Home Authors Posts by KIC News

KIC News

827 POSTS 0 COMMENTS

ဖၣ်ပူၣ်တၢ်သမူးတၢ်ဆါကဲထီၣ်သးအဖီခိၣ် တၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်ဒီး(BPHWT)ပှၤနဲၣ်တၢ်

လါစဲးပထ့ဘၢၣ်,၂၀၁၈နံၣ် “ပထံၣ်လၢပမ့ၢ်ဒီသဒၢလၢတၢ်ဆဲးကသံၣ်တခီ တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်ပလဲၤခီပတာ်အီၤကန့ၢ်” (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ပၢ မုၢ်တြီၢ်(ဖၣ်ပူၣ်) တၢ်လီၢ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ စးထီၣ်ဖဲလါအီကူာ် ကတၢၢ်ဒီးလါစဲးပထ့ဘၢၣ်ကတီၢ်အံၤ ပှၤဖိသၣ်ကအိၣ်လၢ (၃၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်၀ဲ တၢ်သမူးဖိတၢ်ဆါအံၤ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အ၀ဲအံၤ ပှၤလၢအကူစါ၀ဲတၢ်ဆါအံၤ အဘူးကတၢၢ်လၢအမ့ၢ် (BPHWT)ပှၤနဲၣ် တၢ် စီၤ၀့ကၠီၣ်အံၤ ပထံၣ်လိာ်သံကွၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-မုၢ်တြီၢ်လီၢ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်သမူးဖိတၢ်ဆါ လၢအကဲထီၣ်အသးအံၤ တၢ်အိၣ်သးအလီၢ်ခံကတၢၢ် အိၣ်ဒ်လဲၣ်. စီၤ၀့ကၠီၣ်-မုၢ်တြီၢ်(ဖၣ်ပူၣ်) ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဒွဲၣ်လိ, ဘုသိၣ်ကီၢ်ဆၣ်တဖၣ်အပူၤ...

(KNU) သုးက့(၇) အခီပနံၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢကသူၣ်ထီၣ်၀ဲ တၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဖဲရၤမတံ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၄ သီ, ၂၀၁၈ နံၣ်, နါ၀့ၣ်ဖၠိစၣ် တၢ်ပညိၣ်ဃာ်အီၤလၢထံဆၢကီၢ်ဆၢဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤပူၤကညီဖိသ့ၣ်တဖၣ်, ခီကီၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်, လီၢ်က၀ီၤဖိဒီးပှၤပတီၢ်မုၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်ဒီး KNU-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ သုးက့(၇)အခီပနံၣ်တခါလၢအမ့ၢ် (Stepping Stone Company Limited )အံၤ ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ဟံၣ်လီၢ်လၢအပှ့ၤကလံၤ စှၤ၀ဲတၢ်တိာ်ကျဲၤတခါ ဖဲ၀့ၢ်ရၤမတံ(မၠၣ်၀တံၣ်)န့ၣ်လီၤ. တၢ်တိာ်ကျဲၤအမံၤလၢ ‘စ့လဲၣ်မၠဲၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ’ အိၣ်၀ဲလၢကညီကီၢ်စဲၣ်, ၀့ၢ်ရၤမတံ, အစီၤစုၤဒီးရၤမတံ-မဲၢ်ဆီးတိၤအံၤ (၄)...

ပှၤကီၢ်ပယီၤလၢအလဲၤတုၤကီၢ်အမဲရကၤ ၅၀၀ဂၤဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်သုးကွံာ်အလီၢ်တစိၣ်တလီၢ်

လါစဲးပထ့ဘၢၣ်၂၅ သီ, ၂၀၁၈နံၣ်, စီၤမၠၣ်အူသၣ် ပှၤကီၢ်ပယီၤဖိ ဟံၣ်ဒူၣ် ၉၈ ဒူၣ်,ပှၤနီၣ်ဂံၢ် ၅၀၀ဂၤဃၣ်ဃၣ် လၢအအိၣ်ဆိးဖဲကီၢ်အမဲရကၤ (Nebraska) ကီၢ်ဆၣ်(Omaha)၀့ၢ်အပူၤ(Yale Park)ဟံၣ်ဒၢးဖှိၣ်လီၢ်အံၤ ကီၢ်ပဒိၣ်စံးလၢဟံၣ်ဒၢးဖှိၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အံၤ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်အဃိ အ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်သုးကွံာ်အလီၢ်တစိၣ်တလီၢ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်ဒၢးဖှိၣ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပှၤကအိၣ်အဂီၢ် အပတီၢ်တထီၣ်ဘးဒံးဘၣ်ဒီး ဂာ်သ၀ံလၢတၢ်သူအီၤတဖၣ် တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတအိၣ်ဘၣ်အဃိ လၢတၢ်ကက့ၤဘှီဘၣ်က့ၤအီၤအဂီၢ် ပဒိၣ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် မၢပှၤသုးဆိအလီၢ်ကျဲအဂ့ၢ် စီၤအဲၣ်မူလၢဘၣ်သုးကွံာ်အလီၢ်အကျဲတဂၤ...

တၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤ ပှၤတီခိၣ်ရိၢ်မဲတၢ်(၄)ဂၤတၢ်ကဆဲးဟံးအရ့

လါစဲးပထ့ဘၢၣ်၂၄ သီ၊ ၂၀၁၈နံၣ်၊ နါဘှါချ့ၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီကူာ် ၁၂သီအနံၤ တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲ ကညီမၤထူရၤအမုၢ်နံၤ ဖဲကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ်(KPP) အရူ,ဟ့သတၣ်ကီၢ်ဆၣ်,အ့ရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤအကတီၢ်ပှၤလၢအတီခိၣ်ရိၢ်မဲတၢ်(၄)ဂၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်ကဆဲးဟံးအီၤအရ့ဒ်အမ့ၢ်ဒူသွီသဲစးတၢ်ဘျၢနီၣ်ဂံၢ်(၂၆) အသိးအဂ့ၢ် ကီၢ်ဆၣ်ပၢပြးအခိၣ် အူသါနဲၣ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်၂၁ သီအနံၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤလၤကပီၤကညီမၤထူရၤအမုၢ်နံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ၀ဲန့ၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံပှၤတီခိၣ်ရိၢ်မဲတၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဖဲ၁၃ သီအနံၤ ဟ့သတၣ်ကီၢ်ဆၣ်တၢ်ပၢတၢ်ြပးရူကိးထံၣ်၀ံၤ တၢ်သုးကွံာ်တၢ်ဆၢကတီၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံ လံာ် တၢ်နဲၣ်လီၤဟဲလီၤက့ၤလၢတၢ်ပၢတၢ်ြပးရူလၢတၢ်က့ၤကိးထံၣ်က့ၤအ၀ဲသ့ၣ်လၢလါအီကူာ်(၁၇)သီအနံၤန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်ဆၣ်ပၢြပးခိၣ်အူသါနဲၣ်စံး၀ဲလၢ“ပမၤအီၤလၢကီၢ်ခီပဒိၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤန့ၣ်လီၤ.ပဃ့တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဒီးကီၢ်ခီ သဲးစးတၢ်ဘျၢ၀ဲၤကျိၤက့ၤနဲၣ်လီၤက့ၤပှၤလီၤ. မ့ၢ်၀ဲသ၀ီသဲစးတၢ်ဘျၢအဃိ...

မ့ၢ်ဒၣ်နၤယၤပမူဒါ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁သီ, ၂၀၁၈နံၣ် ၁. ထါစံးပာ်ယွၤဒိၣ်အဖိ ကညီဖိမ့ၢ်ဖိ၀ဲၢ်ကိ သူးသ့ၣ်ထံးကဟုကညီၢ် ကိးလီၤသးလၢပှၤကညီၢ်. ၂. ထိးမဲပၢ်ဒီးစဃ့ၢ်ချိၣ် ကူၣ်ဆးအါစှၤဘၣ်လီၤတိၢ် ထံဆဲးမဲးယွၤထံကီၢ်သီ ကတုၤအိၣ်ဒံးပှၤတဘျီ. ၃. ဖုစဂီၤဒီးဖံပအိၣ် မ့ၢ်၀ဲပမိၢ်ဒိၣ်ပၢ်ဒိၣ် လီၤဖးတ့ၢ်နွံဒူၣ်နွံခီ မိၢ်ထံးပၢ်ထံပှိၢ်ဒီးစှီၤ. ၄. ကျိၣ်ဒီးကွဲၤတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ ကညီတၢ်န့ၢ်သါဃံလၤ စံၣ်ကျံၣ်,အူမီ,ပၢ်က၀့ၤ လုၢ်ဧိၤထါဧိၤအုၣ်ခီၣ်က့ၤ. ၅. ဆ့ပျိၢ်တခွဲဘိပနီၣ် ကီၢ်လါ,သူလ့ၤပှ့ၤသီၣ်လီၢ် “လၢ”ခွံဖျၢၣ်လၢဒိထီၣ်၀ဲ မ့ၢ်ကညီအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲ. ၆. ကညီမုၣ်ဒီးကညီခွါ ထူရူၢ်ဆဲးလၤဟံးန့ၢ်သါ သံၣ်ခွဲၣ်ကတီၤက့ၤထူထံ ကညီဖိမိၢ်ထံးပၢ်ထံး. ၇. ဟံးဃာ်စိာ်ခီမံၤကညီ ချံသၣ်ဂ့ၤမ့ၢ်နီၢ်ဒီးစီ ဒီပုၢ်၀ဲၢ်အဲၣ်ဒၢးအဲၣ်ဘျီၣ် လဲၤသကိးဆူမုၢ်ဟဲထီၣ်. ၈. စိာ်ကဖီနပှၤကလုာ် တချုးဒံးဖဲမုၢ်လီၤနုာ် ကညီဖိဆိမိၣ်အါအါ မ့ၢ်ဒၣ်နၤယၤပမူဒါ. ၀ီၢ်သြဲခီပညီတဖၣ် ၁. တၢ်စံးပာ် -တၢ်တဲဒိတဲစိၤ,တၢ်တဲထးခိၣ်လၢထါအကျိာ်,ပမှံၤပပှၢ်တၢ်စံးပာ်. ၂. သူးသ့ၣ်ထံး -သူးသ့ၣ်လၤကပီၤ,တၢ်သကဲာ်ပ၀းအခီၣ်ထံခီၣ်ဘိ. ၃. ပှၤကညီၢ် -ကညီကလုာ်,ပှၤကညီဖိ. ၄. ထိးမဲပၢ် -ကညီဖိတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အပၢ်,တၢ်တီတၢ်လိၤဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီကစၢ်. ၅.စဃ့ၣ်ချိၣ် -ကညီဖိလၢအိၣ်ဆိးလၢပထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ,တၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးတစှၤခီဖျိမ့ၢ် ဒၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ. ၆. ဖုစဂီၤဒီးဖံပအိၣ် -ကညီဖိမိၢ်ထံးပၢ်ထံး(ပှိၢ်ဒီးစှီၤ)အတၢ်လီၤစၢၤလီၤသွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်. ၇. စံၣ်ကျံၣ်,အူမီ,ပၢ်က၀့ၤ -ပှၤကညီကလုာ်အတၢ်ဂဲၤကလံၣ်(ပၢ်က၀့ၤ-ဒိတၢ်ဂဲၤကလံၣ်). ၈. လုၢ်ဧိၤထါဧိၤ -မိၢ်ပၢ်ဖံဖုလၢပျၢၤသိၣ်က့ၤသီက့ၤ,မာ်လိာ်တၢၢ်ထွဲအဖိအနလံၤလၢထါ အကျိာ်,တၢ်တဲထးခိၣ်. ၉. ဆ့ပျိၢ်တခွဲဘိ -ပှၤကညီဟဲမၤနီၣ်မၤဃါအထံအကီၢ်လၢဆ့ပျိၢ်ဒီးတခွဲဘိ. ၁၀. “လၢ”- “လၢ”ခွံဖျၢၣ်မ့ၢ်ကညီဖိအိၣ်ဆိးတၢ်အလီၢ်အကျဲ,အထံအကီၢ် (ဒီကိုးဒီတည်ရပ်ကွက်) ၁၁. ထံဆဲးမဲးယွၤ -မ့ၢ်ကညီဖိအတၢ်ဆၢလဲၤတုၤဘၣ်အလီၢ်,တၢ်လီၢ်စီဆှံ,တၢ်လၢ တၢ်ပှဲၤထံနီၢ်ကီၢ်တီ. ၁၂. နီၢ်ဒီးစီ -ကညီမုၣ်ဒီးကညီခွါ,အမံၤမဲာ်ညါဘၣ်ကိး၀ဲလၢ(နီၢ်)ဒီးမ့မ့ၢ်ကညီ...

လၢတၢ်ကကွဲးကညီတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအဂီၢ် တၢ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအသီတဖၣ်

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀ သီ, ၂၀၁၈ နံၣ်, စီၤထိလ့. လၢတၢ်က့ၤကွဲး၀ဲကညီတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤလံာ်အဂီၢ်န့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအသီတဖၣ်အဂ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ် တဂၤလၢအမ့ၢ်၀ဲ၀့ၢ်သကူၣ်ဖၠၣ်စိမိၤသရၣ်ဒိၣ်စိ ဒီကထၢၣ်နါလဲၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ. ကညီတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤလံာ်အ၀ဲအံၤ တၢ်ပာ်လီၤဃာ်အဆၢဒိၣ်(၅) ခါဒီးလၢအဆၢဒိၣ်(၄) အပူၤဟီၣ်ခိၣ်တၢ်ဒုး ဖးဒိၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ကညီ-ပယီၤ တၢ်ဘၣ်ဂံာ်ဂူာ်,တၢ်တြီဆၢဖုၣ်ခီၣ်(ယပၣ်)ဒီး ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢ, ကီၢ်ပယီၤတၢ် သဘျ့ဒီးကညီခိၣ်နၢ်တၢ်ထံၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်က့ၤထံၣ်၀ဲအဂ့ၢ်ဒီကထၢၣ်နါလဲၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ. “ကတီၢ်အံၤပမၤဆိအီၤလၢအဆၢဒိၣ်(၄)လၢပမၤကတီၢ်ပထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအသီတဖၣ် မ့ၢ်ဘၣ်တဲန့ၣ် လၢကလုာ်ဒူၣ်မီၣ်ကိ(ေမာ်ကွန်း)တၢးတၢ်မၤနီၣ်ဃာ်အသိးဖဲ ၁၉၄၉-၅၀န့ၣ်...

တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်တဖၣ် အါဒၣ်တက့ၢ်တဒိးန့ၢ် စ့အီၣ်လိးအဂ့ၢ် (KHRG) တဲ၀ဲ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀သီ, ၂၀၁၈နံၣ်, စီၤသ့မၠ့ၣ် ကီၢ်ပယီၤမုၢ်ထီၣ်ကလံၤစိးတကပၤတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အံၤအဂီၢ် ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်လၢတၢ်ဟံးန့ၢ်ကွံာ်အီၤတဖၣ်အါတက့ၢ်န့ၣ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်စ့အီၣ်လိးဘၣ်အဂ့ၢ်ကညီပှၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကရူၢ်(KHRG)စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်၁၈သီအနံၤ(KHRG) မၤ၀ဲတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါလၢအလံာ်ပာ်ဖျါအခိၣ်တီ လၢအမ့ၢ် ‘တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်လၢတပၣ်ဃုာ်ဒီးပှၤကမျၢၢ်’ အံၤ ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ တၢ်လီၢ်တတီၤအကတီၢ် လံာ်ပာ်ဖျါပှၤကတိၤတၢ်ပၢစီၤ၀့ၢ်လ့စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ. “ပှၤကမျၢၢ်အါဒၣ်တၢ်တက့ၢ်န့ၣ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲစ့အီၣ်လိးဘၣ်န့ၣ် ပပာ်ဖျါဃာ်ရှဲရှဲ လၢပလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် လၢတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် တၢ်မၤအပူၤတၢ်သူ၀ဲဟီၣ်ခိၣ် လီၢ်ဒီဒူၣ်ဒီထၢလီၤ. ဘၣ် ဆၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတနီၤလီၤဟ့ၣ်လီၤ၀ဲ စ့အီၣ်လိးလၢတဆံးတက့ၢ်န့ၣ်လီၤ.”အဂ့ၢ်အ၀ဲစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤ. လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါလၢတၢ်ဟ့ၣ်စ့အီၣ်လိးကတီၢ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ...

မုၢ်တြီၢ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ သမူးဖိ တၢ်ဆါအဃိ ပှၤဆါ (၂၀၀)ဘျဲၣ်အကျါ သံ(၁)ဂၤ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၉ သီ, ၂၀၁၈ နံၣ်, စီၤရှါ မုၢ်တြီၢ်(ဖၣ်ပူၣ်)ကီၢ်ရ့ၣ်,ဒွဲၣ်လိဒီးဘုသိၣ်ကီၢ်ဆၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ ခီဖျိသမူးဖိတၢ်ဆါအံၤ ကဲထီၣ်၀ဲဒိၣ်ဒိၣ် မုၢ် မုၢ်အဃိ ပှၤဖိသၣ် ၂၀၀ ဘျဲၣ်အကျါ သံကွံာ်၀ဲတဂၤဒီး မဲာ်ချံတထံၣ်တၢ်လၢၤဘၣ်တဂၤအဂ့ၢ် ထၢၣ်၀ံချၢ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ကရူၢ် (BPHWT) မုၢ်တြီၢ်ဟီၣ်က၀ီၤမူဒါခိၣ် စီၤဖိအ့ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ. “ဖိသၣ်လၢသံတဂၤအံၤ မ့ၢ်အသံလၢသမူးဖိတၢ်ဆါဧါ,မ့ၢ်အသံလၢတၢ်ဆါအဂၤဧါန့ၣ် ပကလူၤဃုအစၢန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ဖိသၣ်လၢအမဲာ်ချံတထံၣ်တၢ်လၢၤဘၣ်တဂၤန့ၣ်...

တလၢၤ,ပကိဒီး အ့ရၣ်၀တံၣ် ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ကညီမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ကရၢ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၉ သီ, ၂၀၁၈နံၣ်,စီၤထိလ့ ကညီပှၤမၤမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ဖိတဖၣ် ဒ်သိးကဟဲအါထီၣ်အဂီၢ် တလၢၤ(မိၣ်)ကီၢ်စဲၣ်, ပကိဒီး အ့ရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီ ဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ကညီမုၢ်ကျိၤ၀ဲကွာ်တၢ်မၤကစၢ်ကရၢအံၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်အပူၤအဂ့ၢ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကညီမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ကရၢအဂီၢ် ပှၤတီခိၣ်ရိၢ်မဲတၢ် ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီး တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤစီၤဘိၣ်ဘိၣ်၀့ၣ်မီၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤ. တလၢၤကီၢ်စဲၣ်အပူၤကညီမုၢ်ကျိၤ၀ဲကွာ်တၢ်မၤကစၢ်ကရၢအံၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် (၁၆) သီ, အ့ရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အံၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်(၁၅)သီ...

မဲၢ်လးအူ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ ထံဒိၣ်,ဟီၣ်ခိၣ်လာ်အဃိ သံတဂၤ,လီၤမၢ်(၇)ဂၤ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၉ သီ, ၂၀၁၈နံၣ်,စီၤသ့မၠ့ၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ မဲၢ်ဟီၣ်ဆီၣ်တၢ်ပၢ, မဲၢ်စရံယါကီၢ်ဆၣ် မဲၢ်လးအူကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲ က၀ီၤ,က၀ီၤ ဒ့နီၣ်ဂီၢ်(၁)အပူၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၆ သီဟါလီၤခီန့ၣ် ခီဖျိထံဒိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ် လာ်တၢ်ကဲထီၣ်အသးအဃိ ဒဲက၀ီၤဖိသံ ၁ဂၤ,လီၤထွံလီၤမၢ်ကွံာ်၀ဲ(၇)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲကမံးတံး(KRC) စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ. KRC မဲၢ်စရံယါ၀ဲၤဒၢးပှၤကတိၤတၢ်ပၢစီၤပှ့ၤဒိၣ်စံး၀ဲလၢ “ကတီၢ်အံၤစရီအပူၤသံ၀ဲ(၁)ဂၤ, လီၤမၣ်(၇)ဂၤ ဒီး ပှၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတခီအိၣ်၀ဲ(၁၁)န့ၣ်လီၤ .တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဟးဂီၤ၀ဲ၆ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.”...

EDITOR PICKS