Home တၢ်ကစီၣ် ထူးတၢ်ကူတၢ်ကၤလၢ ထးကိၢ်ကတီၢ် ထးကိၢ်လီမ့ၣ်အူပျံၤ ဟးဂီၤအဃိ မ့ၣ်အူအီၣ်ထီၣ် ဟံၣ် ၅ ဖျၢၣ်ဖဲ ရၤမတံ

ထူးတၢ်ကူတၢ်ကၤလၢ ထးကိၢ်ကတီၢ် ထးကိၢ်လီမ့ၣ်အူပျံၤ ဟးဂီၤအဃိ မ့ၣ်အူအီၣ်ထီၣ် ဟံၣ် ၅ ဖျၢၣ်ဖဲ ရၤမတံ

1554
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၀သီႇ၂၀၁၉နံၣ်ႇန့ၣ်နီၣ်ႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ် ၀့ၢ်ရၤမတံ က၀ီၤဒ့ ၂ႇ ပလဲယၣ်တနၣ် ၁ ကျဲအပူၤ ဖဲစဲးပထ့ဘၢၣ် ၉ သီအနံၤ ဂီၤခီ ၉:၃၀ နၣ်ရံၣ်ကတီၢ် လၢဟံၣ်တဖျၢၣ်အပူၤ ထူးတၢ်ကူတၢ်ကၤ လၢလီမ့ၣ်အူကတီၢ် လီမ့ၣ်အူပျံၤဟးဂီၤ မ့ၣ်အူအီၣ်ထီၣ်တၢ်အဃိ ဟံၣ် ၅ ဖျၢၣ်မ့ၣ်အူအီၣ်ထီၣ်ကွံာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

မ့ၣ်အူစးထီၣ်အီၣ် တၢ်ဟံၣ်လၢအမ့ၢ် မးစိစိထွ့အံၤ ထူးတၢ်ကူတၢ်ကၤအဆၢကတီၢ် လီမ့ၣ်အူပျံၤဟးဂီၤ (ရှီး)အဃိ အဟံၣ်မ့ၣ်အူအီၣ်ထီၣ်၀ံၤ ဟံၣ်အဂၤ ၄ ဖျၢၣ် မ့ၣ်အူအီၣ်ဃုာ်အဂ့ၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကဲထီၣ်သးအလီၢ် ၦၤမၤသံမ့ၣ်အူကရူၢ်ဃုာ်ဒီး ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဘၣ်ထွဲတဖၣ်ႇ ကမျၢၢ်လၢအိၣ်က၀ီၤဒ့ပူၤတဖၣ် လဲၤမၤသံစၢၤမ့ၣ်အူအဃိ ဖဲအနၣ်ရံၣ် ၁၀ တခီကတီၢ် မ့ၣ်အူလီၤပံာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

မ့ၣ်အူအီၣ်ထီၣ်တၢ်အဃိ ဟံၣ်ခံကထြၢခိၣ်ဒုးအသးလၢ ထး၀ါ လၢအလဲၣ်အထီအိၣ်၀ဲ ၂၇-၁၈ ပ့ၣ် ၅ ဖျၢၣ် ဟးဂီၤကွံာ်၀ဲဒီး ခီဖျိသူလီမ့ၣ်အူဂံၢ် တအိၣ်ဒီးတၢ်ပလီၢ်ဘၣ်အဃိ ဟံၣ် ၅ ဖျၢၣ်ဘၣ်အူအီၣ်ထီၣ်ကွံာ် အဖီခိၣ် မးစိစိထွ့အံၤ ရၤမတံပၢၤကီၢ်ရူ ဟံးန့ၢ်အီၤအရ့ဒ် (ပ)၁၀၂၀⁄၂၀၁၉ တၢ်ဘျၢသဲစးကွီၢ်မ့ၣ် ၂၈၅ အသိးအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ