Home တၢ်ကစီၣ် အ့ၣ်ဒူၣ်ကီးတရံးကျဲမုၢ်အံၤ ပဒိၣ်အံၤအစိၤ ဒ်သိးကတ့၀ဲတုၤအ၀ံၤအဂီၢ် ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စး ကသဆၣ်ထီၣ်အခံ

အ့ၣ်ဒူၣ်ကီးတရံးကျဲမုၢ်အံၤ ပဒိၣ်အံၤအစိၤ ဒ်သိးကတ့၀ဲတုၤအ၀ံၤအဂီၢ် ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စး ကသဆၣ်ထီၣ်အခံ

1334
0

ယနူၤအါရံး ၂၈ သီ၊ ၂၀၁၉နံၣ်။ နါ၀့ၤဖၠိစၣ်

ကတီၢ်အံၤ အ့ၣ်ဒူၣ်ကီးတရံးကျဲမုၢ်ဖးဒိၣ် တၢ်ဘၣ်ပတုာ်ဃာ် တၢ်တ့အီၤအံၤ လၢ(NLD)ပဒိၣ်ပၢဆှၢတၢ် ဒံးကတီၢ်ဒ်သိးကတ့၀ံၤ၀ဲကျဲမုၢ်အံၤအဂီၢ် ကဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ပဒိၣ်အခံအဂ့ၢ် ဖၣ်အၣ်တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤ ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စး နါသါသါလွ့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ကမျၢၢ်ပဒိၣ်အံၤကပၢဆှၢတၢ်အိၣ်တ့ၢ်၀ဲခံနံၣ်လီၤႉ ခံနံၣ်အတီၢ်ပူၤအံၤ ဒ််သိးကတ့၀ံၤ၀ဲအဂ့ၢ် ပကဘၣ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်အခံလီၤႉ ပဒိၣ်ကရူၢ်တကပၤကဘၣ်ကျဲးစၢးမၤ၀ဲလီၤႉ ၀ံၤတ၀ံၤတခီအိၣ်ဒၣ်လၢတၢ်တဲသကိးအဖီခိၣ်လီၤႉ တၢ်ဂ့ၢ်ကီမ့ၢ်တကဲထီၣ်နီတမံၤဘၣ်ဒု၀ံၤ၀ဲသ့၊ ဘၣ်ဃးလၢတၢ်ထုးထီၣ်လၢၢ်တခီကမျၢၢ်မ့ၢ်တြီဒုတၢ်မၤ၀ံၤတန့ၢ်ဘၣ်”အဂ့ၢ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်စံၣ် ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ ကျဲမုၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢ ဘၣ်တၢ်အိၣ်ပတုာ်ဃာ်အသး စးထီၣ်လၢ၂၀၁၇ နံၣ် တုၤကတီၢ်အ၀ဲအံၤ ကက့ၤစးထီၣ်က့ၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီး ကမၤ၀ံၤမၤတဲာ်ကွံာ်၀ဲကျဲမုၢ်အံၤအဂီၢ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ် တဘၣ်ထီဒါလၢၤဘၣ်ဒီး ကဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ခံခီခံကပၤအဂ့ၢ် အ၀ဲစံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ့ၣ်ဒူၣ်ကီတရံး အ့ရှၢၣ်ကျဲမုၢ်ဖးဒိၣ်အံၤ အ့ရှၢၣ်တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်အစ့တၢး(ADB)အံၤ ထုးထီၣ်ဟ့ၣ်လိး၀ဲလၢအမဲရကၤ စ့ဒီလၣ် (၁၂၀)ကကွဲၢ်ဒီး စးထီၣ်လၢ၂၀၁၆ နံၣ်ဒံၣ်စ့ဘၢၣ်အပူၤ တၢ်စးထီၣ်တ့၀ဲကျဲမုၢ်အံၤဒီး တၢ်လဲၤထုးထီၣ်ဟံးန့ၢ်၀ဲလၢၢ်လၢကတ့ကျဲမုၢ်လၢလိညးကစၢၢ် အဖီခိၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ထီဒါ၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ကဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ထီဒါ၀ဲဒ်န့ၣ်အဖီခိၣ်(ADB)တကပၤပာ်ပတုာ်ကွံာ်၀ဲတၢ်ထုးထီၣ်လၢၢ်လၢလိညးကစၢၢ် အံၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ ကျဲမုၢ်ဟးဂီၤကဲထီၣ်သးအသိး ကမျၢၢ်လၢလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤလၢအသူ၀ဲကျဲမုၢ်အံၤသဂၢၢ်ဘၣ်ဒီးကျဲတဂ့ၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်၀ဲန့ၣ်အဖီခိၣ် တၢ်ကတ့၀ံၤ၀ဲကျဲမုၢ်အံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်၊ တအိၣ်အံၤ တၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါယနူၤအါရံၤ(၂၂)သီအနံၤ တၢ်မၤ၀ဲဘျီၣ်ဒိၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒိၣ်(၁၁)ဘျီတဘျီ (၂)သီအနံၤ လၢန့ၣ်ပၠံၣ်တီၣ်အကတီၢ် ဖၣ်အၣ်ကမျၢၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးနါသါသါလွ့ၣ်သံကွၢ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထဲဒွီး တၢ်သံကွၢ်၀ဲန့ၣ်အဖီခိၣ် တၢ်တ့ထီၣ်ကျဲၤမုၢ်ကျဲဘိကိတိာ်၀ဲၤကျိၤခိၣ်(၂) အူကၠီၣ်လ့စံးဆၢက့ၤ၀ဲလၢဘၣ်ဃးတၢ်ကက့ၤတ့၀ဲကျဲမုၢ်၀ဲန့ၣ် တၢ်တဲသကိး၀ဲဒီးကညီကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်ကရူၢ်၊ (ADB)ကရူၢ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါလၢတၢ်ကထုးထီၣ်လၢၢ်အဂီၢ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်ဃာ်၀ဲလၢၢ်လၢစဲၣ်ပရံလၢၢ်ပူၤဒီးထုးထီၣ်လၢၢ်ကန့ၢ်အဂီၢ်မ့ၢ်ဒိးန့ၢ်တၢ်ပျဲဒီးကထုးထီၣ်လၢၢ်လၢစဲၣ်ပရံလၢၢ်ပူၤဒီးကတ့၀ဲကျဲမုၢ်၀ဲန့ၣ်အဂ့ၢ် တၢ်တ့ကျဲမုၢ်ကျဲဘိကိတိာ်၀ဲၤကျိၤခိၣ်(၂)စံးဆၢက့ၤ၀ဲအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

“ကျဲတ၀ံၤဘၣ်အဖီခိၣ် ပနံာ်တၢ်ကၤတၢ်မၤ တကပၤဘၣ်ဒိ၀ဲလီၤႉ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢအဂၤစ့ၢ်ကီးအိၣ်၊ လၢပကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ပဘၣ်သူ၀ဲကျဲမုၢ်၀ဲန့ၣ်ဒီး ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ထီဒါဒံး၀ဲဒီးကျဲမုၢ်၀ဲအံၤတ၀ံၤလၢၤဘၣ်ႉ ဒ်ကမျၢၢ်ကိတိာ်ခၢၣ်စးတဂၤအသိး တဃ့ထီၣ်အီၤအါအါဘၣ်၊ ကမၤထဲ တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်အခံ”အဂ့ၢ် ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စး နါသါသါလွ့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ့ၣ်ဒူၣ်ကီးတရံး ကျဲမုၢ်အံၤ အထီအိၣ်၀ဲ၄၁ႉ၂၅ မံးလာ် (၆၆ႉ၄)ကံလိမံထၢၣ်ဒီး ကျဲမုၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ၀ဲန့ၣ် လၢအပူၤကွံာ်(ဗီ္ဘ)စ့တၢး ထုးထီၣ်ဟ့ၣ် လိး၀ဲအမဲရကၤ စ့ဒီလၣ်အကကွဲၢ်(၁၀၀)၊ အၣ်စံၣ်ယၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်သူၣ်ထီၣ်တ့ထီၣ်စ့ပာ်ကီၤစ့ဒီလၣ်အကကွဲၢ်( ၂၀) ဒီးကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်အစ့ဒီလၣ်(၁ႉ၈)ကကွဲၢ်ဒီး တိာ်ပာ်၀ဲလၢ၂၀၁၆ နံၣ်တုၤ ၂၀၁၉ နံၣ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ်ကမၤ၀ံၤ၀ဲတၢ်တိာ်ကျဲၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ