Home တၢ်ကစီၣ် ကီၢ်ယပၣ်ဟဲအိးထီၣ် ၦၤတ၀ၢဖိကံၢ်စီဂုၤထီၣ်ပသီထီလီၢ်ကျဲ (CRC)ဖဲ လ့က့ၣ်ကိာ်၀့ၢ်သီ

ကီၢ်ယပၣ်ဟဲအိးထီၣ် ၦၤတ၀ၢဖိကံၢ်စီဂုၤထီၣ်ပသီထီလီၢ်ကျဲ (CRC)ဖဲ လ့က့ၣ်ကိာ်၀့ၢ်သီ

1133
0
Photo-KIC

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၉ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

လ့က့ၣ်ကိာ် ၀့ၢ်သီလၢ အအိၣ်ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ် ရၤမတံကီၢ်ဆၣ်အံၤ ကီၢ်ယပၣ်အပဒိၣ်တဖၣ် အတၢ်မၤစၢၤအဃိ တၢ်ဟဲအိးထီၣ်န့ၢ်၀ဲ ၦၤတ၀ၢဖိကံၢ်စီဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်လီၢ်ကျဲ (CRC) လံာ်ရိဒၢးအံၤ ဖဲတနံၤအံၤ လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၉သီအံၤန့ၣ်လီၤႉ

ယပၣ်ပဒိၣ်ဒီးၦၤထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်ႇ စှၣ်တံၣ် ၦၤသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်ဖိကရၢ (SVA)တဆီ အပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီး နံၣ်ပိဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ်၀ံၤ ကမျၢၢ်လၢအအိၣ်လၢလ့က့ၣ်ကိာ်၀့ၢ်သီအပူၤတဖၣ် ဒ်သိးတၢ်အိၣ်မူ တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ကအိၣ်၀ဲ အဂီၢ် တၢ်ပညိၣ်၀ဲဒီး လံာ်ရိဒၢးအံၤ ဘၣ်တၢ်တ့ထီၣ်မၤဘူၣ်လီၤအိးထီၣ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် SVA ၦၤနဲၣ်တၢ် နီၢ်စ့လး စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအအိၣ်ဖဲဟီၣ်က၀ီၤဖဲအံၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ လၢအိၣ်လၢတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ လၢဒူ သ၀ီ IDP အလီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ လၢဒဲက၀ီၤဖိလၢအဟဲက့ၤအိၣ်ဖဲအံၤတဖၣ် ဟဲက့ၤအိၣ်ဖှိၣ်ဒီး ကဘၣ်သူၣ်ထီၣ် က့ၤတၢ်အိၣ်မူလၢအသီ ဒ်သိးဒီးလၢအ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကဟဲက့ၤအိၣ်ဘၣ်က့ၤတပူၤဃီလၢ ကပူၤဖျဲးဘၣ်ဒီး တၢ်ကွၢ်တလီၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ တၢ်ဘၣ်ဂံာ်ဂူာ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ ကဟဲက့ၤအိၣ်ဃူအိၣ်ဖိးဒီးကဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်လီၤႉ ပဆၢမုၢ်လၢ်လၢ CRC တဖျၢၣ်အံၤန့ၣ် ကမ့ၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်လီၢ်တတီၤလၢ အဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်တုၤသိးထဲသိးလၢ တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ ကလုာ်ဒူၣ်မ့ၢ်တဒံးသိးဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ တၢ်လီၢ်တတီၤအံၤ ကမ့ၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်လီၢ်လၢ ကသူၣ်ထီၣ်တၢ်တုၤသိးထဲသိးလၢၦၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်လီၤ” န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

(CRC) လံာ်ရိဒၢးအ၀ဲအံၤ အဲၣ်ဒိးဒုးဘျးစဲမၤသကိးတၢ်ဒီးကယဲၢ်မ့ၢ်လၢ ပဒိၣ်အ၀ဲၤကျိၤ၀ဲၤဒ့တခါစုာ်စုာ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ လၢကရၢသဘျ့မ့ၢ်ဂ့ၤႇ ဒူသ၀ီတဖၣ် ကသူသကိးဒီး မၤလိန့ၢ်သကိးဒီး လၢအကဲဘျုးလၢတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲဆဲးတဲ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်အိးထီၣ်၀ဲလံာ်ရိဒၢးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအမူးအံၤ ၦၤမၤစၢၤတၢ်ဖိ (SVA) ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ သီခါ ( Rev.Kyoel Wakabayashi)ဒီး အၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ႇ နံၣ်ပိဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ်ခၢၣ်စး ( Mr.Ogiue), လ့က့ၣ် ကိာ်၀့ၢ်သီ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ႇ လီၢ်က၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဒီး ကၠိသရၣ်,သရၣ်မုၣ်တဖၣ်ႇ ကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ် အဂၤ ၃၀၀ ဃၣ်ဃၣ် ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအဟဲထီၣ်၀ဲတၢ်အိးထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဂၤ လၢအမ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ် ပဒိၣ်စီၤလ့ၣ်စတၣ် စံး၀ဲလၢ “တၢ်ဟဲအိးထီၣ်၀ဲလံာ်ရိဒၢးအံၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဖဲအံၤသ့ၣ်တဖၣ်ႇ ကဲဘျုး၀ဲဒၣ် လၢကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤႉ လံာ်ရိဒၢးအိၣ်အဃိန့ၣ်ဒၢး လံာ်လဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်ကွဲးလံာ်အိၣ်၀ဲ အကလုာ်ကလုာ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဂ့ၢ်၀ီႇ ၦၤဂ့ၢ်၀ီႇ မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ႇ တၢ်ပၢတၢ်ပြးတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အကလုာ်ကလုာ်န့ၣ် ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢ ၦၤဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်ဒိၣ်မးလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

လံာ်ရိဒၢးတဖျၢၣ်အံၤအပူၤ ဘၣ်တၢ်ပာ်လီၤ၀ဲလံာ်လၢအမ့ၢ် တၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် လံာ်လဲၢ်တဖၣ်ႇ တၢ်ကစီၣ်လံာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဒ်န့ၣ်အသိး CRC လံာ်ရိဒၢးအံၤ ဖဲ စိၤစံမၠဲၤတၢ်လီၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်၀ဲအဆိကတၢၢ်ဒီး တၢ်လီၢ်လၢၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤတဖၣ် က့ၤအိၣ်ဆီလီၤအသးတၢ်လီၢ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ကဆဲးမၤစၢၤ တ့ထီၣ်အီၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် SVA စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ