Home တၢ်ကစီၣ် အ့ရှၢၣ်ကျဲမုၢ်အဂီၢ် တၢ်ထံၣ်ဃာ်ကဒီး၀ဲ ကစၢၢ်လၢကထုးထီၣ်လၢၢ်အဂ့ၢ် ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်တဲ

အ့ရှၢၣ်ကျဲမုၢ်အဂီၢ် တၢ်ထံၣ်ဃာ်ကဒီး၀ဲ ကစၢၢ်လၢကထုးထီၣ်လၢၢ်အဂ့ၢ် ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်တဲ

1312
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၈ သီ, ၂၀၁၈ နံၣ်, ခ့ၣ်အဲးစံၣ်.

အ့ရှၢၣ်ကျဲမုၢ်ဒိၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢလိညးကစၢၢ်တၢ်ထုးထီၣ်လၢၢ်အံၤ တၢ်ပာ်ပတုာ်ဃာ်အီၤအ၀ံၤအလီၢ်ခံ ကတီၢ်အံၤ တၢ်ထံၣ်ဃာ်ကဒီး၀ဲကစၢၢ်ကထုးထီၣ်လၢၢ်လၢအအိၣ်ဖဲဖၣ်ပူၣ်(မုၢ်တြီၢ်)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ အဂ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ထွဲခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်,သ့ၣ်ပှၢ်,ဟီၣ်လာ်ဒီးကျဲမုၢ်ကျဲ ဘိကိတိာ်ခိၣ်စီၤပၠံၣ်သၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤ.

(Chian road and Bridge Corporation-CRBC)ဟံးဃာ် စ့လၢအ့ရှၢၣ် တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီ ထီၣ်စ့တၢး (ADB) ၀ံၤ ကတ့ထီၣ်၀ဲကီးတရံး-အ့ၣ်ဒူၣ်အ့ရှၢၣ်ကျဲအဂီၢ် လိၣ်ဘၣ်လၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်တၢ်ဟံးအီၤလၢလိညး ကစၢၢ်အံၤ ဖဲအပူၤကံွာ်စှၤလါအကတီၢ် တၢ်အိၣ်ပတုာ်ဃာ်အီၤဒီး လၢတၢ်ကက့ၤထုးထီၣ်လၢၢ်အဂီၢ် တၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးအီၤ ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

လိညးကစၢၢ်အလီၢ်တၢ်ကထုးထီၣ်လၢၢ်တၢ်တိာ်ဃာ်လၢဖၣ်ပူၣ်ကီၢ်ဆၣ်,ကမီၣ်လဲကစၢၢ်အဂ့ၢ်တၢ်ထံၣ်ဃာ်အီၤဒီးဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကထုးထီၣ်လၢၢ်ဒီးကတီၢ်အံၤတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်န့ၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်, သ့ၣ်ပှၢ်, ဟီၣ်လာ်ဒီးကျဲကိတိာ်စီၤပၠံၣ်သၣ်စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

“တၢ်လီၢ်အသီဒု ပထံၣ်ဃာ်လံ (ADB)နာ်က့ လဲၤကွၢ်၀ံၤလံ, ဘၣ်ဆၣ်တက့ၤဆဲးကျိးပှၤဒံးဘၣ်, ကတီၢ်အံၤ ခီပနံၣ်အသီအိၣ်လံဒီးပကဆဲးမၤအီၤဒီးခီပနံၣ်အသီလီၤလၢ(CRBC)တကပၤတၢ်ကီတၢ်ခဲကအိၣ်ဒ်လဲၣ်,လၢအ၀ံၤတၢ်အၢၣ်လီၤအိၣ်ဒီးခၠ့ၣ်လ့မၠဲၣ်ခီပနံၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤအိၣ်ဒ်လဲၣ်ပတသ့ၣ်ညါဘၣ်.ပ၀ဲခီပဆဲးကျိးန့ၢ်အီၤ,မ့ၢ်လိၣ်တခီပကဘှါရှဲရဲၣ်ကျဲၤန့ၢ်အီၤ” အဂ့ၢ်ကိတိာ်စီၤပၠံၣ်သၣ်စံး၀ဲဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်(၂၅)သီအနံၤန့ၣ်လီၤ.
(CRBC)ခီပနံၣ်တကပၤတ့၀ဲအ့ရှၢၣ်ကျဲမုၢ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်ထုးထီၣ်ဟံးန့ၢ်၀ဲလၢၢ်လၢလိညးကစၢၢ်ဒီးလိညးကစၢၢ်လၢၢ်ပူၤခဲလၢာ်၁၃၀,၀၀၀(တကလီၢ်သၢကလး)လၢတၢ်ကထုးထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်တိာ်ဃာ်၀ဲသၢနံၣ်လၢကီၢ်ပဒိၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးဒီးဘၣ်ဆၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်တၢ်ထီဒါအဃိတၢ်တထုးထီၣ်ဟ့ၣ်၀ဲစ့လၢၤဘၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပတုာ်ဃာ်တၢ်ထုးထီၣ်လၢၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကီၤတရံး-အ့ၣ်ဒူၣ်ကျဲမုၢ်အံၤအထီအိၣ်၀ဲ၄၁.၂၅မံးလာ်(၆၆.၄ကံလိ)ဒီးလၢ တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်(ADB) ထုးထီၣ်ဟ့ၣ်စ့ဒီလၣ်အကကွဲၢ်၁၀၀,အၣ်စံၣ်ယၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်စ့ပာ်ကီၤဒီလၣ်ကကွဲၢ်၂၀,ပဒိၣ်ထုးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤစ့၁.၈ကကွဲၢ်ဒီးတၢ်စးထီၣ်အီၤလၢ၂၀၁၆နံၣ်တုၤ ၂၀၁၉နံၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်လၢကမၤ၀ံၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.