Home တၢ်ကစီၣ် ကၠီၣ်တဲၣ်ကလုာ်ဒူၣ်သးစၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလၢ ကမၤ၀ဲ သးစၢ်တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးမူး

ကၠီၣ်တဲၣ်ကလုာ်ဒူၣ်သးစၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလၢ ကမၤ၀ဲ သးစၢ်တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးမူး

1108
0

ယနူၤအါရံၤ ၃၀ သီ၊ ၂၀၁၉နံၣ်။ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်၊ တးခ်ကီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်(၅)ဘ့ၣ်အပူၤ ကလုာ်ဒူၣ်သးစၢ်လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးကညီသးစၢ်ကလုာ်ဒူၣ်(၆)ဒူၣ်တဖၣ် ကမၤ၀ဲသးစၢ်တၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိးတခါ ဖဲလါမးရှးအလၢာ်လၢ၀့ၢ်မဲၢ်ဆီး(Bodhivijjalaya)ဖၠၣ်စိမိၤကၠိအဂ့ၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တဲ၀ဲလီၤႉ

မဲၢ်ဆီး၊ အူဖၣ်၊ ဖိဖရၣ်၊ မဲၢ်ရးမၣ် ဒီးထၣ်ဆီၣ်ယါကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ကညီ၊ လါဟူၣ်၊ မၠီၣ်၊ အခၣ်၊ လံၤဆူ၊ (Mien) ကလုာ်ဒူၣ်သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒ်သိးမၤ၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိးကန့ၢ်အဂီၢ် ဖဲလါယနူၤအါရံၤ=၂၄သီအနံၤ မၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီးဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲအဂ့ၢ်ကညီသးစၢ်ခိၣ်နၢ်လၢ(Youth People For Development-YPD)စီၤကွံကွံၣ်တဲ၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“လါမးရှးလၢအဟဲ(၂၉=တုၤ ၃၁)အနံၤ တၢ်ကရဲၣ်ကျဲၤမၤအီၤလၢ(Bodhivijjalaya)ဖၠၣ်စိမိၤလၢအအိၣ်ဖဲ၀့ၢ်မဲၢ်ဆီးအပူၤန့ၣ်လီၤႉ
မ့ၢ်ဒ်သိးကလုာ်ဒူၣ်သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ကဟ့ၣ်နီၤလိာ်သးတၢ်ထံၣ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤတဖၣ်လီၤႉ တနံၣ်အံၤခီကွဲဃုာ်၀ဲဒီးပကညီဖိသးစၢ်(YPD)န့ၣ်လီၤႉ”အဂ့ၢ် စီၤကွံကွံၣ် တဲဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်=ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ၀ဲန့ၣ်အပူၤမုၢ်ဆါခီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ(Bodhivijjalaya)ဖၠၣ်စိမိၤကလုာ်ဒူၣ်သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ကပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲတၢ်ဆဲးတၢ်လၤလၢတဒ်သိးဘၣ်တဖၣ်၊ ဟါလီၤခီတကပၤမဲၢ်ဆီးတရူးတၢ်လီၢ်(Chinese Town အပူၤတၢ်ကဒုးနဲၣ်၀ဲတၢ် ဆဲးတၢ်လၤတဖၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢ တဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်စီၤကွံကွံၣ်တဲအါထီၣ်၀ဲလီၤႉ

ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤ ကလုာ်ဒူၣ်သးစၢ် တၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိး၀ဲန့ၣ် လၢအပူၤကွံာ်၂၀၁၆နံၣ်တၢ်စးထီၣ်မၤအီၤဒီးလၢနံၣ်၀ဲအံၤအပူၤမ့ၢ်၀ဲလွံၢ်ဘျီတဘျီလံအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ