Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် တၢ်လဲၤကျဲအံၤ လၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တကပၤ ကတဲသကိးအီၤ လၢတၢ်ထံၣ်သဘျ့အဂ့ၢ် ဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲ

တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် တၢ်လဲၤကျဲအံၤ လၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တကပၤ ကတဲသကိးအီၤ လၢတၢ်ထံၣ်သဘျ့အဂ့ၢ် ဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲ

365
0

နိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၄ သီ၊ ၂၀၁၈ နံၣ်။ စးအဲၣ်ဆူ

တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် တၢ်လဲၤကျဲအံၤ တၢ်တဲသကိးအီၤလၢအဖိးသဲးစးအလီၢ်န့ၣ် တၢ်ကတဲသကိးအီၤလၢသဘျ့အဂ့ၢ် (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲဒၣ်လၢ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်၁၀သီနံၤလၢထီဘိကမံးတံာ် ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၆)ဘျီတဘျီ အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် တၢ်လဲၤကျဲအံၤ ကပၣ်ဃုာ် လၢကရူၢ်ဒီတဖုကန့ၢ်အဂီၢ် ကဘၣ်ဟံးတၢ်ဆၢကတီၢ်လိၣ်၀ဲအဃိ မ့မ့ၢ်လၢတၢ်ကထံၣ်လိာ်သးလၢအဖိးသဲးစးန့ၣ် ကအိၣ်ပတုာ်ပတြီာ်ဃာ်၀ဲတစိၢ်ဖိဒီးကဆဲးတဲသကိး၀ဲလၢသဘျ့လီၤ အဂ့ၢ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်) နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူတဲဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲတဲ၀ဲလၢ“ကတီၢ်အံၤ ကီၢ်ပဒိၣ်ဒီးလၢပ၀ဲတကပၤ(NCA)အဖီခိၣ်တၢ်ထံၣ်တဒ်သိးဘၣ်၊ တၢ်ထံၣ်တလီၤပလိာ်သးဘၣ်အဖီခိၣ် ကထံၣ်လိာ်သးလၢသဘျ့အဂီၢ်ရ့ဒိၣ်၊ အဃိ ပကဟံးတၢ်ဆၢကတီၢ်၀ံၤ တၢ်လိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ပကကတီၤအီၤ၀ံၤပကထံၣ်လိာ်ပသးလၢသဘျ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ”.

(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢတၢ်မၤအီၤဖဲ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်၊ လ့၀ါတၢ်လီၢ် စးထီၣ်လၢလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၆သီတုၤ ၁၀ အနံၤ ထီဘိကမံးတံာ်တဖၣ်၊ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA) သုးခိၣ်သုးနၢ်တဖၣ်ဒီးခိၣ်နၢ်လၢဘၣ်တၢ်ကွဲမုာ်အီၤ ခဲလၢာ် (၈၈)ဂၤဟဲထီၣ်၀ဲဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ တၢ်တဲသကိး၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃး ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၅သီတုၤ ၁၆အနံၤ ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်
စုက၀ဲၤဒီးကီၢ်ပဒိၣ်တၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိးအပူၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်၊ ဒီးတၢ်ကွၢ်က့ၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲ တၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်တၢ်ဂံၢ်စၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်၀ဲန့ၣ်၀ံၤလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ တၢ်ဂ့ၢ်လၢအတပၣ်ဃုာ်လၢ (NCA)အပူၤ တခါလၢအမ့ၢ်(ခွဲမထွက်ရ) ဒီးသုးတဖုဧိၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တကပၤ စံး၀ဲလၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ် တၢ်ကတဲသကိးအီၤ ဃံးဃီၣ်ဒီၣ်၀ံၤမး တၢ်ကဆဲးတဲသကိးအီၤအဂ့ၢ် ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲး တၢ်တဲသကိးအဂီၢ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ် တၢ်အဒူၣ်အဆၢတဖၣ်အဖီခိၣ်အဃိ လၢကလုာ်ဒူၣ်တၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အသးအဂ့ၢ် ၊ ဒီး (NCA)တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ အပူၤလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်တဲသကိးအပူၤခဲလၢာ်မ့ၢ်ပၣ်ဃုာ်မး ကဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်ဖဲၣ်ဒရဲၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်လၢ အယူာ်အကကၢကန့ၢ်အဂ့ၢ်ပာ်ဖျါစ့ၢ်ကီး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၇ သီအနံၤ (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်) ကရၢခိၣ် ဆှၢထီၣ်၀ဲလံာ်ဆူ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လီၢ်ခၢၣ်သး၀ဲၤကျိၤခိၣ်(NRPC) ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ ဒီၣ်အီၣ်ဆါစူးကၠံၣ်အအိၣ်ဒီး စံး၀ဲလၢ တကီၢ်ခါ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် တၢ်တဲသကိးသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ ကဆိကတီၢ်ဃာ်၀ဲ ၀ံၤအလီၢ်ခံ မၤ၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး တၢ်ဆၢတဲာ်အိၣ်ထီၣ်က့ၤ၀ဲ ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအံၤ မ့ၢ်ကရၢတဖုလၢအဆဲးလီၤဃာ်၀ဲ ထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအလံာ်ဃံးဃာ် (NCA)အဖု (၁၀)အကျါ တဖုန့ၣ်လီၤ။