပယီၤသုးကျိၤတကျိၤလၢအဟဲထီၣ်လၢဖၣ်အၣ်-ခလါ သၤလဲၤသ၀ီတကပၤန့ၣ်ဟဲခီဃီၤ၀ဲ(ဂျိုင်း)ကျိအံၤဒီးသုးကျိၤလၢအိၣ်ဟဲထီၣ်လၢ မီၣ်လမၠဲၣ် သယၣ်နၤ သ၀ီကျဲတဖၣ်န့ၣ် ကပံး၀ဲခံကပၤအဃိ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒီး(PDF)မီၤနီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်ဟဲခးလီၤတၢ်ဒီးကဘီယူၤႇ ကဘီသုးလၢအိၣ်(ဂျိုင်း)ထံကျိတဖၣ်န့ၣ်နါက့ခးလီၤတၢ်စ့ၢ်” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး(ကီၣ်ဘ့)ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်တၢ်ဒုးအပူၤန့ၣ်သုးကီၣ်ကးတကပၤသံ(၅)ဂၤ ပာ်လီၤစုက၀ဲၤအိၣ်၀ဲ(၂၃)ဂၤႇ မ့မ့ၢ်လၢတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးကရူၢ်တကပၤန့ၣ် ကီးတရံး သီသံၣ်သုးကျိၤ ၦၤသုးဖိသံ၀ဲဒၣ်(၂)ဂၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်သုးကျိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ