Home တၢ်ကစီၣ် ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ တၢ်ကသူအါထီၣ်(Food Card )

ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ တၢ်ကသူအါထီၣ်(Food Card )

318
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၀ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ စးအဲၣ်ဆူ

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ ဒဲက၀ီၤသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ (The Border Consortium-TBC )လၢအဆီၣ်ထဲမွၤစၢၤ ဒဲက၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဖဲတလါအံၤအတီၢ်ပူၤ သုးကျဲၤ၀ဲ လၢကစူးကါအါထီၣ် (Food card ခးက့) အဂ့ၢ်န့ၣ် ဒဲက၀ီၤ ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၁၆နံၣ်၊ လါယူၤလံန့ၣ် (TBC) စးထီၣ်သူကွၢ်၀ဲ ( Food card ခးက့) အံၤလၢ ဒဲက၀ီၤ ၂ဘ့ၣ် လၢအမ့ၢ် နိၣ်ဖိဒီး ထါမ်ဟ့ၣ်ဒဲက၀ီၤခံဘ့ၣ်အပူၤလီၤႉ စးထီၣ်က့ၤ တနံၣ်အံၤလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤအပူၤ ဒဲက၀ီၤလၢအအိၣ်တ့ၢ် တဖၣ်န့ၣ် ကသူအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ် ကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲကမံးတံာ်=( KRC)ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စီၤရီပၠဘၢးထွ့တဲဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲ “အခဲအံၤ (Food card)အံၤ ဒဲက၀ီၤလၢအိၣ်တ့ၢ်တဖၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤအီၤလံႉ ခဲအံၤန့ၣ်နိၣ်ဖိ၊ ထါမ်ဟ့ၣ်၊ ဘါဒိၣ်ယါဒဲက၀ီၤသ့ၣ်တဖၣ်၀ံၤလံ၊ တနံၤအံၤန့ၣ် တၢ်လဲၤလီၤလၢအူးပၠၣ်ဒီးတဲပၠးဘၣ်ဃး( Food card)တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်လံႉ လၢခံတလါတၢ်ကလဲၤစိာ်၀ဲစဲးဖီကဟၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဒဲက၀ီၤလၢအိၣ်တ့ၢ်တဖၣ်တလါအံၤတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ”အဂ့ၢ် တဲ၀ဲလီၤႉ

ကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ ကမံးတံာ် တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤအဖီလာ် ကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ(၇)ဘ့ၣ် ဒီးကရ့ၣ်နံၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ(၂)ဘ့ၣ် ခဲလၢာ်ဒဲက၀ီၤ(၉)ဘ့ၣ်အံၤ လၢတနံၣ်အံၤအတီၢ်ပူၤတၢ်တိာ်ကျဲၤအိၣ်၀ဲလၢတၢ်ကမၤအီၤ တုၤလၢအ၀ံၤအဂ့ၢ် စီၤရီဘၢးထွ့တဲအါထီၣ်၀ဲလီၤ.

ခီဖျိ ကီၢ်ပယီၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဆီတလဲအိၣ်ထီၣ်အဖီခိၣ် ဒဲက၀ီၤသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ တၢ်ထုးစှၤလီၤ၀ဲတၢ်ဆီၣ်ထဲမွၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဒ်သိးဒီး တၢ်လၢာ် ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤ ကစှၤအဂီၢ် လၢ၂၀၁၆နံၣ်အပူၤ (TBC) စးထီၣ်သူ၀ဲ(Food card ခးက့)အံၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢအပူၤကွံာ် တၢ်အီၣ်မိၢ်ၦၢ်လၢအမ့ၢ် ဟုသး၊ သိအီၣ်၊ အံသၣ်၊ ညၣ်အုၣ်ဒီး မိၢ်ဂံာ်သၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဒဲက၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်လဲၤထုးထီၣ်အီၣ်လၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲ ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤတၢ်အီၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤႉ
(Food card ခးက့)လၢတၢ်သူက့ၤအီၤအခဲအံၤန့ၣ် တၢ်ထၢနုာ်လီၤဃာ်စ့အလုၢ်အၦ့ၤ လၢ ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဒူၣ်အနီၣ်ဂံၢ်ဖီခိၣ် ၀ံၤ လဲၤၦ့ၤအီၣ်တၢ်အီၣ်လၢ(TBC)အိးထီၣ်ဃာ်၀ဲကျးတဖၣ်အပူၤ လၢနီၢ်ကစၢ်ဘၣ်သးန့ၣ်ပှ့ၤအီၣ်သ့န့ၣ်လီၤႉ

မဲၢ်လးဒဲက၀ီၤခိၣ် စီၤ အီနဲးစံး၀ဲလၢ “ပဒဲက၀ီၤဒုတၢ်ဟဲထံၣ်လိာ်ရှဲးပၠးၦၤ၀ံၤလံႉ လၢ(Zone-A) တၢ်ကမၤဆိအီၤ ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ တလါအံၤ(၁၂)သီန့ၣ် ပကဒုး အိၣ်ထီၣ် ကမံးတံာ် တဖု၊ ယဆိမိၣ်ဒုလါလၢခံတဘ့ၣ် လါမးရှးအပူၤတၢ်ကစးထီၣ်ဆိလၢ( Zone-A)တကပၤန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်=ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢဒီတကျိၤန့ၣ် မဲၢ်လး၊ အူးပၠၣ်၊ နိၣ်ဖိ၊ မဲၢ်လးအူ၊မဲၢ်ရၤမိၢ်၊ ဘါဒိၣ်ယါ၊ ထါမ်ဟ့ၣ်၊ ကရ့နံၣ်နီၣ်ဂံၢ်(၁)၊ ဒီးနီၣ်ဂံၢ်(၂)ဒဲက၀ီၤ လၢအမ့ၢ် ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ (၉)ဖျၢၣ်အပူၤ ၦၤကညီနီၣ်ဂံၢ်အိၣ် တကလီၢ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤႉ